Omgevingswet

De Omgevingswet bundelt wetten en regels over de leefomgeving in 1 nieuwe wet. Deze wet is ingegaan op 1 januari 2024. Wat is er veranderd en wat houdt de omgevingswet voor jou in?

Waar gaat de Omgevingswet over?

De Omgevingswet gaat over de ruimte waarin we wonen, werken en ontspannen: de fysieke leefomgeving. Deze nieuwe wet voegt wetten samen. Dat gaat over regels voor veel van wat je buiten ziet, ruikt en hoort. Door de komst van één digitaal loket voor deze regels kun je in één keer kennis nemen van de regels en voorschriften van de verschillende bestuurslagen (gemeenten, waterschappen, provincies en Rijk). De wet geldt voor alle inwoners, organisaties en bedrijven. 

Wat betekent de Omgevingswet voor jou?

Je krijgt met de Omgevingswet te maken wanneer je iets wilt veranderen in jouw leefomgeving vanaf 1 januari 2024. Bijvoorbeeld als je plannen hebt om je huis te verbouwen, een evenement wilt organiseren of wanneer je als ondernemer een loods wilt laten plaatsen naast je bedrijfspand. Je bent dan initiatiefnemer en moet uitzoeken of je een vergunning nodig hebt of een melding moet doen. Dat kan in het nieuwe Omgevingsloket. Je kunt ook met de Omgevingswet te maken krijgen, als iemand anders iets wil veranderen in jouw leefomgeving. Bijvoorbeeld als je buren een garage willen neerzetten of als een bedrijf in de buurt het kantoor wil vergroten. Je bent dan belanghebbende.

Belangrijke veranderingen

Dit zijn de belangrijkste wijzigingen:

 • Het Omgevingsloket is het nieuwe loket waar je per 1 januari 2024 online een vergunning kunt aanvragen, een melding kunt doen of aanvullende informatie kunt doorgeven.
 • De bestemmingsplannen worden per 1 januari 2024 omgevormd tot één omgevingsplan. Een omgevingsplan bevat niet alleen informatie over de bestemming van een plek. Het omvat ook regels voor geluid, bodem – en soms ook voor zaken als energiemaatregelen en duurzaamheid.
 • Een korte procedure is het uitgangspunt in de Omgevingswet. De beslistermijn is bij een korte procedure 8 weken, deze termijn kan verlengd worden met 6 weken. Daarna is er nog bezwaar en beroep mogelijk. Wanneer een vergunningaanvraag complex is, kan het zijn dat de aanvraag onder een uitgebreide procedure valt. In dat geval is de beslistermijn langer.
 • Vooroverleg met de gemeente wordt extra belangrijk om sneller besluiten te kunnen nemen. Een vooroverleg start met het indienen van een principeverzoek. Dit is nog geen aanvraag voor een vergunning, maar zorgt voor duidelijkheid vanuit de gemeente over wat wij van het plan verwachten. Wij overleggen dan ook met andere partijen zoals de provincie of het waterschap. Het is ook mogelijk om een conceptverzoek in te dienen.

Het (nieuwe) Omgevingsloket

Heb je plannen om te (ver)bouwen? Dan heb je misschien een vergunning nodig, of moet je daar melding van doen. Dat doe je in het nieuwe Omgevingsloket.

 • In het Omgevingsloket zie je of er een vergunning of melding nodig is voor jouw (bouw)project
 • Je kunt een vergunningaanvraag starten of een melding indienen
 • Je kunt op een kaart zien welke landelijke en lokale regels op een locatie gelden
 • Je kunt aangeven wat je aan participatie hebt gedaan en wat het resultaat daarvan was
 • In het Omgevingsloket staat een overzicht met de aanvragen en meldingen die je hebt gedaan

Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen

Vanaf 1 januari 2024 gaat naast de Omgevingswet ook de nieuwe Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) in. Het doel van de Wkb is een verbetering van de bouwkwaliteit. Ook is er meer controle tijdens de bouw. Dit betekent dat je als initiatiefnemer - vóór je gaat (ver)bouwen - na moet gaan of het bouwwerk onder de Wkb valt. Dat kan in het Omgevingsloket. Als het bouwwerk onder de Wkb valt, moet je een kwaliteitsborger – een onafhankelijke controleur – inschakelen en een bouwmelding indienen bij de gemeente.

Hoe wij ons voorbereiden

De invoering van de Omgevingswet is een grote klus én kans voor iedereen die erbij betrokken is:

 • Raad
 • College
 • Medewerkers 
 • Inwoners/bedrijven 

Beleidsstukken, bestemmingsplannen en verordeningen maken plaats voor 1 omgevingsvisie en 1 omgevingsplan. We gaan werken met een landelijk digitaal systeem. Met 1 klik maakt dit systeem duidelijk welke regels gelden op een bepaalde plaats. We gaan de werkwijze aanpassen, want de procedures moeten straks in 8 weken doorlopen zijn. Hiervoor stond eerst 26 weken. 'Nee tenzij' moet plaats gaan maken voor 'Ja, mits'. Hoe maken we plannen wel mogelijk binnen de grenzen van de wet en de regels van de raad?

Van inwoners en bedrijven verwachten we dat zij zelf een omgevingsgesprek gaan houden die aan bepaalde voorwaarden moet voldoen. 

Omgevingsvisie

In de omgevingsvisie staan onze ambities en beleidsdoelen voor de fysieke leefomgeving voor de lange termijn. Deze is in 2016 vastgesteld. Nadat de omgevingswet in werking is, gaan we aan de slag met het actualiseren van de omgevingsvisie.