College vraagt raad investeringsbudget voor bouw flexwoningen op 2 locaties

donderdag 20 april 2023

Het college stelt de raad voor budget beschikbaar te stellen voor de voorbereidingskosten voor de bouw van flexwoningen op twee locaties. Het gaat om een bedrag van € 640.000,- voor de locatie Moergestelseweg in Oisterwijk en om € 295.000,- voor de locatie Gildepad in Haaren. De woningbouwcorporaties investeren flink in deze opgave. Namelijk € 155.000,- voor het woonrijp maken en daarnaast dragen zij de kosten voor de te bouwen woningen. Het Rijk ondersteunt met een subsidie van € 238.000,-. Netto betaalt de gemeente € 542.000,- voor flexwonen op beide locaties. De raad beslist over het investeringsbudget in zijn vergadering van 25 mei.

De gemeenteraad heeft in zijn vergadering van 29 september 4 locaties aangewezen voor flexwoningen. Uit vervolgonderzoeken zijn voor de locaties Moergestelseweg in Oisterwijk en Gildepad in Haaren haalbare plannen gekomen. Leystromen werkt aan een plan voor 27 woningen op de Moergestelseweg en TBV wonen voor 8-10 woningen op het Gildepad. Beide woningbouwcorporaties bereiden op dit moment een omgevingsdialoog voor. Hiervoor nodigen zij voor de zomer direct omwonenden en belanghebbenden uit. Het college vraagt nu aan de raad geld voor het bouwrijp en gedeeltelijk woonrijp maken van de locaties. De Nicolaas van Eschstraat in Oisterwijk blijkt ook geschikt voor permanente woningbouw en daarom wordt hiervoor een bestemmingsplanprocedure opgestart. Voor de locatie Scheerman in Moergestel zoeken wij een samenwerking met een marktpartij voor het bouwen van flexwoningen. De woningbouwcorporaties hebben aangegeven zich te willen focussen op de andere locaties.

Haalbaarheidsonderzoeken

De gemeente heeft samen met de woningbouwcorporaties en de provincie Noord-Brabant de haalbaarheid van de komst van flexwoningen onderzocht. Hierin zijn adviezen van het B-team en de Brabantse Milieu Federatie meegenomen. In juli 2022 zijn tijdens informatiebijeenkomsten in Haaren, Moergestel en Oisterwijk de 10 meest kansrijke locaties voorgelegd aan omwonenden en belanghebbenden. De aangedragen aandachtspunten en kansen zijn meegenomen in kavelpaspoorten. Dit zijn door de raad vastgestelde kaders waaraan flexwoningen moeten voldoen. De woningbouwcoöperaties hebben toegezegd deze kaders te volgen.

Woningtekort

Oisterwijk kampt – net als de rest van het land – met een woningtekort. Het bouwen van flexibele woningen is een manier om de grootste nood op de woningmarkt op te lossen. De woningen zijn voor mensen die een sociale huurwoning zoeken. Bijvoorbeeld jongeren, starters, mensen in echtscheiding, doorstromers of vergunninghouders. De woningen worden maximaal 15 jaar bewoond.