Den Domp en Mgr. Bekkersplein

Wij werken samen met Stichting Gemeenschapsvoorzieningen Haaren (SGH) aan een plan voor een nieuw gemeenschapshuis Den Domp en de herontwikkeling van het Mgr. Bekkersplein in Haaren. Op 6 juli stelde de raad hiervoor het ontwikkelkader Hart voor Haaren vast. Uitgangspunt is sloop van het gemeentehuis en nieuwbouw voor het gemeenschapshuis, woningen en mogelijk ook andere functies. Daarnaast gaat het ook over het vinden van een nieuwe invulling voor de huidige plek van Den Domp.

Dorpshart Haaren

Het ontwikkelkader creëert een aantrekkelijke, centrale plek in het dorpshart van Haaren. Waar ruimte is voor een nieuw gemeenschapshuis en wonen. Er wordt ingezoomd op verschillende onderdelen van de openbare en bebouwde ruimte, ook is de locatie van het huidige gemeenschapshuis meegenomen. Er is voorzien in ruimte voor parkeren, een stevige groenstructuur, verbinding met park Ruijbosch, plaats voor evenementen op het plein en behoud van de oude kleuterschool. Duurzaamheid is een belangrijk onderdeel voor de verdere uitwerking. Het gaat om duurzaam ruimtegebruik, zorgvuldig gebruik van grondstoffen, klimaatdoelstellingen en het verbeteren van de biodiversiteit.

Met inwoners tot stand gekomen

In het afgelopen half jaar is samen met Stichting Gemeenschapsvoorzieningen Haaren (SGH) en ontwerpbureau HOUTMAN + SANDER in een interactief proces gewerkt. Er zijn meerdere bijeenkomsten geweest met inwoners en direct belanghebbenden. Het ging daarbij om het ophalen van ideeën en wensen, het bespreken van inspiratiemodellen en de keuze voor een voorkeursmodel. Het voorkeursmodel werd door veel mensen enthousiast ontvangen. Er zijn meerdere gesprekken gevoerd met onder andere het kerkbestuur, de woningcorporatie, grondeigenaren en maatschappelijke partners. Via www.haareneen.nl/projecten is het proces van begin af aan te volgen.

Verdere planuitwerking

Met het vaststellen van het ontwikkelkader is ‘fase 1’ van het project afgerond. De volgende fase richt zich op de verdere planuitwerking. Hierbij wordt ook onderzocht of een deel van de constructie van het voormalig gemeentehuis behouden kan blijven als onderdeel van de toekomstige nieuwbouw. Ook in deze fase worden inwoners en belanghebbenden betrokken. Dit gebeurt niet op heel korte termijn. Eerste wordt bepaald met welke partij(en) de gemeente en SGH dit project verder vorm gaat geven. Daarnaast wordt een plan van aanpak opgesteld voor fase 2. Zodra hier meer duidelijkheid over is, volgt meer informatie.

Op het raadsinformatiesysteem bekijk je het raadsvoorstel en het ontwikkelkader.