Reserveren van één extra oplaadpunt bij diverse laadpalen in de gemeente Oisterwijk.

donderdag 4 april 2024
Type bekendmaking: verkeersbesluit of -mededelingReserveren van één extra oplaadpunt bij diverse laadpalen in de gemeente Oisterwijk.

Kenmerk: 2024-16

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oisterwijk,

Gelet op:

Artikel 15, eerste lid, van de wegenverkeerswet 1994, artikel 12 van het Besluit Administratieve Bepalingen (BABW) met de daarin genoemde verkeerstekens alsmede voor onderborden voor zover daarvoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd en de Algemene wet bestuursrecht (Awb);

Overwegingen ten aanzien van het besluit:

Om elektrisch rijden een impuls te geven en laadpalen op straat te krijgen heeft de provincie Noord Brabant een project opgestart om 1.000 openbare laadpalen in de openbare ruimte te realiseren t.b.v. het direct opladen elektrische auto’s.

In de door de gemeenteraad vastgestelde “Nota van uitgangspunten verkeer en vervoer 2014-2024” is vastgelegd dat de gemeente initiatieven op het gebied van duurzaam vervoer wil faciliteren. Het college heeft daarom besloten te participeren in het project van de provincie.

Inwoners en ondernemers uit de gemeente Oisterwijk, kunnen een aanvraag doen voor plaatsing van een openbare laadpaal. Zij moeten dan wel aan een aantal voorwaarden voldoen. De belangrijkste voorwaarden zijn: inwoner, werknemer of ondernemer zijn binnen de gemeente Oisterwijk, in bezit zijn of berijder zijn van een elektrische auto en geen beschikking hebben over een eigen parkeerplaats. Om het gebruik van de laadpaal te kunnen garanderen, wordt de parkeerplaats bij de laadpaal gereserveerd voor het direct laden van een elektrische auto.

Overwegende

dat de provincie Noord-Brabant en Limburg elektrisch rijden willen bevorderen en samen de Nationale Agenda Laadinfrastructuur (NAL) regio Zuid vormen;

dat de provincies Noord-Brabant en Limburg namens de gemeente Oisterwijk een contract met Vattenfall hebben afgesloten voor “Plaatsing en exploitatie van slimme laadinfrastructuur”;

dat de gemeente via de provincie een concessieovereenkomst is aangegaan met Vattenfall voor het verlenen van openbare laaddiensten;

dat in de concessieovereenkomst is overeengekomen dat als het gebruik van een laadpaal boven de gestelde norm komt dat een tweede parkeerplaats gereserveerd wordt voor het laden van een elektrische auto;

dat de provincies Noord-Brabant en Limburg met dit contract namens de deelnemende gemeenten invulling geven aan de doelstellingen en vereisten zoals opgenomen in de Nationaal Agenda Laadinfrastructuur (NAL);

dat de gemeente initiatieven op het gebied van duurzaam vervoer wil faciliteren;

dat elektrisch rijden beter voor het milieu is dan het rijden op fossiele brandstoffen;

dat het de verwachting is dat het aantal elektrische voertuigen in Nederland de komende jaren toeneemt;

dat de vraag naar laadmogelijkheden, anders dan de eigen laadvoorziening thuis, daarmee ook toeneemt;

dat voor het stimuleren van elektrische mobiliteit het belangrijk is dat er een (netwerk van) elektrische laadpunt(en) beschikbaar is;

dat de gemeente Oisterwijk daarom inzet op het aanbieden van voldoende laadvoorzieningen voor elektrische voertuigen op logische dan wel strategische locaties in Oisterwijk;

dat Vattenfall bij de gemeente Oisterwijk heeft aangegeven dat het gebruik van de genoemde laadpalen zo groot is dat volgens de concessie de capaciteit uitgebreid moet worden en dat de gemeente aan het uitbreiden mee moet werken door het nemen van een verkeersbesluit;

dat op basis van de aanvraag zoals hierboven vermeld wij, in samenwerking met Vattenfall, aan laadpalen met dubbele laadcapaciteit realiseren (d.w.z. een laadpaal met twee oplaadpunten t.b.v. het gelijktijdig laden van twee elektrische voertuigen);

dat wij met dit verkeersbesluit bij de laadpaal nu in totaal twee parkeervoorziening reserveren welke uitsluitend te gebruiken is voor het laden van elektrische voertuigen;

dat dit tot afname leidt van één beschikbare openbare, vrij toegankelijke parkeervoorziening;

dat er daarmee voor de directe omgeving een verschuiving plaatsvindt qua parkeermogelijkheden en dat daarmee de loopafstand naar een vrij beschikbare parkeerplaats mogelijk ook groter wordt;

dat een grotere loopafstand verder geen afbreuk doet aan de bruikbaarheid van de weg, parkeren in de directe omgeving blijft mogelijk.

dat ongeacht een eventuele toename van de parkeerdruk of een grotere loopafstand de gemeente het faciliteren van laadvoorzieningen in de openbare ruimte dusdanig belangrijk vindt dat aan dat aspect van duurzaam vervoer een zwaarder gewicht wordt gehangen;

dat ondanks een eventuele toename van de parkeerdruk en/of loopafstand de weg en de parkeervoorzieningen in stand worden gehouden en daarmee de bruikbaarheid blijft gewaarborgd;

dat de reservering van een parkeervoorziening verder geen afbreuk doet aan de veiligheid van de weg en weggebruikers ongewijzigd beschermd blijven;

dat met de doelstellingen van het verkeersbesluit het algemeen belang niet wordt geschaad;

dat overeenkomstig artikel 24 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW) overleg is gepleegd met de korpschef van de Politie Zeeland - West Brabant en zij positief hebben geadviseerd;

dat de genoemde wegen c.q. weggedeelten onder beheer van en gelegen zijn binnen de gemeentegrenzen van de gemeente Oisterwijk.

Overzichtstekeningen

Gemullehoekenweg 69 Oisterwijk.

Burg. Verwielstraat 47 Oisterwijk.

Zandacker 31 Oisterwijk.

Leypad 39 Haaren.

Kerkstraat 71C Oisterwijk.

De Schouw 52 Oisterwijk.

Akkerstraat 33 Oisterwijk.

Schijfstraat Oisterwijk.

Zoom 55 Oisterwijk

BESLUIT

Eén extra parkeerplaats t.h.v.: Gemullehoekenweg 69 Oisterwijk, Burgemeester Verwielstraat 47 Oisterwijk, Zandacker 3 Oisterwijk, Leypad 39 Haaren, Kerkstraat 71C Oisterwijk, De Schouw 52 Oisterwijk, Akkerstraat 33 Oisterwijk, Schijfstraat 7 Oisterwijk en Zoom 55 Oisterwijk te reserveren t.b.v. het direct opladen van elektrische voertuigen, door middel van het plaatsen van het onderbord OB504 zoals omschreven in bijlage I bij het RVV 1990.

Oisterwijk, 04-04-2024

het college,

Namens deze,

E. de Landmeter

Teamleider Openbare Ruimte, Vastgoed en Vergunningen

Mededelingen

Bezwaar- of beroepsclausule

Bent u het niet eens met dit besluit? Binnen zes weken na de dag van publicatie van dit besluit in het elektronisch gemeenteblad, kunt u tegen dit besluit een bezwaarschrift indienen. U kunt het bezwaarschrift schriftelijk of digitaal indienen.

Het bezwaarschrift bevat ten minste:

1. De datum, uw naam, adres en handtekening;

2. Een omschrijving van het besluit waartegen uw bezwaarschrift is gericht (datum en kenmerk van het besluit);

3. De reden waarom u bezwaar maakt.

Als u het bezwaarschrift schriftelijk wilt indienen dan richt u het bezwaarschrift aan:

Het college van burgmeester en wethouders van de gemeente Oisterwijk, postbus 10101, 5060 GA Oisterwijk.

Als u het bezwaarschrift digitaal wilt indienen, dan kan dit via het elektronisch online formulier “Bezwaar indienen” op onze website: https://www.oisterwijk.nl/bestuur-en-organisatie/klachten-zienswijze-en-bezwaar-indienen/bezwaar-indienen.

Tevens kunt u gelijktijdig met of na het indienen van het bezwaarschrift – bij een spoedeisend belang – een voorlopige voorziening vragen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Breda, team bestuursrecht, postbus 90006, 4800 PA Breda. Dit kan alleen als u het bezwaarschrift al bij het college van burgemeester en wethouders heeft ingediend. Met uw verzoek aan de Voorzieningenrechter van de rechtbank moet u een kopie van uw bezwaarschrift meesturen. Als u van deze mogelijkheid gebruikt maakt, wordt u griffierecht berekend.