Beekdal Park

Samen met Leystromen hebben wij het concept Beekdal Park gemaakt voor de herontwikkeling van de locatie van voormalig zwembad De Leye en de directe omgeving. 


‘Beekdal Park’ is gebaseerd op 5 stedenbouwkundige principes:

 • Beekdal als gezamenlijk park
 • Zorg verbinden met de omgeving
 • Wonen en ontmoeten als gezamenlijke activiteit
 • Wonen als landschappelijke interventie
 • Beekdal Park verbinden met het historisch centrum

Het concept speelt in op de vergrijzing (het ouder worden) van de samenleving en de vermaatschappelijking van de zorg. Wij zetten op deze locatie in op het wonen van de toekomst: het combineren van wonen en zorg. In het concept kiezen we voor een ruime opzet van openbaar groen met ruimte voor activiteiten en samenkomst.


Bestemmingsplanprocedure 2023 - 2024

In 2023 werkten we het ontwikkelscenario verder uit in een bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan. Het ontwerpbestemmingsplan heeft ter inzage gelegen. 2 personen, waarvan 1 namens meerdere inwoners, hebben zienswijzen ingediend. Deze zienswijzen waren aanleiding voor ons om het plan op onderdelen aan te passen.
De raad stelde op 30 mei het bestemmingsplan “Beekdalpark, Oisterwijk” vast. Het bestemmingsplan ligt vanaf 21 juni 2024 tot en met 1 augustus 2024 ter inzage. Na deze termijn is het bestemmingsplan onherroepelijk en is de procedure afgerond. Bekijk de bekendmaking “Vastgesteld bestemmingsplan Beekdalpark, Oisterwijk"

Wat gaan we in 2024 doen?

 • We bereiden de verkoop voor. Het grootste deel van het plan realiseert een ontwikkelaar. Dit gaat via een openbare verkoopprocedure.
 • Woningbouwcorporatie Leystromen gaat 25 huurwoningen bouwen.
 • We onderzoeken op welke manier het gebouw zo snel mogelijk afgebroken kan worden.
   

Planning 2024 - 2026

We verwachten in 2025 de gebouwen te slopen. We starten dan ook de voorbereiden voor de nieuwbouw van woningen. 

De oplevering van de eerste woningen is in 2026. De planning is afhankelijk van de bestemmingsplanprocedure. 


Omgevingsdialoog 24 oktober 2023

Op 24 oktober 2023 is een omgevingsdialoog gehouden. Tijdens deze avond zijn het concept bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan gepresenteerd. Er is inzicht gegeven in de plek en hoogtes van de gebouwen en de parkeeropgave. De gewenste beeldkwaliteit is weergegeven met een aantal foto’s. Via enkele (3D-)tekeningen is het maximale bouwvolume in beeld gebracht.

Omwonenden reageerden positief op de herontwikkeling van De Leye. Er zijn zorgen uitgesproken over parkeren in en om het project en de hoogte en vormgeving van de nieuwe gebouwen aan de Vloeiweg.

Het plan moet voldoen aan de parkeernormen, maar zal door het vervallen van de bestaande gratis parkeerplaatsen gevolgen hebben voor de omgeving. In het ontwikkelscenario staat dat er niet meer parkeerplaatsen worden gerealiseerd dan noodzakelijk voor het plan zelf.

De zorg over de vormgeving kan worden weggenomen. Het beeldkwaliteitsplan geeft de richtlijnen voor de gebouwen waarmee voorkomen wordt dat er grote massieve blokken worden gerealiseerd.

Een aantal suggesties om het plan aan te passen zijn niet overgenomen. De voorgestelde aanpassingen passen niet binnen het ontwikkelkader. Alle op-/aanmerkingen en vragen vanuit omwonenden met de reacties daarop zijn opgenomen in het verslag van de omgevingsdialoog.

Het omgevingsdialoog kan opgevraagd worden via gemeente@oisterwijk.nl met als onderwerp: Omgevingsdialoog 24 oktober Beekdalpark 


Scenariokeuze 15 december 2022

De gemeenteraad heeft op 15 december 2022 een besluit genomen over het ontwikkelscenario voor de herontwikkeling van het Beekdal Park. In het ontwikkelscenario staat beschreven hoe we een woonleeflandschap willen maken. De 5 stedenbouwkundige principes zijn de basis voor het woonleeflandschap. Concreet staat er in het ontwikkelscenario:

 • De 4 plekken waar gebouwd wordt;
 • Het woningbouwprogramma voor 77 woningen;
 • De ambities voor het nieuwe park;
 • Waar ruimte is voor ontmoeting;
 • Een overzicht van de kosten, opbrengsten en de risico’s.

Op de website oisterwijk.raadsinformatie.nl zijn de vergaderstukken in te zien.


Informatieavond 14 november 2022

We hebben omwonenden en geïnteresseerden geïnformeerd over de voortgang van het project. Het stedenbouwkundige plan is toegelicht. Ook is de planning besproken. .


Raadsplein mei 2022

Tijdens een raadsbijeenkomst op 12 mei 2022 is door de 3 partners een presentatie gegeven van de stand van zaken van dat moment. De visie en missie zijn benoemd. Er is ook een doorrekening van een scenario met de hiervoor genoemde uitgangspunten toegelicht. Visie en missie zijn goed ontvangen. Over het financiële resultaat van het scenario zijn vragen gesteld. De raadsleden hebben gevraagd kritisch naar de kosten en opbrengsten te kijken en een voorkeursscenario voor te leggen.

Kijk op de website oisterwijk.raadsinformatie.nl voor de vergadering en de stukken.


Raadsvergadering juli 2021

Op 12 juli 2021 heeft de gemeenteraad ingestemd met de 5 stedenbouwkundige principes voor de herontwikkeling van De Leye en omgeving. Hiermee is de visie voor het Beekdal Park in hoofdlijnen vastgelegd. De gemeenteraad heeft ook een besluit genomen over mogelijke scenario’s voor herontwikkeling. Daarbij zijn de volgende uitgangspunten gesteld:

 • We bouwen voor verschillende doelgroepen, waaronder in ieder geval voor senioren in verband met nabijheid van zorgvoorzieningen, maar ook voor starters en gezinnen
 • We geven ruimte aan Thebe om, bij voorkeur op eigen grond, PG-zorgwoningen te realiseren
 • De nieuwbouw sluit aan bij het dorpse karakter van Oisterwijk en de directe omgeving van het plangebied
 • We gaan voor een groene invulling van het gebied
 • Er moeten voldoende parkeerplaatsen komen. Daarbij heeft ondergronds parkeren de voorkeur
 • Er is aandacht voor het verbeteren van de verkeersveiligheid, bijvoorbeeld op het kruispunt op de Baerdijk
 • We zetten in op een mix aan woningen van koop en huur en van goedkoop, middelduur en duur. Voor de categorie ‘goedkoop’ zetten we op deze eigen locatie in op tenminste 50%

Kijk op de website oisterwijk.raadsinformatie.nl voor de vergadering en de stukken.