Klachten en bezwaar

U leest hier waar u terecht kunt met uw klacht of bezwaar.

Wilt u bezwaar indienen en gaat het niet om een bezwaar gemeentelijke belastingen, een melding in de openbare ruimte, een geluids- of milieuklacht? Stuur dan online uw bezwaar in.

Bezwaar

Bent u het niet eens met een besluit van ons? Dan kunt u in de meeste gevallen een bezwaarschrift indienen. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift is 6 weken. Deze termijn start met ingang van de dag nadat het besluit bekend is gemaakt. U dient het bezwaarschrift in bij het bestuursorgaan dat het besluit nam, dus het college van burgemeester en wethouders, de burgemeester of de raad. Bezwaar maken kan op 2 manieren:

Schriftelijk

In uw brief moet het volgende staan:

  • uw naam en adres;
  • tegen welk besluit u bezwaar maakt;
  • waarom u bezwaar maakt;
  • de datum van het bezwaarschrift;
  • uw handtekening.

U kunt uw brief sturen naar:
Gemeente Oisterwijk
College van burgemeester en wethouders
(of raad of burgemeester)
Postbus 10101
5060 GA Oisterwijk

Digitaal

Bezwaren tegen besluiten van het college van burgemeester en wethouders of de burgemeester kunt u ook online indienen via het formulier bezwaar indienen. U hebt hiervoor DigiD nodig. 

Behandeling bezwaar

Uw bezwaar wordt behandeld door een onafhankelijke commissie of adviseur die advies uitbrengt aan het bestuursorgaan. U wordt meestal uitgenodigd uw bezwaarschrift mondeling toe te lichten. Daarna neemt het bestuursorgaan een beslissing op uw bezwaarschrift. Bent u het niet eens met de beslissing op uw bezwaar? Dan kunt u hiertegen in beroep gaan bij de rechtbank.

Bezwaar gemeentelijke belastingen

U kunt online bezwaar maken tegen gemeentelijke belastingen. Kijk voor meer informatie op de webpagina 'Bezwaar gemeentelijke belastingen'.

Meldingen en klachten openbare ruimte: Meldpunt Buurtbeheer

Om bijvoorbeeld losliggende tegels, verstopt riool of zwerfvuil te melden, kunt u terecht bij het Meldpunt Buurtbeheer. Ga direct naar melding maken.

Geluidsoverlast, stank, bodem- en luchtverontreiniging, lichthinder

U kunt 24 uur per dag terecht bij de MilieuKlachtencentrale van de omgevingsdienst Midden- en West Brabant (OMWB): (073) 681 28 21.

Meer informatie over milieuklachten vindt u op www.milieuklachtencentrale.nl.

Klacht over dienstverlening gemeente

Als u ontevreden bent over het optreden van een ambtenaar of bestuurder, dan kunt u een klacht indienen. Dit kan zowel mondeling als schriftelijk. Als uw mondelinge klacht tot uw tevredenheid wordt opgelost, hoeft u verder geen formele procedure te volgen. Is dit niet het geval of wilt u uw klacht liever schriftelijk indienen dan kunt u een brief schrijven. Soms is het handig wanneer u kopie├źn van brieven of documenten bijsluit.

U stuurt uw klacht naar:

Gemeente Oisterwijk
College van Burgemeester en Wethouders
Postbus 10101
5060 GA Oisterwijk