Principeverzoek wijzigen of afwijken omgevingsplan

In het omgevingsplan staat wat er op een locatie gebouwd mag worden en waarvoor je de grond mag gebruiken. Als jouw plannen niet in het omgevingsplan passen, kun je een principeverzoek bij ons doen. Hiermee vraag je ons of we mee willen werken aan het wijzigen of afwijken van het omgevingsplan.

Omgevingsplan

Wil je weten waarvoor je de grond mag gebruiken en wat de bouwmogelijkheden zijn? Het omgevingsplan staat in het Omgevingsloket.

Principeverzoek doen

Passen jouw plannen niet in het omgevingsplan, stuur dan een principeverzoek aan het college. Wij bekijken hoe haalbaar het plan is. Krijg je een positief besluit, dan kun je jouw plan verder uitwerken en een officiële aanvraag doen.

In het principeverzoek zet je de volgende gegevens:

 • Naam, adres, woonplaats, e-mailadres en telefoonnummer
 • Adres of kadastrale aanduiding van de locatie van je plan
 • Situatietekening en beschrijving van de bestaande situatie op maximaal schaal 1:1000
 • Situatietekening en beschrijving en onderbouwing van de nieuwe situatie met daarop:
  • De afmetingen van het stuk grond en de bebouwde oppervlakte
  • De plaats van de bouwwerken ten opzichte van de perceelsgrenzen en de weg
  • De manier waarop je het terrein op en af kunt en eventuele parkeerplaatsen
  • De aangrenzende terreinen en de daarop voorkomende bebouwing
  • Waar je het terrein bij het bouwwerk voor wilt gebruiken
 • Eventueel eerder uitgevoerde onderzoeken, bijvoorbeeld bodemonderzoek, geluidsonderzoek of archeologisch onderzoek
 • Een verslag van het omgevingsgesprek met belanghebbenden

Conceptverzoek

Heb je al een wat verder uitgewerkt plan? Waar mogelijk al een principeverzoek aan is verleend? Dan kun je vóórdat je een omgevingsvergunning aanvraagt een conceptverzoek indienen via het Omgevingsloket. Met dit verzoek laat je beoordelen of de aanvraag compleet is en of de juiste informatie is ingevuld. Een inhoudelijke beoordeling van de stukken kan ook worden uitgevoerd, zonder tijdsdruk van beslistermijnen. Doel van het conceptverzoek is om te komen tot een aanvraag waarvoor je een vergunning krijgt.

Kosten

Voor de behandeling van een principeverzoek betaal je € 300,00. Voor de behandeling van een conceptverzoek betaal je € 1000,00. Vraag je daarna een officiële omgevingsvergunning aan, dan moet je deze kosten wel betalen maar worden ze later in mindering gebracht.

Geen wettelijke aanvraag

Een principeverzoek is geen wettelijke aanvraag. Als wij een positief besluit geven is dat geen garantie dat je een vergunning krijgt. Je krijgt op deze manier alleen meer duidelijkheid of wij achter het plan staan.

Geen bezwaar of beroep

Je kunt geen bezwaar maken of in beroep gaan tegen een principebesluit.