Normenkader 2023

maandag 11 maart 2024
Type bekendmaking: overige overheidsinformatieNormenkader 2023

De raad van de gemeente Oisterwijk,

 

gelezen het voorstel van het college d.d. 12 december 2023,

 

afdeling Bedrijfsvoering

 

raadsvoorstel nr. ;

 

gelet op artikel 213 van de Gemeentewet, het Besluit Accountantscontrole Decentrale Overheden en het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten,

 

besluit:

 • 1.

  Het controleprotocol 2023-2026 vast te stellen;

 • 2.

  Het normenkader 2023 vast te stellen.

Normenkader Gemeente Oisterwijk 2023 / versie 21-11-2023

( voor het in dit jaar van toepassing zijnde wetgeving en/of regelgeving ten behoeve van de financiële rechtmatigheid)

Proces 

Externe Wetgeving

Interne Regelgeving

Vastgesteld door

Vastgestelde datum

Zaaknr./

site

A. Algemeen

 • Grondwet

 • Burgerlijk Wetboek

 • Gemeentewet

 • Algemene Wet Bestuursrecht

1. Mandaatregeling Oisterwijk 2023 incl. mandaatregister

College

20-12-2022

1000064

2. Referendumverordening gemeente Oisterwijk 2015

Raad

8-10-2015

Overheid.nl

3. Verordening burgerinitiatief gemeente Oisterwijk 2016

Raad

2-06-2016

Overheid.nl

4. Inspraakverordening 2005

Raad

7-10-2004

Overheid.nl

5. Delegatiebesluit 2022

Raad

15-12-2022

139727

 

B. Financiën

 • Besluit Begroting en Verantwoording (BBV)

 • Wet financiering decentrale overheden (FIDO)

 • Regeling uitzettingen en derivaten decentrale overheden

 • Regeling schatkistbankieren decentrale overheden

 • Wijzigingswet Wet financiering decentrale overheden

 • Financiële verhoudingswet

 • Wet Houdbare Overheidsfinanciën (Wet HOF)

1. Verordening Rekenkamercommissie 2014

Raad

27-03-2014

Overheid.nl

2. Financiële verordening 2023 (art. 212 Gemeentewet)

Raad

01-02-2024

3. Verordening voor de controle op het financiële beheer en op de inrichting van de financiële organisatie van de gemeente Oisterwijk (artikel 213 Gemeentewet) 2023

Raad

01-02-2024

1012389

4. Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid

(art. 213-a GW)

Raad

09-11-2006

5. Nota reserves en voorzieningen 2022

Raad

03-11-2022

128026

6. Nota waardering en afschrijving 2021

Raad

16-12-2021

110995

7. Budgethouders regeling gemeente Oisterwijk 2021

College

30-03-2021

96339

8. Controleprotocol 2023 inclusief normenkader 2023

Raad

01-02-2024

9. Verordening Auditcommissie 2018

Raad

20-12-2018

51767/

overheid.nl

10. Kadernota Risicomanagement 2019-2022

Raad

20-12-2018

69121

11. Treasurystatuut 2021

College

07-09-2021

117158

12. Rechtmatigheidsverantwoording 2023

Raad

13-04-2023

1002659

 

C. Belastingen

 • Wet waardering onroerende zaken

 • Invorderingswet 1990

 • Algemene wet inzake Rijksbelastingen

 • Wet belastingen op milieugrondslag

1. Verordening op de heffing en invordering van OZB 2023

Raad

15-12-2022

143477

2. Verordening op de heffing en invordering overige belastingen 2023:

 • -

  Verordening op de heffing en invordering van precariobelasting 2023

 • -

  Verordening op de heffing en invordering van toeristenbelasting 2023

 • -

  Verordening afvalstoffenheffing 2023 inclusief tarieventabel 2023

 • -

  Verordening op de heffing en invordering van rioolheffing 2023

 • -

  Verordening op de heffing en invordering van marktgelden 2023

 • -

  Verordening op de heffing en invordering van parkeerbelastingen 2023

 • -

  Verordening op de heffing en invordering van forensenbelasting 2023

 • -

  Verordening op de heffing en invordering van reclamebelasting 2023

Raad

10-11-2022

141704

3. Leidraad invordering gemeentelijke belastingen gemeente Oisterwijk

College

22-12-2020

97420

 

D. Leges

 • Wet, Besluit en Regeling Basisregistratie Personen

 • (Wijzigings) besluit paspoortgelden

 • (Wijziging) Regeling tot Afdracht vergoeding afgifte rijbewijzen

 • Rijkswet op het Nederlanderschap

 • Besluit optie en naturalisatiegelden

 • Regeling leges en afdrachten vergoeding en afgifte verklaring omtrent het gedrag voor natuurlijke en rechtspersonen

 • Burgerlijk wetboek 1 personen en familierecht + wet rechten burgerlijke stand

 • Wet en Besluit op de lijkbezorging

 • Wet Ruimtelijke ordening/ Woningwet/Besluit op de ruimtelijke ordening

1. Verordening op de heffing en invordering van leges 2023 inclusief tarieventabel 2023 en inclusief Roeblijst 2023

Raad

15-12-2022

143477

2. Eerste wijziging van de legesverordening 2023 (verhoging tarief rijbewijs per 1-07-2023)

college

06-06-2023

1008372

 

E. Personeel & Salarissen incl. bestuur

 • CAO gemeenten

 • Handboek loonheffing van de Belastingdienst (incl. Werkkostenregeling)

 • Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers

 • Regeling rechtspositie- decentrale politieke ambtsdragers

 • Algemene pensioen- en uitkeringswet politieke ambtsdragers (APPA)

 • Pensioenwet

 • Wet normering topinkomens (WNT)

 • Wet verbetering Poortwachter

 • Ambtenarenwet

 • Wet normering rechtspositie ambtenaren (WNRA)

1. Verordening op de onderzoeksbevoegdheid van de raad ex art 155a van de Gemeentewet 2009

Raad

24-09-2009

Overheid.nl

2. Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning 2019

Raad

7-02-2019

Overheid.nl

3. Personeelshandboek

4. Verordening rechtspositie raads- en commissieleden 2019

Raad

27-06-2019

67863

 

F. Openbare Orde en Veiligheid

 • Wet Bibob

 • Opiumwet

1. APV 2021

Raad

14-01-2021

89254

2. Wijzigingsverordening APV 2021

Raad

14-12-2023

1013225

 

G. Inkoop en Aanbesteding

 • (Europese) Aanbestedingswetgeving

 

H. Grondexploitatie

 • Grondexploitatiewet

 • EG Verordening

 • Staatssteun/staatssteunreg. (art. 87, 88, EG-verdrag)

 • Wet op omzetbelasting

 • Gemeentewet

 • Wet Ruimtelijke Ordening/Woningwet/Besluit op ruimtelijke ordening

 • Besluit Woning gebonden subsidies

 • Investering Stedelijke Vernieuwing/Wet Stedelijke vernieuwing

 • Onteigeningswet

 • Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (WABO)

 • Wet inrichting landelijk gebied (WILG)

 • Wet geluidshinder

 • Wet milieubeheer, art. 15.33

1. Exploitatieverordening 1998

Raad

18-12-1997

Overheid.nl

2. Kadernota grondbeleid gemeente Oisterwijk

Raad

24-10-2019

15410

3. Richtprijzen verkoop grond 2021

college

09-03-2021

102344

 

I. Subsidies

 • Algemene wet bestuursrecht

1. Algemene subsidieverordening 2020

Raad

23-01-2020

74075

2. Subsidieregelingen 2023

College

13-09-2022

141341

3. Regeling Subsidie Nationaal Programma Onderwijs 2023

College

22-11-2022

143438

4. Ambtshalve Toekenning energietoeslag (€ 500,-)

College

07-03-2023

1003065

5. Beleidsregels eenmalige energietoeslag 2023

College

31-10-2023

1012714

 

J. Ruimtelijke Ordening

 • Wet ruimtelijke ordening (wro)

 • Besluit ruimtelijke ordening

 • Wegenverkeerswet 1994

 • Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer

 • Wet personenvervoer

 • Wet op de waterhuishouding

 • Waterleidingwet

 • Wet stedelijke vernieuwing

 • Leegstandswet

 • Woningwet

 • Huisvestingswet

 • Wet Markt en Overheid

1. Aansluitverordening riolering 2023

Raad

02-02-2023

141653

2. Programma Water en Riolering 2023-2027

Raad

06-07-2023

1002816

3. Wegenbeheerplan 2023-2027

College

30-05-2023

1008604

4. Groenbeheerplan

College

30-05-2023

1008333

5. Procedureverordening tegemoetkoming planschade 2008

Raad

6-11-2008

6. Parkeerverordening 1998

16-07-1998

Overheid.nl

7. Wegsleepverordening gemeente Oisterwijk 2021

Raad

12-07-2021

Overheid.nl

8. Verordening stimuleringsregeling duurzaam en levensbestendig wonen gemeente Oisterwijk

Raad

05-03-2020

Overheid.nl

9. Telecommunicatieverordening

Raad

27-01-2000

Overheid.nl

10. Budget stimuleringsregeling duurzaam en levensloopbestendig wonen

Raad

23-01-2020

Overheid.nl

11. Kadernota kostenverhaal

Raad

26-09-2013

12. Verordening starterslening gemeente Oisterwijk 2023

Raad

02-02-2023

145231

 

K. Vergunningen

 • Wet Algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)

1. Bouwverordening 2015, wijziging 1

16-04-2015

Overheid.nl

2. Verordening uitvoering en handhaving omgevingsrecht Oisterwijk 2023

Raad

16-03-2023

1002590

3. Monumentenverordening 2010

Raad

1-07-2010

Overheid.nl

4. Winkeltijdenverordening gemeente Oisterwijk 2019

Raad

4-07-2019

Overheid.nl

5. 1e wijziging Marktverordening 2020

Raad

12-07-2021

Overheid.nl

 

L. Vastgoed

1. Kadernota vastgoed 2017

Raad

6-07-2017

 

M. Onderwijs

 • Wet op het voortgezet onderwijs

 • Wet op het primair onderwijs

 • Wet gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid

 • Wet educatie- en beroepsonderwijs

 • Wet personenvervoer

1. Verordening voorziening huisvesting onderwijs 2015

Raad

18-12-2014

ALG023011

2. Regeling bekostiging bewegingsonderwijs 2021-2022

College

20-04-2021

103922

3. Verordening overleg lokaal onderwijsbeleid 2008

Raad

18-12-2008

ALG023011

4. Verordening Kinderopvang gemeentelijke en bijzondere doelgroepen 2010

Raad

11-02-2010

ALG016050

5. Verordening leerlingenvervoer 2020

Raad

18-05-2020

80241

 

N. WMO-Jeugd

 • Wet Maatschappelijke Ondersteuning

 • Jeugdwet

1. Verordening WMO gemeente Oisterwijk 2023

Raad

16-03-2023

1002197

2. Verordening jeugdhulp gemeente Oisterwijk 2023

Raad

16-03-2023

1002197

3. Nadere regels Jeugd/WMO t.b.v. implementatie strijdplan en stofkam

College

14-07-2020

87912

4. Verordening Adviesraad Sociaal Domein gemeente Oisterwijk 2020

Raad

23-01-2020

67939

5. Inrichtingskader sociaal domein 2018-2020

College

6-03-2018

22420

6. Nadere regels jeugdhulp gemeente Oisterwijk 2022

College

01-02-2022

126802

 

O. Participatie

 • Participatiewet

 • Vreemdelingenwet

 • Besluit bijstandsverlening zelfstandigen

 • Wet Sociale werkvoorziening

 • Beroepswet

 • Wet inburgering 2021

 • IOAW

 • IOAZ

 • Wet SUWI

 • Besluit SUWI

 • Regeling SUWI

 • Tozo

 • Wet bundeling van uitkeringen inkomensvoorzieningen aan gemeenten (BUIG)

1. Verzamelverordening participatiewet, IOAW, IOAZ en Bbz gemeente Oisterwijk 2023

Raad

28-09-2023

1009302

2. Verzamelbesluit beleidsregels Participatiewet, IOAW, IOAZ, en Bbz gemeente Oisterwijk 2020

College

4-02-2020

3. Verordening individuele inkomenstoeslag 2017

Raad

22-12-2016

4. Verordening declaratiefonds 2023

Raad

15-12-2022

143582

5. Nota bestaanszekerheid gemeente Oisterwijk 2020-2022

Raad

2-07-2020

73790

6. Beleidsplan schuldhulpverlening 2022-2026 en de verordening beslistermijn schuldhulpverlening 2022

Raad

29-09-2022

135271

7. Beleidsregels Terug- en invordering bedrijfskapitaal Tozo gemeente Oisterwijk

College

23-08-2022

138235

8. Beleidsregels bijzondere bijstand 2023

College

31-01-2023

1001954

9. Beleidsregels individuele inkomenstoeslag 2015

College

06-01-2015

Overheid.nl

10. Verordening Adviesraad Sociaal Domein gemeente Oisterwijk 2020

Raad

23-01-2020

67939

P. Gemeenschappelijke Regelingen

 • Wet gemeenschappelijke regelingen

 • Gewijzigde Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr)

1. GGD Hart voor Brabant, gevestigd te ‘s-Hertogenbosch

Raad

2. Omgevingsdienst Midden- en West Brabant, gevestigd te Tilburg

Raad

3. Veiligheidsregio Midden- en West Brabant, gevestigd te Breda

Raad

4. Sociale werkvoorziening WSD, gevestigd te Boxtel

Raad

5. Hart van Brabant, gevestigd te Tilburg

Raad

6. Midpoint Brabant, gevestigd te Tilburg

Raad

7. Stadsgewest ‘s-Hertogenbosch

Raad

 

Q. BTW

 • Richtlijn 2006/112/EG van de Raad van 28-11-2006 (BTW richtlijn)

 • Wet op de omzetbelasting 1968

 • Uitvoeringsbesluit bij de Wet op de omzetbelasting

 • Uitvoeringsbeschikking bij de Wet op de omzetbelasting

 • Wet op het btw-compensatiefonds

 • Uitvoeringsbesluit btw-compensatiefonds

 • Uitvoeringsregeling btw-compensatiefonds

 

R. Vennootschaps-belasting

 • Wet op de vennootschapsbelasting 1969

 • Wet modernisering Vbp-plicht overheidsondernemingen

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Oisterwijk op 01 februari 2024

de griffier,

Daniëlle Robijns

de voorzitter,

Hans Janssen