Parel in het groen

Er komen grote veranderingen aan. We hebben een nieuw systeem nodig voor het verwarmen en koelen van onze woningen en gebouwen. We gaan zoveel mogelijk energie besparen en duurzaam opwekken. En we passen onze omgeving aan op het veranderende klimaat. Daarnaast recyclen we materialen en stappen we over op duurzamer vervoer.

Projecten

Wij stellen financiële middelen beschikbaar voor duurzame projecten en acties. Zoals verstrekken van duurzaamheidslening, de postcoderoosregeling, het energieloket, de aanpak van energiearmoede, energiebesparingsprojecten, het jaarlijkse duurzaamheidsfestival Futura, verduurzamen gemeentelijk vastgoed, wagenpark en openbare verlichting.

Informatie, advies en regelingen

Wij stimuleren inwoners en ondernemers om aan de slag te gaan met duurzame oplossingen voor hun huis en bedrijf. We zetten in op bewustwording en geven informatie over wat je concreet kunt doen.

Klimaatadaptie

Wij zetten in op oplossingen die problemen als droogte, hittestress en wateroverlast mee helpen aanpakken.

Zo stimuleren we maatregelen zoals het afkoppelen van hemelwaterafvoer en het aanleggen van geveltuintjes. Bij verbouwingen waarvoor een omgevingsvergunning nodig is, kijken we of er voldoende maatregelen genomen worden om regenwater op eigen terrein op te vangen en te verwerken in de grond.

Ook leggen we apart regenwaterriool aan en wadi’s zoals in de Telstarlaan in Oisterwijk, de Molenbeemd in Moergestel en De Tiend in Haaren. Bij de nieuwe inrichtingen van de openbare ruimte bekijken we steeds hoe we meer groen en minder tegels kunnen realiseren.

Aardgasvrij Oisterwijk

We willen in Oisterwijk in 2050 aardgasvrij zijn. Stap voor stap werken we naar dat doel toe. We willen dit omdat we in Europa (Klimaatakkoord Parijs) en in Nederland (Nationaal Klimaatakkoord) hebben afgesproken om de CO2-uitstoot terug te dringen tot bijna nul. Om hiermee de stijging van de gemiddelde temperatuur op aarde te beperken. Aardgas is geen duurzame energiebron en zorgt in Nederland voor een aanzienlijk deel van de CO2-uitstoot in de gebouwde omgeving. Daarom gaat Nederland en daarmee ook Oisterwijk werken aan een aardgasvrije gebouwde omgeving in 2050. Hoe we dit gaan doen lees je in de Transitievisie Warmte. Wil je deze lezen? Stuur een mail naar gemeente@oisterwijk.nl met als onderwerp: Transitievisie warmte.

Afval en circulaire economie

In 2023 wordt een nieuwe grondstoffennota (voorheen afvalbeleid) opgesteld. We voeren activiteiten uit die leiden tot minder restafval en verbetering van de kwaliteit van de recyclebare stromen. We werken aan projecten om bewustwording rondom recyclebare stromen te creëren, zodat inwoners nog beter afval kunnen scheiden en we de VANG (Van Afval Naar Grondstof) doelstellingen bereiken. Rondom verschillende afvalthema’s (zoals scheiden en zwerfafval) willen we bewustwording onder bewoners, scholen en BSO’s vergroten. De gemeente blijft de vrijwillige zwerfafvalpakkers (ZAP'ers) steunen

Duurzaam vervoer

We geven prioriteit aan langzaam verkeer, waarbij we het gebruik van de fiets stimuleren. We stimuleren initiatieven die deelgebruik van auto’s aanmoedigen. En realiseren (nog) meer laadpunten voor elektrische voertuigen. Je kan een laadpaal aanvragen. 

Natuur

Natuurcompensatie is een vast onderdeel bij het opzetten van elk beleid vanuit de gemeente. Ook zetten we in op het behouden van de biodiversiteit. We doen mee aan het project Natuur in de wijk.

Samenwerking

Binnen de gemeente werken we samen met de energiecoöperaties DEC Oisterwijk en HOT (uit Haaren) en met lokale en regionale duurzaamheidsinitiatieven.