Stappenplan vergunning voor kappen van bomen

Wil je weten of je een omgevingsvergunning moet aanvragen voor het kappen van 1 of meerdere bomen omdat je wil bouwen? Dit kom je te weten als je hieronder een aantal vragen doorloopt.

Je kunt alleen een omgevingsvergunning voor het vellen van een houtopstand (kappen van bomen) indienen als je zelf eigenaar bent van de houtopstand. Of als je gerechtigd/gemachtigd bent om namens de eigenaar op te treden. Wil je dat een boom wordt gekapt? Dan moet je hier contact over opnemen met de gemeente. De gemeentelijke bomen willen we zoveel mogelijk blijven behouden. 

Fase 1 Is een omgevingsvergunning nodig voor het kappen van een boom?

Checkvraag 1

Is er sprake van een boom/houtopstand als bedoeld in artikel 4.10, aanhef en onder e, van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Oisterwijk (hierna: APV)?
Volgens de APV is een boom pas een boom als deze op 1,30 meter boven maaiveld een stamdiameter van 10 centimeter of meer heeft. Eén of meer bomen zijn samen
een houtopstand.

 • Nee: Je hoeft volgens de APV geen omgevingsvergunning aan te vragen voor het vellen van houtopstand. Ga door naar fase 3
 • Ja: Ga door naar vraag 2

Checkvraag 2

Bevindt de houtopstand zich binnen de bebouwde kom zoals deze op de Groene kaart is aangegeven? Download en open de Groene kaart en kijk of jouw
perceel binnen de bebouwde kom ligt zoals deze op de Groene kaart is aangegeven.

 • Ja: ga door naar vraag 3
 • Nee: ga door naar vraag 4

Checkvraag 3

Staat de houtopstand op de Groene kaart?

 • Ja: Download en open de Groene kaart (met bijbehorend bomenregister) en zoom in totdat je het perceel waarop de houtopstand staat goed ziet. Kijk of de houtopstand op de Groene Kaart (met bijbehorend bomenregister) staat en ga na of de houtopstand mogelijk in het kader van een herplantplicht is geplant. Staat de boom op de Groene kaart of is deze in het kader van een herplantplicht geplant dan moet je volgens de APV waarschijnlijk een omgevingsvergunning voor het vellen van houtopstand aanvragen, ga door naar vraag 5
 • Nee: Je hoeft volgens de APV geen omgevingsvergunning voor het vellen van een houtopstand aan te vragen, ga door naar Fase 3

Checkvraag 4

Gaat het om 1 of meerdere bomen met een diameter > 40 cm op 1,3 meter hoogte boven het maaiveld op erven of in tuinen? Of betreft het houtopstanden bestaande uit 1 of meer bomen met een diameter > 40 cm op 1,3 meter hoogte boven het maaiveld welke een zelfstandige eenheid vormen, en hetzij geen groter oppervlakte beslaan dan 10 are, hetzij in geval van rijbeplanting, gerekend over het totaal aantal rijen, niet meer bomen omvatten dan 20? Of betreft het houtopstanden buiten de bebouwde kom die in het kader van een herplantplicht geplant zijn?

 • Ja: Je moet volgens de APV waarschijnlijk een omgevingsvergunning voor het vellen van houtopstand aanvragen, ga door naar vraag 5
 • Nee: Je hoeft volgens de APV geen omgevingsvergunning voor het vellen van houtopstand aan te vragen, ga door naar fase 3

Checkvraag 5

Valt de houtopstand onder 1 van de uitzonderingen op het verbod bom zonder vergunning houtopstand te vellen, doen vellen of te laten vellen zoals opgenomen in de APV? Het betreft de volgende uitzonderingen:

 1. Houtopstand die moet worden geveld krachtens de Plantenziektenwet of krachtens een aanschrijving van het bevoegd gezag
 2. Het periodiek vellen van hakhout ter uitvoering van het reguliere onderhoud
 3. Het periodiek scheren, knotten of kandelaberen als noodzakelijke beheermaatregel bij knotbomen, gekandelaberde bomen of leibomen ter uitvoering van het reguliere onderhoud
 4. Het verrichten van snoeiwerkzaamheden aan houtopstand met achterstallig onderhoud
 5. Dunning van houtopstand
 6. Houtopstanden hoger dan de toegestane bouwmassa binnen het molenbiotoop bij aantoonbare windhinder voor de molens in Oisterwijk en Moergestel
 7. Houtopstand als bedoeld in artikel 4.6, aanhef en onder a en b van de Wet natuurbescherming
 8. De burgemeester heeft toestemming verleend voor het vellen van de houtopstand in verband met een spoedeisend belang voor de openbare orde of een direct gevaar voor personen of goederen
 • Ja: Je hoeft volgens de APV geen omgevingsvergunning voor het vellen van houtopstand aan te vragen , ga door naar fase 3
 • Nee: Je moet volgens de APV een omgevingsvergunning voor het vellen van een houtopstand aanvragen, ga door naar fase 2

Fase 2 Aanvraag omgevingsvergunning voor het vellen van houtopstand

Je vrraagt een omgevingsvergunning voor het vellen van houtopstand aan via de website van het Omgevingsloket. Je kunt het betreffende formulier ook downloaden, analoog invullen en naar de gemeente sturen.

Zet bij je aanrvaag waarom je van mening bent dat de houtopstand geveld moet worden. In de APV (in artikel 4.11b) is aangegeven welke criteria hierbij gelden. Indien het een houtopstand binnen de bebouwde kom betreft, moet je onder andere aan geven welke alternatieven voor behoud van de houtopstand zijn onderzocht en of instandhouding van de houtopstand naar boomdeskundige maatstaven niet langer verantwoord is ter voorkoming van letsel of schade.

Ga door naar Fase 3.

Fase 3 Hou hier rekening mee

Checkvraag 6

Zijn er in het bestemmingsplan bepalingen opgenomen over het vellen van een houtopstand? 

Op de website van het omgevingsloket kun je de geldende bestemmingsplannen en bijbehorende bepalingen vinden.

 • Ja: Je hebt dan mogelijk een omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden nodig. Deze vergunning vraag je aan via de website van het Omgevingsloket. Als je tevens een omgevingsvergunning voor het vellen van houtopstand nodig hebt kun je  beide vergunningen gelijktijdig aanvragen
 • Nee: Je hebt dan geen omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden” nodig, ga door naar vraag 7

Checkvraag 7

Op grond van de Wet natuurbescherming is het verboden om dieren, behorende tot een beschermde inheemse diersoort, te doden, te verwonden of opzettelijk te verontrusten, om hun nesten, holen of andere voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen te beschadigen, te vernielen, uit te halen, weg te nemen of te verstoren en om hun eieren te beschadigen of te vernielen. Je hoort je te houden aan de regels die de Wet Natuurbescherming stelt.