Flexwonen

Oisterwijk heeft, net als de rest van het land, te maken met een woningtekort. Het bouwen van flexibele woningen is een manier om de grootste nood op de woningmarkt op te lossen. De woningen zijn voor mensen die een sociale huurwoning zoeken. Bijvoorbeeld jongeren, starters, mensen in echtscheiding, doorstromers of vergunninghouders. De woningen worden maximaal 15 jaar bewoond.

Locaties

De gemeenteraad heeft 4 locaties aangewezen:

Moergestelseweg 40a, Oisterwijk

Woningbouwcorporatie Leystromen stelt een plan op. Hierin staat waar de maximaal 27 flexwoningen op de locatie komen. De woningbouwcorporatie heeft tijdens de omgevingsdialoog op 20 juni schetsen voorgelegd aan omwonenden en belanghebbenden. Het verslag hiervan vind je binnenkort op deze pagina.

Gildepad 14, Haaren

Woningbouwcorporatie TBV wonen stelt een plan op. Hierin staat waar de maximaal 10 flexwoningen op de locatie komen. De woningbouwcorporatie nodigt omwonenden en belanghebbenden uit voor een omgevingsdialoog, die zij willen houden voor de zomerperiode. Daar leggen zij een ontwerp voor.

Nicolaas van Eschstraat 29, Oisterwijk

De locatie blijkt ook geschikt voor permanente woningbouw. Daarvoor wordt een bestemmingsplan procedure opgestart. Er komen geen flexwoningen. 

De Scheerman, Moergestel

Voor deze locatie zijn wij op zoek (via een aanbesteding) naar een marktpartij voor het realiseren van flexwoningen. 

Budget om te investeren

Het college stelt de raad voor om budget beschikbaar te stellen voor de voorbereidingskosten voor de bouw van flexwoningen op de locaties Moergestelseweg in Oisterwijk en Gildepad in Haaren. Ook de woningbouwcorporaties investeren flink. Het Rijk ondersteunt met een subsidie. De raad beslist hierover in zijn vergadering van 25 mei.

Haalbaarheidsonderzoeken

De gemeente heeft samen met de woningcorporaties en de provincie Noord-Brabant de haalbaarheid van de komst van flexwoningen onderzocht. Hierin zijn adviezen van het B-team en de Brabantse Milieu Federatie meegenomen. 

In juli 2022 zijn tijdens informatiebijeenkomsten in Haaren, Moergestel en Oisterwijk de 10 meest kansrijke locaties voorgelegd aan omwonenden en belanghebbenden. De aangedragen aandachtspunten en kansen zijn meegenomen in de afweging voor de locatiekeuze en zijn verwerkt in kavelpaspoorten. De kavelpaspoorten zijn door de raad vastgestelde kaders waaraan flexwoningen moeten voldoen. De woningbouwcoöperaties hebben toegezegd deze kaders te volgen.

Vragen

Neem contact op met de projectleider van de gemeente Oisterwijk via ruimte@oisterwijk.nl en via (013) 20 63 412. Via dit e-mailadres kun je ook verslagen opvragen van de omgevingsdialogen.