Groene kaart en bomenregister

De Groene Kaart bestaat uit 2 deelkaarten, 1 voor de kern Oisterwijk en 1 voor de kern Moergestel. Een Groene Kaart voor Haaren komt binnenkort beschikbaar. Op de Groene Kaart zijn alle beschermde houtopstanden binnen de bebouwde kom aangegeven; boomvlakken, boomstructuren en waardevolle bomen. De waardevolle bomen zijn genummerd opgenomen in het bomenregister.

Voor de houtopstanden binnen de bebouwde kom is een omgevingsvergunning nodig voor het kappen van een boom.

Buiten de bebouwde kom moet u in de volgende gevallen een omgevingsvergunning aanvragen voor het vellen van een boom:

  • Voor bomen op erven en in tuinen welke op een stamhoogte van 1,30 meter boven maaiveld een diameter groter dan 40 centimeter hebben;
  • Voor houtopstanden bestaande uit 1 of meer bomen met een diameter > 40 centimeter op 1,3 meter hoogte boven het maaiveld welke een zelfstandige eenheid vormen, en hetzij geen groter oppervlakte beslaan dan 10 are, hetzij in geval van rijbeplanting, gerekend over het totaal aantal rijen, niet meer bomen omvatten dan 20;
  • Voor bomen die in het kader van een herplantplicht zijn geplant.

Tot slot kan het zo zijn dat er in het bestemmingsplan bepalingen opgenomen zijn voor het vellen van bomen. U heeft in dat geval (ook) een omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden nodig.

Onderaan deze pagina vindt u de volgende documenten:

  • Groene kaart voor de kern Oisterwijk en voor de kern Moergestel (Haaren volgt binnenkort)
  • het bomenregister
  • het beleidskader voor de Groene Kaart
  • schema van de stappen die u moet doorlopen voor het aanvragen van een omgevingsvergunning voor het vellen van een boom. Moet u volgens het schema een vergunning aanvragen, houdt u er dan rekening mee dat u hierbij een gedegen motivering aanlevert, al dan niet met een boomtechnische rapportage.

Het college van B&W van Oisterwijk heeft op 3 oktober 2017 de Groene kaart met bijbehorend bomenregister gewijzigd vastgesteld.

Informatie

Heeft u vragen of opmerkingen over de Groene Kaart of het bomenregister, neem dan contact op met de gemeente. Stuur een e-mail naar gemeente@oisterwijk.nl.