Aangepast koersdocument Oostflank richting de raad

vrijdag 24 mei 2024

De colleges hebben dinsdag 21 mei jl. een aangepast koersdocument Oostflank vastgesteld en leggen het nu ter besluitvorming voor aan de gemeenteraden.

Fietser in groen bos

In het bijgestelde document zijn op basis van aanvullende gesprekken met agrarische- en natuurpartijen nog wijzigingen gedaan in de hoofdstukken landbouw, water en natuur. Zo zijn de status van het koersdocument, de beekdalen, de hectares van de verschillende functies in het gebied en het begrip natuurinclusieve landbouw verduidelijkt. Ook starten de gemeenten samen met de boomkwekers en de natuur- en milieuorganisaties een pilot om boomteelt te combineren met natuur. Met de coöperatie Biezenmortel is gesproken over het belang van een goede economie in het buitengebied en gefaseerde woningbouwontwikkeling. In gemeente Oisterwijk worden gesprekken gevoerd met belanghebbenden rondom de integrale aanpak van bedrijventerreinen. Ook deze onderwerpen zijn verder aangescherpt in het document. 

Keuzes maken

Wethouders Rik Grashoff en Eric Logister kijken tevreden terug op de totstandkoming van het koersdocument waaraan meer dan duizend bewoners en talloze belangenverenigingen hebben bijgedragen. “Deze uitgebreide participatie betekent niet dat alle belangen, wensen en ideeën uiteindelijk meegenomen zijn. We moeten keuzes maken waarbij we alle belangen zorgvuldig en integraal tegen elkaar afwegen. We weten dat niet alles overal kan. We zijn ervan overtuigd dat dit koersdocument het beste antwoord biedt op de vele uitdagingen waarvoor we staan. Alleen in een sterk landschap waarin we goed zorgen voor natuur, water en de bodem kunnen we woningen bouwen, recreëren en ondernemen.”

Aanvullende gesprekken

De beide gemeenteradenbespraken het concept koersdocument op 7 en 11 maart jl en gaven de opdracht om nog een aantal aanvullende gesprekken te voeren. Deze gesprekken hebben in de afgelopen periode plaatsgevonden onder leiding van oud-staatssecretaris en voormalig gedeputeerde Pieter van Geel. Er is nogmaals gesproken met de belangenvereniging van de boomkwekers Treeport, de ZLTO en de Duinboeren én ook met Natuurmonumenten, Brabants Landschap, Brabantse Milieufederatie en het Biodiversiteitsteam Oisterwijk. Ook met Coöperatie Biezenmortel is nogmaals gesproken over de economie van het buitengebied en de ontwikkelingen in het dorp. 

Vervolg

Waarschijnlijk bespreekt de gemeenteraad van Tilburg het aangepaste koersdocument op 3 juni a.s. Vaststelling volgt in de vergadering van de maandag 1 juli a.s. In Oisterwijk wordt het koersdocument waarschijnlijk op 13 juni besproken en op 27 juni behandeld door de gemeenteraad. Bekijk op www.tilburg.nl/oostflank en www.oisterwijk.nl/oostflank het aangepaste koersdocument en het raadsvoorstel.

Eenmaal vastgesteld door beide raden vormt het koersdocument Oostflank de basis voor plannen, projecten en samenwerkingen die al deze ambities in de komende jaren gaan uitwerken.