Ontwikkeling gebied De Leye: Beekdal Park

Samen met Thebe en Leystromen hebben wij het concept Beekdal Park gemaakt voor de herontwikkeling van de locatie van voormalig zwembad De Leye en de directe omgeving. 

Zet in het onderwerp 'Beekdal Park'.

Download de folder voor meer informatie

‘Beekdal Park’ is gebaseerd op 5 stedenbouwkundige principes:

  • Beekdal als gezamenlijk park
  • Zorg verbinden met de omgeving
  • Wonen en ontmoeten als gezamenlijke activiteit
  • Wonen als landschappelijke interventie
  • Beekdal Park verbinden met het historisch centrum

Het concept speelt in op de vergrijzing van de samenleving en de vermaatschappelijking van de zorg. De gemeente zet op deze locatie in op het wonen van de toekomst: het combineren van wonen en zorg. In het concept is gekozen voor een ruime opzet van openbaar groen met ruimte voor activiteiten en samenkomst.

Discussienota gemeenteraad

Eind 2019 heeft de gemeenteraad de discussienotitie over de herontwikkeling van De Leye besproken. Tijdens de bespreking van de discussienotitie zijn uitgangspunten beschreven voor de herontwikkeling van de locatie. Het concept is een uitwerking van deze uitgangspunten. Het concept ‘Beekdal Park’ is de basis voor de volledige gebiedsontwikkeling in het centrum van Oisterwijk. Dit betekent dat, bij vaststelling door de raad, ontwikkelingen in de directe omgeving van De Leye aansluiten op het concept.

Raadsbesluit

Het college heeft aan de gemeenteraad voorgesteld om in te stemmen met dit concept. Op donderdag 1 oktober heeft de gemeenteraad een besluit genomen. De gemeenteraad heeft niet ingestemd met dit voorstel. Met 10 stemmen voor en 11 stemmen tegen is het voorstel verworpen.

Terugkijken raadsvergadering.

Hoe nu verder?

De gemeenteraad heeft niet ingestemd met het voorstel. Een aantal partijen wensten nog een nadere uitwerking te zien van het aantal en type woningen en ook de financiële consequenties van verschillende opties. Dit gaan we verder uitwerken.