Mandaatbesluit naheffingsaanslagen parkeerbelasting

woensdag 10 april 2024
Type bekendmaking: delegatie- of mandaatbesluitMandaatbesluit naheffingsaanslagen parkeerbelasting

De heffings- en invorderingsambtenaar van de gemeente Oisterwijk;

 

Gelet op artikel 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht;

Gelet op de ‘Verordening op de heffing en invordering van parkeerbelasting’;

Gelet op de met P1 On Street Management B.V. gesloten overeenkomst ten aanzien van de uitvoering van werkzaamheden met betrekking tot de naheffing van parkeerbelastingen;

 

Overwegende dat:

 • 1.

  de uitvoering van de werkzaamheden met betrekking tot de naheffing van parkeerbelastingen extern is belegd;

 • 2.

  de externe uitvoerder voor een efficiënt en effectief uitvoeringsproces bevoegdheden nodig heeft;

 • 3.

  een mandaatbesluit met soortgelijke strekking bestaat vanaf 8 juli 2020, maar dat besluit actualisering behoeft;

B e s l u i t :

 

vast te stellen het:

 

Mandaatbesluit naheffingsaanslagen parkeerbelasting

Artikel 1  

Met ingang van 1 januari 2024 wordt mandaat verleend aan:

 • a.

  De parkeercontroleurs van P1 On Street Management B.V. tot het vaststellen van naheffingsaanslagen parkeerbelasting;

 • b.

  De directeur P1 On Street Management B.V. en de coördinator afdeling bezwaarschriften van P1 On Street Management B.V. voor het behandelen van bezwaarschriften en beroepschriften gericht tegen naheffingsaanslagen parkeerbelasting en het beslissen op dergelijke bezwaarschriften;

 • c.

  De medewerkers van P1 On Street Management B.V. voor:

  • -

   het afgeven van bewonersvergunningen en ontheffingen parkeerschijfzone;

  • -

   het in ontvangst nemen van de betalingen voor naheffingsaanslagen parkeerbelasting, bewonersvergunningen en ontheffingen parkeerschijfzone.

 • d.

  De manager operations van Mandaat B.V. h.o.d.n. Cannock Chase Public voor:

  • -

   het in ontvangst nemen van de betalingen voor naheffingsaanslagen parkeerbelasting, al dan niet verhoogd met invorderingskosten;

  • -

   de invordering van de vastgestelde naheffingsaanslagen inzake parkeerbelasting, inclusief de bij de invordering behorende kostenbesluiten;

  • -

   het verzenden van duplicaatherinneringen van de naheffingsaanslagen inzake parkeerbelasting;

 • e.

  De specialist juridisch van Mandaat B.V. h.o.d.n. Cannock Chase Public voor:

  • -

   het behandelen van bezwaar- en beroepschriften gericht tegen kostenbesluiten bij de invordering en het beslissen op dergelijke bezwaarschriften.

Artikel 2  

Aan dit mandaat worden de volgende voorwaarden verbonden:

 • 1.

  De bij mandaat te nemen beslissingen dienen in overeenstemming te zijn met alle ter zake geldende regelingen, voorschriften en beleidsuitgangspunten en mogen niet leiden tot overschrijding van kredieten.

 • 2.

  Indien de gemandateerde van oordeel is, dan wel redelijkerwijs te verwachten is, dat een te nemen beslissing bestuurlijke implicaties kan hebben, legt de gemandateerde de zaak met zijn advies voor aan de Heffings- en Invorderingsambtenaar.

 • 3.

  De gemandateerde is gehouden de Heffings- en Invorderingsambtenaar inlichtingen te verschaffen over de uitoefening van de gemandateerde bevoegdheid.

 • 4.

  De gemandateerde is gehouden alle correspondentie en besluiten die ter uitvoering van het mandaat uitgaan naar belanghebbenden op te maken in een vorm waaruit blijkt dat het gaat om een gemandateerde bevoegdheid. Dit gebeurt door het bezigen van de volgende ondertekening:

  Namens de heffingsambtenaar van de gemeente Oisterwijk,

  <Functienaam medewerkers (bijvoorbeeld de directeur van P1)>

   

  Handtekening

   

  en/of

   

  Namens de invorderingsambtenaar van de gemeente Oisterwijk

  <Functienaam medewerkers (bijvoorbeeld Het hoofd administratieve invordering)>

   

  Handtekening

Artikel 3  

Ondermandaat van de in dit besluit toegekende bevoegdheden is niet toegestaan.

Artikel 4  

Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking en werkt terug tot en met 1 januari 2024;

Indien, en voor zover van belang, bekrachtigt de heffings- en invorderingsambtenaar besluiten genomen door diegene genoemd in artikel 1 tussen 1 januari 2021 en 1 januari 2024.

Artikel 5  

Het mandaatbesluit van 8 juli 2020 wordt ingetrokken met ingang van de datum genoemd in artikel 5.

Artikel 6  

Dit besluit wordt aangehaald als ‘Mandaatbesluit naheffingsaanslagen parkeerbelasting’.

Oisterwijk, 28 maart 2024

De heffings- en invorderingsambtenaar

De teamleider Financiën