Verordening op de heffing en de invordering van Rioolheffing 2024

dinsdag 12 maart 2024
Type bekendmaking: algemeen verbindend voorschrift (verordening)Verordening op de heffing en de invordering van Rioolheffing 2024

De raad van de gemeente Oisterwijk,

 

gelezen het voorstel van het college d.d. 7 november 2023,

afdeling Bedrijfsvoering,

 

gelet op artikel 228a van de Gemeentewet;

 

b e s l u i t :

 

de verordening op de heffing en de invordering van rioolheffing 2024 vast te stellen.

Artikel 1 Definities

Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  gemeentelijke riolering: een voorziening of combinatie van voorzieningen voor inzameling, verwerking, zuivering of transport van afvalwater, hemelwater of grondwater, in eigendom, in beheer of in onderhoud bij de gemeente één en ander met inbegrip van het gemeentelijk grondwater en oppervlaktewater;

 • b.

  water: huishoudelijk afvalwater, bedrijfsafvalwater, hemelwater, grondwater of oppervlaktewater;

 • c.

  perceel: een roerende of een onroerende zaak of een zelfstandig gedeelte daarvan;

 • d.

  waterleidingbedrijf: de naamloze vennootschap Brabant Water, gevestigd te

 • a.

  's-Hertogenbosch of diens rechtsopvolger;

 • e.

  verbruiksperiode: de periode waarop de afrekening van het waterleidingbedrijf betrekking heeft;

 • f.

  jaar: een kalenderjaar;

 • g.

  woning: een perceel dat in hoofdzaak dient tot woning, daaronder mede begrepen recreatiewoningen;

 • h.

  niet-woning: een perceel dat niet in hoofdzaak dient tot woning;

 • i.

  garagebox: een perceel dat bestemd is voor en gebruikt wordt voor opslag van goederen en/of stalling van motorvoertuigen met een maximaal oppervlakte van 24 vierkante meter.

Artikel 2 Aard van de belasting

Onder de naam ‘rioolheffing’ wordt een directe belasting geheven ter bestrijding van de kosten die voor de gemeente verbonden zijn aan:

 • a.

  de inzameling en het transport van huishoudelijk afvalwater en bedrijfsafvalwater;

 • b.

  de inzameling van afvloeiend hemelwater en de verwerking van het ingezamelde hemelwater, alsmede het treffen van maatregelen teneinde structureel nadelige gevolgen van de grondwaterstand voor de aan de grond gegeven bestemming zoveel mogelijk te voorkomen of beperken.

Artikel 3 Belastbaar feit en belastingplicht

 • 1.

  De belastingen worden geheven:

  • a.

   van degene die bij het begin van het belastingjaar het genot heeft krachtens eigendom, bezit of beperkt recht van een perceel dat direct of indirect is aangesloten op de gemeentelijke riolering, verder te noemen: eigenarendeel; en

  • b.

   van de gebruiker van een perceel van waaruit water direct of indirect op de gemeentelijke riolering wordt afgevoerd, verder te noemen: gebruikersdeel.

 • 2.

  Voor het eigenarendeel van de belastingen wordt, als perceel van een onroerende zaak, als genothebbende krachtens eigendom, bezit of beperkt recht aangemerkt degene die bij het begin van het belastingjaar als zodanig in de basisregistratie kadaster is vermeld, tenzij blijkt dat hij op dat tijdstip geen genothebbende krachtens eigendom bezit of beperkt recht is.

 • 3.

  Voor het gebruikersdeel van de belastingen wordt als gebruiker aangemerkt:

  • a.

   gebruik van een perceel door de leden van een huishouden aangemerkt als gebruik door het door de artikel 231, tweede lid, onderdeel b, van de Gemeentewet bedoelde gemeenteambtenaar aangewezen lid van dat huishouden;

  • b.

   gebruik door de persoon aan wie een deel van een perceel in gebruik is gegeven, aangemerkt als gebruik door de persoon die dat deel in gebruik heeft gegeven;

  • c.

   het ter beschikking stellen van een perceel voor volgtijdig gebruik aangemerkt als gebruik door de persoon die dat perceel ter beschikking heeft gesteld.

Artikel 4 Zelfstandige gedeelten

Indien gedeelten van een in artikel 3 bedoeld perceel blijkens hun indeling bestemd zijn om als afzonderlijk geheel te worden gebruikt, wordt de heffing geheven ter zake van elk als zodanig bestemd gedeelte, met dien verstande dat indien twee of meer van die gedeelten tezamen als één geheel worden gebruikt, deze als één perceel worden aangemerkt.

Artikel 5 Maatstaf van heffing

 • 1.

  De heffing als bedoeld in artikel 3, eerste lid, onder a wordt geheven naar een vast bedrag per perceel.

 • 2.

  De heffing als bedoeld in artikel 3, derde lid, onder b wordt geheven naar het aantal kubieke meters afvalwater dat vanuit het perceel wordt afgevoerd.

 • 3.

  Het aantal kubieke meters afvalwater wordt gesteld op het aantal kubieke meters water dat in de laatst aan het belastingtijdvak voorafgaande afrekenperiode van Brabant Water naar het perceel is toegevoerd of is opgepompt.

 • 4.

  Ingeval gebruik wordt gemaakt van een pompinstallatie moet die installatie voorzien zijn van een:

  • a.

   watermeter, waarvan de hoeveelheid opgepompt water kan worden afgelezen, of

  • b.

   bedrijfsurenteller, waarvan het aantal uren dat een pompinstallatie met vaste capaciteit in bedrijf is geweest kan worden afgelezen.

  De eerste volzin is niet van toepassing indien vaststelling van de hoeveelheid opgepompt water geschiedt op grond van enige andere wettelijke bepaling.

 • 5.

  Voor zover de gegevens, als bedoeld in het tweede lid van dit artikel niet bekend zijn, wordt het waterverbruik door de in artikel 231, tweede lid, onderdeel b, van de Gemeentewet bedoelde ambtenaar vastgesteld op basis van een schatting van 120 kubieke meter.

 • 6.

  De op de voet van het derde lid berekende hoeveelheid toegevoerd of opgepompt water wordt verminderd met de hoeveelheid water die niet als afvalwater is afgevoerd indien en voor zover dit is aangetoond door de gebruiker.

 • 7.

  Ten aanzien van de percelen, die geregistreerd staan als “agrarische percelen” en waarvan voor aanvang van het kalenderjaar schriftelijk kenbaar is gemaakt geen bedrijfsafvalwater wordt afgevoerd middels de gemeentelijke riolering, wordt bepaald dat bij de heffing wordt uitgegaan van een forfaitaire hoeveelheid geloosd water per tijdvak. De hoogte van het forfait wordt berekend naar het tarief als bedoeld in artikel 6, lid 2, onderdeel c.

 • 8.

  Voor zover er bij percelen alleen sprake is van afvoer van hemelwater wordt het tarief gehanteerd zoals vermeld in artikel 6 lid 2, onderdeel a van deze verordening.

Artikel 6 Tarief

 • 1.

  De heffing als bedoeld in artikel 3, eerste lid, onder a bedraagt:

  • a.

   voor percelen zijnde woningen, per jaar € 119,04

  • b.

   voor percelen zijnde niet-woningen, per jaar € 202,44

  • c.

   voor percelen zijnde garageboxen, per jaar € 59,52

 • 2.

  De heffing als bedoeld in artikel 3, eerste lid, onder b bedraagt voor percelen zijnde woningen, garageboxen en niet-woningen, per jaar, bij een hoeveelheid afgevoerd water, als bedoeld in artikel 5, tweede lid:

  • a.

   tot en met 130 m3 € 35,16

  • b.

   van 131 m3 tot en met 250 m3 € 154,56

  • c.

   bij 251 m3 tot en met 500 m3 € 369,00

  • d.

   bij 501 m3 tot en met 1.500 m3 € 1.342,80

  • e.

   bij 1.501 m3 tot en met 5.000 m3 € 4.107,24

  • f.

   bij 5.001 m3 en meer € 13.174,56

Artikel 7 Belastingtijdvak

 • 1.

  Het belastingtijdvak voor de heffing als bedoeld in artikel 3, eerste lid, onder a is gelijk aan een kalenderjaar.

 • 2.

  Het belastingtijdvak voor de heffing als bedoeld in artikel 3, eerste lid, onder b is de verbruiksperiode zoals die voor de betrokken belastingplichtige voor het desbetreffende perceel geldt.

Artikel 8 Wijze van heffing

De belasting wordt bij wege van aanslag geheven.

Artikel 9 Ontstaan van de belastingschuld en heffing naar tijdsgelang

 • 1.

  De heffing als bedoeld in artikel 3, eerste lid, onder a is verschuldigd bij het begin van het belastingjaar.

 • 2.

  Indien de belastingplicht voor de heffing als bedoeld in artikel 3, eerste lid, onder a in de loop van het belastingjaar eindigt, bestaat geen aanspraak op restitutie.

 • 3.

  De heffing als bedoeld in artikel 3 eerste lid onder b is verschuldigd bij het begin van het belastingtijdvak of, zo dit later is, bij de aanvang van de belastingplicht.

 • 4.

  In aanvulling op het derde lid geldt dat indien de belastingplicht in de loop van het belastingjaar aanvangt, de belasting als bedoeld in artikel 3, eerste lid onder b verschuldigd is voor zoveel twaalfde gedeelten van de voor dat jaar verschuldigde belasting als er in dat jaar, na de aanvang van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven.

 • 5.

  In aanvulling op het derde en het vierde lid geldt dat indien de belastingplicht in de loop van het belastingjaar eindigt, aanspraak bestaat op ontheffing van de belasting als bedoeld in artikel 3, eerste lid onder b voor zoveel twaalfde gedeelten van de voor dat jaar verschuldigde belasting als er in dat jaar, na het einde van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven.

 • 6.

  Het vierde en het vijfde lid zijn niet van toepassing indien de belastingplichtige binnen de gemeente verhuist en aldaar van een ander perceel gebruik maakt.

Artikel 10 Termijnen van betaling

 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de aanslagen worden betaald in twee gelijke termijnen waarvan de eerste vervalt op de laatste dag van de maand volgend op de maand die in de dagtekening van het aanslagbiljet is vermeld en de tweede twee maanden later.

 • 2.

  In afwijking van het eerste lid geldt, zolang de verschuldigde bedragen door middel van automatische incasso kunnen worden afgeschreven, dat de aanslagen moeten worden betaald in zoveel gelijke termijnen als er na de maand van dagtekening van het aanslagbiljet nog maanden in het kalenderjaar waarin de aanslagen worden opgelegd overblijven. De eerste termijn vervalt één maand na de dagtekening van het aanslagbiljet en elk van de volgende termijnen telkens een maand later.

 • 3.

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in de voorgaande leden gestelde termijnen.

Artikel 11 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de rioolheffing.

Artikel 12 Overgangsrecht

De "Verordening rioolheffing 2023", laatstelijk gewijzigd bij raadsbesluit van 10 november 2022, wordt ingetrokken met ingang van 1 januari 2024, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

Artikel 13 Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na die van de bekendmaking.

 • 2.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2024.

Artikel 14 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als "Verordening rioolheffing 2024".

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Oisterwijk op 14 december 2023.

de griffier,

Danielle Robijns

de voorzitter,

Hans Janssen