Flexwonen

Oisterwijk heeft, net als de rest van het land, te maken met een woningtekort. Het bouwen van flexibele woningen is een manier om de grootste nood op de woningmarkt op te lossen. De woningen zijn voor mensen die een sociale huurwoning zoeken. Bijvoorbeeld jongeren, starters, mensen in echtscheiding, doorstromers of vergunninghouders. De woningen worden maximaal 15 jaar bewoond.

Locaties

De gemeenteraad heeft 4 locaties aangewezen:

Gildepad 14, Haaren

TBV wonen ontwikkelt aan het Gildepad in Haaren 10 tijdelijke woningen. Zij hebben in september 2023 gesproken met buurtbewoners en andere geïnteresseerden over hun plannen. De oude brandweerkazerne op deze locatie wordt gesloopt. Daarvoor is de vergunningaanvraag in voorbereiding.

De Scheerman, Moergestel

Op deze locatie gaat het om de ontwikkeling van 40 tot 50 tijdelijke woningen. Geïnteresseerde marktpartijen kunnen zich inschrijven voor de selectieprocedure. De criteria hiervoor zijn opgesteld in overleg met de Dorpsraad van Moergestel. Een afgevaardigde van de dorpsraad maakt onderdeel uit van de selectiecommissie. Naast deze selectiecriteria moeten de inschrijvingen voldoen aan de gestelde eisen in bijvoorbeeld het kavelpaspoort en andere eisen die bedoeld zijn om goede leefbaarheid te waarborgen.

Moergestelseweg 40a, Oisterwijk

Leystromen ontwikkelt maximaal 24 woningen aan de Moergestelseweg in Oisterwijk. In juni 2023 spraken zij met buurtbewoners en andere geïnteresseerden over de plannen. Opgehaalde reacties nemen zij mee in de uitwerking van de plannen. Ook is er een klankbordgroep ingericht. Leystromen werkt nu aan de voorbereiding van de vergunningaanvraag en heeft de overeenkomst in behandeling.

Nicolaas van Eschstraat 29, Oisterwijk

De locatie blijkt ook geschikt voor permanente woningbouw. Daarvoor wordt een bestemmingsplan procedure opgestart. Er komen geen flexwoningen. 

Proces tot nu toe

  • Op 16 juni 2021 heeft de gemeenteraad een motie aangenomen over versnelling van woningbouw. Onderdeel van de motie was het onderzoeken van locaties die geschikt zijn voor tijdelijk wonen.
  • In de raadsvergadering van 29 september 2022 heeft de gemeenteraad 4 locaties aangewezen om vervolgonderzoek voor flexwonen op te starten en bij haalbaarheid de flexwoningen te laten realiseren.
  • In juli 2022 zijn tijdens informatiebijeenkomsten in Haaren, Moergestel en Oisterwijk de 10 meest kansrijke locaties voorgelegd aan omwonenden en belanghebbenden. De aangedragen aandachtspunten en kansen zijn meegenomen in de afweging voor de locatiekeuze en zijn verwerkt in kavelpaspoorten. De kavelpaspoorten zijn door de raad vastgestelde kaders waaraan flexwoningen moeten voldoen. De woningbouwcoöperaties hebben toegezegd deze kaders te volgen.
  • Op 25 mei 2023 heeft de raad een investeringskrediet verstrekt voor de voorbereiding van de bouw van de flexwoningen op de locaties Moergestelseweg in Oisterwijk en Gildepad in Haaren.

Vragen

Neem contact op met de projectleider van de gemeente Oisterwijk via ruimte@oisterwijk.nl en via (013) 20 63 412. Via dit e-mailadres kun je ook verslagen opvragen van de omgevingsdialogen.