Woningbouwproject starten

Ben je van plan om in onze gemeente een woningbouwproject te starten met meer dan 2 woningen? Dan beoordelen wij eerst of het plan past binnen de woningbehoefte van Oisterwijk. We gebruiken hiervoor een puntensysteem.

Puntensysteem

Iedere 3 jaar bepaalt de Provincie aan hoeveel woningen behoefte is in Oisterwijk. Dit berekent zij aan de hand van de verwachte bevolkingsgroei. Dat betekent dat we maar een beperkt aantal woningen kunnen bouwen. Tegelijkertijd krijgen we meer aanvragen voor woningbouwprojecten dan er ruimte is. Daarom gebruiken we een puntensysteem. Hiermee bepalen we welke projecten het beste een bijdrage leveren aan ons gemeentelijk beleid. Zo bepalen we aan welke projecten we wel en niet mee willen werken.

  Voorwaarden

  Vóórdat we een beoordeling kunnen doen, moet een plan in ieder geval voldoen aan de volgende eisen:

  • Het plan bestaat uit meer dan 2 woningen
  • Het plan past binnen de gemeentelijke woningbouwopgave of draagt bij aan de regionale woningbouwopgave
  • Het plan voldoet aan de eisen van de ladder voor duurzame verstedelijking
  • De stedenbouwkundige kwaliteit is voldoende
  • Het plan past binnen provinciale verordening ruimte en de omgevingsvisie
  • De aanvraag omgevingsvergunning vindt plaats binnen 5 jaar
  • Het plan voldoet aan de overige gemeentelijke eisen zoals waterberging en -verwerking en de parkeernormen

  Waar we op beoordelen

  We kijken of een project een bijdrage levert aan de gemeentelijke doelen. Voorbeelden hiervan zijn:

  • hoeveelheid goedkope woningen
  • woningen voor speciale doelgroepen zoals starters of senioren
  • levensloopbestendig bouwen
  • een verbetering van de ruimtelijke kwaliteit, de openbare ruimte of het groen
  • duurzaamheid en cultureel erfgoed

  Om deze beoordeling te kunnen doen hebben we een ‘Integraal afwegingskader woningbouwprojecten’ vastgesteld. Hierin staat wat voor de gemeente belangrijk is en hoe initiefnemers hieraan een bijdrage kunnen leveren.

  Aanvragen

  Als je een aanvraag wil doen, hebben we het volgende nodig:

  • Naam en adresgegevens initiatiefnemer(s), telefoonnummer, emailadres
  • Locatie van het plan
  • Korte beschrijving van het plan
  • Wanneer moet het klaar zijn en de planning
  • Programma (aantal woningen/prijsklasse/koop of huur/grondgebonden of gestapeld)
  • De doelgroepen
  • Hoe het plan bijdraagt aan het oplossen van een stedenbouwkundig knelpunt of verbetering ruimtelijke kwaliteit
  • Hoe het plan bijdraagt aan levensloopbestendig wonen
  • Hoe het plan bijdraagt aan verbetering openbare ruimte, groen of landschap
  • Hoe het plan bijdraagt aan verduurzaming en/of klimaatadaptatie
  • Hoe het plan bijdraagt aan behoud cultuurhistorie
  • Hoe het plan bijdraagt aan de leefbaarheid
  • Informatie over het omgevingsdialoog (hoe je in gesprek gaat met de omgeving)
  • Andere bijzondere onderdelen van het plan

  Bijlagen die je toevoegt aan de aanvraag:

  • Schetsplan/verkavelingsplan op hoofdlijnen
  • Tekening/overzicht van de omgeving
  • Verslag van de omgevingsdialoog
  • Andere belangrijke documenten