Beekdal Park

Samen met Leystromen hebben wij het concept Beekdal Park gemaakt voor de herontwikkeling van de locatie van voormalig zwembad De Leye en de directe omgeving. 

‘Beekdal Park’ is gebaseerd op 5 stedenbouwkundige principes:

 • Beekdal als gezamenlijk park
 • Zorg verbinden met de omgeving
 • Wonen en ontmoeten als gezamenlijke activiteit
 • Wonen als landschappelijke interventie
 • Beekdal Park verbinden met het historisch centrum

Het concept speelt in op de vergrijzing (het ouder worden) van de samenleving en de vermaatschappelijking van de zorg. Wij zetten op deze locatie in op het wonen van de toekomst: het combineren van wonen en zorg. In het concept kiezen we voor een ruime opzet van openbaar groen met ruimte voor activiteiten en samenkomst.

Planning 2023

We werken in de 1e helft van 2023 het ontwikkelscenario verder uit in een bestemmingsplan/omgevingsplan met beeldkwaliteitsplan en ambitiedocument. Het ambitiedocument beschrijft de doelen en kwaliteiten die nodig zijn om onze visie uit te voeren. Tijdens de bestemmingsplanprocedure wordt een omgevingsdialoog gevoerd. In de 2e helft van 2023 bereiden we de verkoop voor. Het overgrote deel van het plan wordt door een ontwikkelaar gerealiseerd. Woningbouwcorporatie Leystromen gaat 25 huurwoningen bouwen.

Scenariokeuze 15 december 2022

De gemeenteraad heeft op 15 december 2022 een besluit genomen over het ontwikkelscenario voor de herontwikkeling van het Beekdal Park. In het ontwikkelscenario staat beschreven hoe we een woonleeflandschap willen maken. De 5 stedenbouwkundige principes zijn de basis voor het woonleeflandschap. Concreet staat er in het ontwikkelscenario:

 • De 4 plekken waar gebouwd wordt;
 • Het woningbouwprogramma voor 77 woningen;
 • De ambities voor het nieuwe park;
 • Waar ruimte is voor ontmoeting;
 • Een overzicht van de kosten, opbrengsten en de risico’s.

Op de website oisterwijk.raadsinformatie.nl zijn de vergaderstukken in te zien.

Informatieavond 14 november 2022

We hebben omwonenden en geïnteresseerden geïnformeerd over de voortgang van het project. Het stedenbouwkundige plan is toegelicht. Ook is de planning besproken. .

Raadsplein mei 2022

Tijdens een raadsbijeenkomst op 12 mei 2022 is door de 3 partners een presentatie gegeven van de stand van zaken van dat moment. De visie en missie zijn benoemd. Er is ook een doorrekening van een scenario met de hiervoor genoemde uitgangspunten toegelicht. Visie en missie zijn goed ontvangen. Over het financiële resultaat van het scenario zijn vragen gesteld. De raadsleden hebben gevraagd kritisch naar de kosten en opbrengsten te kijken en een voorkeursscenario voor te leggen.

Kijk op de website oisterwijk.raadsinformatie.nl voor de vergadering en de stukken.

Raadsvergadering juli 2021

Op 12 juli 2021 heeft de gemeenteraad ingestemd met de 5 stedenbouwkundige principes voor de herontwikkeling van De Leye en omgeving. Hiermee is de visie voor het Beekdal Park in hoofdlijnen vastgelegd. De gemeenteraad heeft ook een besluit genomen over mogelijke scenario’s voor herontwikkeling. Daarbij zijn de volgende uitgangspunten gesteld:

 • We bouwen voor verschillende doelgroepen, waaronder in ieder geval voor senioren in verband met nabijheid van zorgvoorzieningen, maar ook voor starters en gezinnen
 • We geven ruimte aan Thebe om, bij voorkeur op eigen grond, PG-zorgwoningen te realiseren
 • De nieuwbouw sluit aan bij het dorpse karakter van Oisterwijk en de directe omgeving van het plangebied
 • We gaan voor een groene invulling van het gebied
 • Er moeten voldoende parkeerplaatsen komen. Daarbij heeft ondergronds parkeren de voorkeur
 • Er is aandacht voor het verbeteren van de verkeersveiligheid, bijvoorbeeld op het kruispunt op de Baerdijk
 • We zetten in op een mix aan woningen van koop en huur en van goedkoop, middelduur en duur. Voor de categorie ‘goedkoop’ zetten we op deze eigen locatie in op tenminste 50%

Kijk op de website oisterwijk.raadsinformatie.nl voor de vergadering en de stukken.