Ontwikkeling gebied De Leye: Beekdal Park

Samen met Thebe en Leystromen hebben wij het concept Beekdal Park gemaakt voor de herontwikkeling van de locatie van voormalig zwembad De Leye en de directe omgeving. 

Zet in het onderwerp 'Beekdal Park'.

Download de folder voor meer informatie

‘Beekdal Park’ is gebaseerd op 5 stedenbouwkundige principes:

  • Beekdal als gezamenlijk park
  • Zorg verbinden met de omgeving
  • Wonen en ontmoeten als gezamenlijke activiteit
  • Wonen als landschappelijke interventie
  • Beekdal Park verbinden met het historisch centrum

Het concept speelt in op de vergrijzing (het ouder worden) van de samenleving en de vermaatschappelijking van de zorg. Wij zetten op deze locatie in op het wonen van de toekomst: het combineren van wonen en zorg. In het concept kiezen we voor een ruime opzet van openbaar groen met ruimte voor activiteiten en samenkomst.

Scenariokeuze december 2022

De gemeenteraad buigt zich de komende tijd over de herontwikkeling van het Beekdal Park. Op 15 december is er een raadsvergadering. De raad besluit dan over het ontwikkelscenario. Vanaf 18 november kun je op de website oisterwijk.raadsinformatie.nl meer informatie vinden over de planning van het raadsplein en de raadsvergadering.

Raadsplein mei 2022

Tijdens een raadsbijeenkomst op 12 mei 2022 is door de 3 partners een presentatie gegeven van de stand van zaken van dat moment. De visie en missie zijn benoemd. Er is ook een doorrekening van een scenario met de hiervoor genoemde uitgangspunten toegelicht. Visie en missie zijn goed ontvangen. Over het financiële resultaat van het scenario zijn vragen gesteld. De raadsleden hebben gevraagd kritisch naar de kosten en opbrengsten te kijken en een voorkeursscenario voor te leggen.

Kijk op de website oisterwijk.raadsinformatie.nl voor de vergadering en de stukken.

Raadsvergadering juli 2021

Op 12 juli 2021 heeft de gemeenteraad ingestemd met de 5 stedenbouwkundige principes voor de herontwikkeling van De Leye en omgeving. Hiermee is de visie voor het Beekdal Park in hoofdlijnen vastgelegd. De gemeenteraad heeft ook een besluit genomen over mogelijke scenario’s voor herontwikkeling. Daarbij zijn de volgende uitgangspunten gesteld:
•    We bouwen voor verschillende doelgroepen, waaronder in ieder geval voor senioren in verband met nabijheid van zorgvoorzieningen, maar ook voor starters en gezinnen
•    We geven ruimte aan Thebe om, bij voorkeur op eigen grond, PG-zorgwoningen te realiseren
•    De nieuwbouw sluit aan bij het dorpse karakter van Oisterwijk en de directe omgeving van het plangebied
•    We gaan voor een groene invulling van het gebied
•    Er moeten voldoende parkeerplaatsen komen. Daarbij heeft ondergronds parkeren de voorkeur
•    Er is aandacht voor het verbeteren van de verkeersveiligheid, bijvoorbeeld op het kruispunt op de Baerdijk
•    We zetten in op een mix aan woningen van koop en huur en van goedkoop, middelduur en duur. Voor de categorie ‘goedkoop’ zetten we op deze eigen locatie in op tenminste 50%

Kijk op de website oisterwijk.raadsinformatie.nl voor de vergadering en de stukken.