Rechten van betrokkenen

De gemeente gebruikt jouw persoonsgegevens vooral om diensten aan je te leveren. De gemeente doet dat zo netjes en zo betrouwbaar mogelijk. Wij leggen graag uit hoe we dat doen. Wij houden ons aan ons privacybeleid en aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming, de AVG. Deze Europese wet geeft je een aantal rechten, deze noemen wij de “rechten van betrokkenen”. Je bent een betrokkene als de gemeente persoonsgegevens van je gebruikt.

Niet alleen de AVG geeft je rechten. Als de gemeente jouw persoonsgegevens gebruikt voor de opsporing en vervolging van strafbare feiten dan zijn dat “politiegegevens”. De Wet Politiegegevens (WPG) geeft je dan ook een aantal rechten.

Je hebt dus het recht om na te gaan wat er met jouw persoonsgegevens gebeurt. Met de rechten van betrokkenen heb je zelf controle over jouw persoonsgegevens. Gebruik maken van deze rechten is gratis, het kost je alleen wat tijd. Behalve als je wil dat wij heel veel kopieën voor je maken. Dan vragen wij een vergoeding van de kosten.

De AVG en de WPG gebruiken best moeilijke woorden. Wij proberen dit zo simpel mogelijk uit te leggen. Je heeft de volgende rechten:

Recht op inzage

Dit is jouw recht om de persoonsgegevens die de gemeente van je gebruikt in te zien. 

Recht op gegevenswissing

Dit is jouw recht om ‘vergeten’ te worden en jouw persoonsgegevens bij de gemeente te laten verwijderen. Vraag hierom als je vindt dat de gemeente geen goede reden heeft om ze langer te gebruiken. Bijvoorbeeld als de bewaartijd om is. Of als je toestemming heeft gegeven voor het gebruik en je die toestemming wil intrekken.

De gemeente heeft een archiefplicht en moet documenten met jouw persoonsgegevens soms lang bewaren. Wij mogen ze dan niet zomaar verwijderen. Het recht om ‘vergeten’ te worden geldt ook niet voor de verplichte registers zoals de “basisregistratie personen” (BRP).

Recht op correctie en aanvulling

Zijn de gegevens die wij van je gebruiken niet goed? Laat ze dan veranderen of aanvullen! Dit recht is niet bedoeld om jouw persoonsgegevens in de BRP te laten veranderen. Maar wel als wij bijvoorbeeld een verkeerde datum gebruiken.

Als wij jouw gegevens aangevuld of verbeterd hebben, dan geven wij dat ook door aan de organisaties met wie wij jouw persoonsgegevens hebben gedeeld.

Heb je een fout gevonden in de gemeentelijke administratie? Doe dan een melding bij het Meldpunt Fouten in Overheidsregistraties.

Recht op beperking van de verwerking

Met dit recht vraag je de gemeente om persoonsgegevens (tijdelijk) niet te gebruiken.

Recht op menselijke interventie bij besluiten

Je hebt het recht om te voorkomen dat computers besluiten over je nemen zonder dat daar een mens (een medewerker van de gemeente) aan te pas komt.

Recht op bezwaar tegen de verwerking van mijn persoonsgegevens

Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen het gebruik van jouw persoonsgegevens door de gemeente.

Recht op informatie

Je hebt er recht op om te weten wat de gemeente allemaal met jouw persoonsgegevens doet. De gemeente is verplicht om je dat op een begrijpelijke manier te vertellen. Onze privacyverklaring op onze website geeft je al veel informatie. 

Het recht op “dataportabiliteit” komt bij gemeenten niet veel voor. Met dit recht laat je jouw gegevens door de gemeente aan een andere partij geven. Het is niet nodig om dit recht te gebruiken als je verhuist naar een andere gemeente.

Gebruik van jouw rechten

Als je gebruik wil maken van jouw rechten dan kan dat heel gemakkelijk met digitale formulieren.

Je mag alleen maar jouw rechten gebruiken voor jouw eigen persoonsgegevens of die van jouw kind jonger dan 16 jaar. Voordat je het formulier invult, log je in met DigiD. Hierdoor weten wij zeker dat jij het bent die het formulier invult.

Het makkelijkste is om gebruik te maken van een e-formulier. Maar er zijn ook andere manieren om gebruik te maken van jouw rechten. Bijvoorbeeld door een brief te schrijven aan de gemeente. Doe er dan een “gewaarmerkte kopie” van jouw identiteitsbewijs bij. Een “gewaarmerkte kopie” haal je bij Burgerzaken van de gemeente. Deze hebben wij nodig om er zeker van te zijn dat wij aan de slag gaan met jouw persoonsgegevens.

Je krijgt een bevestiging als wij jouw verzoek gekregen hebben. Wij nemen contact met je op als er nog vragen zijn over jouw verzoek. Wij nemen tijdig een besluit. Tegen dat besluit is bezwaar maken mogelijk. Bij een moeilijk of een groot verzoek mogen wij meer tijd nemen voor de behandeling. Wij laten dat altijd aan je weten en vertellen je ook waarom we meer tijd nodig hebben. Doe je een inzageverzoek, geef dan op het e-formulier aan hoe je de informatie wenst te krijgen.

De persoonsgegevens die wij bij de behandeling van jouw verzoek krijgen, gebruiken wij alleen om jouw verzoek af te werken. Wij delen deze persoonsgegevens niet buiten de gemeente. Wij bewaren deze persoonsgegevens nog 1 jaar. Daarna verwijderen wij de gegevens.

Toezichthouder

De gemeente heeft iemand die er op let dat de gemeente zich netjes aan de wet houdt. Deze persoon heet een “Functionaris voor de gegevensbescherming”. Heb je een vraag of een klacht? Neem dan contact op met deze functionaris op fg@oisterwijk.nl of (013) 529 13 11.

Je kunt ook een klacht sturen naar de Autoriteit Persoonsgegevens. Deze landelijke organisatie houdt toezicht op een goede bescherming van persoonsgegevens door de gemeente.

Recht van inzage

Je hebt het recht om een overzicht op te vragen van de persoonsgegevens en/of de politiegegevens die de gemeente van je gebruikt. Hiervoor is het formulier Recht inzage.

Je bent niet verplicht om van dit digitaal formulier gebruik te maken. Er zijn ook andere manieren om een inzageverzoek te doen. Maak je geen gebruik van het digitaal formulier met DigiD? Dan moeten wij op een andere manier controleren dat jij het bent die het verzoek doet. Dit is om te voorkomen dat iemand zich als jou voordoet en zo jouw persoonsgegevens inziet.

Zodra wij het formulier van je ingevuld gekregen hebben, gaan wij daarmee aan de slag. Je krijgt van ons eerst een bevestiging. Binnen 1 maand na ontvangst krijg je van het college van B&W een besluit op jouw verzoek om inzage in persoonsgegevens. Binnen 6 weken op jouw verzoek om inzage in politiegegevens. Tegen de besluiten is bezwaar maken mogelijk.

Als jouw verzoek om inzage in persoonsgegevens voor ons te groot of te moeilijk is, mogen wij er 2 maanden langer over doen, voor inzage in politiegegevens is dat ten hoogste 6 weken langer. Wij laten dat altijd aan je weten en vertellen je ook waarom wij meer tijd nodig hebben.

Bij het besluit van het college van B&W zit een overzicht waarop minimaal staat:

  • Het doel waarvoor wij jouw persoonsgegevens gebruiken
  • De reden waarom de gemeente jouw persoonsgegevens voor dit doel mag gebruiken
  • Welke persoonsgegevens wij gebruiken
  • Met wie wij jouw persoonsgegevens delen
  • Hoe lang wij jouw persoonsgegevens bewaren
  • Hoe wij aan jouw persoonsgegevens zijn gekomen als wij ze niet van jou hebben gekregen

Met dit overzicht controleer je zelf of de persoonsgegevens in ons administratie goed zijn.

In dit overzicht staan niet de persoonsgegevens uit de burgerlijke stand (de basisregistratie personen BRP). Dit overzicht vraag je op via Mijnoverheid

Met het recht van inzage vraag je om alleen jouw eigen persoonsgegevens in te zien. Wil je liever jouw hele Wmo-dossier of een jeugddossier bekijken? En heb je de contactgegevens van de ambtenaar? Neem dan direct contact met hem of haar op. De ambtenaar kan je de inhoud van jouw dossier laten zien.

De Wet Politiegegevens (Wpg) regelt dat je  inzagerecht hebt in de politiegegevens die de gemeente van jou gebruikt. Politiegegevens zijn persoonsgegevens die de BOA’s van de gemeente gebruiken bij de opsporing en vervolging van strafbare feiten. Op het digitaal formulier zet je dan een kruisje bij politiegegevens.

Hoe meer gegevens wij van jou krijgen, hoe beter en sneller wij jouw vraag beantwoorden. Daarom vragen wij je op het formulier de onderwerpen aan te kruisen waarover u uw persoonsgegevens wil inzien. Er is ook een ruimte waar u kenmerk, zaaknummer of de naam van een contactpersoon kwijt kunt.

Als je inzage vraagt in persoonsgegevens die niet de gemeente maar een andere organisatie gebruikt, dan sturen wij jouw verzoek door naar die andere organisatie. Natuurlijk laten wij je dat dan weten.

Bij de behandeling van jouw vraag kijken wij tot 2 jaar terug in onze administratie. Zo weet je zeker dat je de bijgewerkte gegevens van dit moment te zien krijgt. Als je wilt dat wij toch verder terugkijken, geef dat dan alstublieft aan op het formulier.

Je mag alleen maar inzage vragen in de persoons- en politiegegevens van jouzelf of van jouw kind jonger dan 16 jaar.

De wet geeft ons de mogelijkheid om jouw verzoek om inzage in persoons- en politiegegevens te weigeren. Dit kan bijvoorbeeld als daardoor de openbare veiligheid in gevaar komt. Of om de privacy van anderen te beschermen. Als wij inzage weigeren, vertellen wij ook waarom. Tegen het besluit om te weigeren is het mogelijk bezwaar te maken.