Raadsplein, raadsontmoeting en raadsvergadering

Inspreken en invloed uitoefenen bij de gemeenteraad kan op verschillende manieren. Je kunt een van de raadsavonden bezoeken, een burgerinitiatief indienen of een referendum aanvragen.

Meedoen

Het vergadermodel van de gemeenteraad bestaat uit 3 soorten avonden:

  • het raadsplein
  • de raadsvergadering
  • de raadsontmoeting

De bijeenkomsten van de raad zijn meestal op donderdag en beginnen om 19.30 uur. Op de kalender van het raadsinformatiesysteem zie je wanneer deze bijeenkomsten zijn en staan ook de bijbehorende agenda’s.

Raadsplein

Op het raadsplein staan raadsvoorstellen centraal. Ga naar een raadsplein om jezelf te informeren of om in gesprek te gaan met raads- en commissieleden. Onderwerpen die in de eerstvolgende raadsvergadering aan bod komen, kunnen op verzoek van de raad tijdens het raadsplein worden besproken. Je mag meepraten en je mening of ideeën over het voorstel geven. Meeluisteren vanaf de publieke tribune kan natuurlijk ook. 

Inspreken over bestemmingsplannen

Tijdens het raadsplein kun je inspreken over bestemmingsplannen die in de eerstvolgende raadsvergadering worden behandeld. Meld je hiervoor uiterlijk dinsdag 17.00 uur voorafgaand aan het raadsplein aan bij de griffie. Zonder aanmeldingen wordt de sessie geannuleerd.

Raadsvergadering (debat en besluitvorming)

Tijdens de raadsvergadering debatteert de raad over de raadsvoorstellen en neemt besluiten. Check altijd vooraf op de kalender van het raadsinformatiesysteem of een onderwerp daadwerkelijk wordt besproken of dat het alleen een hamerstuk is.

Spreekrecht tijdens raadsvergaderingen

Je mag tijdens een raadsvergadering gebruikmaken van je spreekrecht. Dit betekent dat je maximaal 5 minuten het woord hebt over een onderwerp dat op de raadsagenda staat. Hierop zijn maar een paar uitzonderingen. Spreekrecht vraag je aan via de griffie. Mail naar griffie@oisterwijk.nl tot uiterlijk 1 dag voor de raadsvergadering. De griffie geeft uit ook uitleg over de uitzonderingen.

Gast van de raad

Alle bijeenkomsten van de gemeenteraad zijn in principe openbaar, maar als Gast van de Raad krijg je nét dat beetje extra. Als Gast van de Raad maak je kennis met het raadswerk door 1 vergadercyclus met raadsleden mee te lopen. Dit wil zeggen dat je in ieder geval bij het raadsplein en een raadsvergadering bent, en je wordt geholpen door 1 of meerdere raadsleden.

Raadsontmoeting

Ontmoeten, informeren, bespreken, consulteren, beeldvormen en bezoeken; de raadsontmoeting heeft veel mogelijkheden. De raad bespreekt en verkent onderwerpen die (nog) niet op de raadsagenda staan. Dit kan op initiatief van de raad, het college én van inwoners en organisaties. Met het podium krijg je 15 minuten om een onderwerp toe te lichten, een  thema aan te dragen voor een gesprekstafel of om de raad uit te nodigen voor een werkbezoek. Wil je gebruik maken van het podium? Neem contact op met de griffie via (013) 529 13 11 of mail naar griffie@oisterwijk.nl. De agendacommissie besluit of en wanneer het podium op de agenda komt.

Zie voor meer informatie over het vergadermodel van de raad en uitleg over onder andere de bespreektafels en het forum de notitie Vergaderwijze gemeenteraad Oisterwijk

Burgerinitiatief

Heb jij een goed idee voor de gemeente? Of weet je dé oplossing voor een gemeentelijk probleem en wil je graag dat de gemeenteraad hierover een besluit neemt? Dit kan via een burgerinitiatief. Een burgerinitiatief is een raadsvoorstel dat is geschreven door inwoners. Belangrijke spelregels voor dit voorstel staan in de Verordening burgerinitiatief gemeente Oisterwijk 2016.

Wil je een burgerinitiatief doen? Laat je dan vooraf goed informeren door de griffie. Je kunt bij de griffie ook een opzet voor het burgerinitiatief opvragen.

Referendum

Bij een referendum stemmen kiesgerechtigden in de gemeente over een duidelijke politieke kwestie. De gemeenteraad hoeft de uitslag van een referendum niet over te nemen, maar moet daarvoor dan wel goede redenen hebben. Inwoners (en ook de gemeenteraad) hebben het recht om een referendum aan te vragen. Belangrijke spelregels voor (het verzoek om) een referendum staan in de Referendumverordening 2015. Wil je een referendum organiseren of wil je meer informatie, neem contact op met de griffie.

Meer informatie?

Heb je een vraag of opmerking bestemd voor de hele gemeenteraad? Mail naar griffie@oisterwijk.nl. Wij sturen jouw bericht naar de gemeenteraad. Ook voor andere vragen over de (werkzaamheden van) de gemeenteraad kun je terecht bij griffie. De griffie is bereikbaar via griffie@oisterwijk.nl of bel (013) 529 13 11 en vraag naar de griffie.