Omgevingswet

Verbouwen van een huis

De Omgevingswet gaat over de ruimte waarin we wonen, werken en ontspannen: de fysieke leefomgeving. Deze nieuwe wet voegt wetten samen. Dat gaat over regels voor veel van wat je buiten ziet, ruikt en hoort. Door de komst van één digitaal loket voor deze regels kun je in één keer kennis nemen van de regels en voorschriften van de verschillende bestuurslagen (gemeenten, waterschappen, provincies en Rijk). De wet geldt voor alle inwoners, organisaties en bedrijven. De Omgevingswet treedt op 1 januari 2024 in werking.

Wat betekent de Omgevingswet voor jou?

Je krijgt met de Omgevingswet te maken wanneer je iets wilt veranderen in jouw leefomgeving vanaf 1 januari 2024. Bijvoorbeeld als je plannen hebt om je huis te verbouwen, een evenement wilt organiseren of wanneer je als ondernemer een loods wilt plaatsen naast je bedrijfspand. Je bent dan initiatiefnemer en moet uitzoeken of je een vergunning nodig hebt of een melding moet doen. Dat kan in het nieuwe Omgevingsloket. Je kunt ook met de Omgevingswet te maken krijgen, als iemand anders iets wil veranderen in jouw leefomgeving. Bijvoorbeeld als je buren een garage willen neerzetten of als een bedrijf in de buurt het kantoor wil vergroten. Je bent dan belanghebbende.

Tot 1 januari 2024

Heb je een vergunning gekregen of ingediend vóór de invoering van de Omgevingswet? Als de gemeente, het waterschap, de provincie of Rijk de vergunning al heeft verleend, blijft deze gewoon geldig. Je hoeft niets te doen. Moet de gemeente, het waterschap, de provincie of Rijk de aanvraag nog behandelen, dan gebeurt dat in principe volgens het oude recht. Je moet dan wel zorgen dat alle benodigde stukken op tijd zijn aangeleverd.

Wat verandert er na 1 januari 2024?

Dit zijn de belangrijkste wijzigingen:

  • Het Omgevingsloket is het nieuwe loket waar je per 1 januari 2024 online een vergunning kunt aanvragen, een melding kunt doen of aanvullende informatie kunt doorgeven.
  • De bestemmingsplannen worden per 1 januari 2024 omgevormd tot één omgevingsplan. Een omgevingsplan bevat niet alleen informatie over de bestemming van een plek. Het omvat ook regels voor geluid, bodem – en soms ook voor zaken als energiemaatregelen en duurzaamheid.
  • Een korte procedure is het uitgangspunt in de Omgevingswet. De beslistermijn is bij een korte procedure 8 weken, deze termijn kan verlengd worden met 6 weken. Daarna is er nog bezwaar en beroep mogelijk. Wanneer een vergunningaanvraag complex is, kan het zijn dat de aanvraag onder een uitgebreide procedure valt. In dat geval is de beslistermijn langer.
  • Vooroverleg met de gemeente wordt extra belangrijk om sneller besluiten te kunnen nemen. Een vooroverleg start met het indienen van een principeverzoek. Dit is nog geen aanvraag voor een vergunning, maar zorgt voor duidelijkheid vanuit de gemeente over wat wij van het plan verwachten. Wij overleggen dan ook met andere partijen zoals de provincie of het waterschap. Het indienen van een principeverzoek kan via onze website. Het is ook mogelijk om een conceptverzoek in te dienen.

Kijk voor meer informatie op onze pagina Omgevingswet