Instellen éénrichtingsverkeer KVL in Oisterwijk.

donderdag 11 april 2024
Type bekendmaking: verkeersbesluit of -mededelingInstellen éénrichtingsverkeer KVL in Oisterwijk.

Kenmerk: 2024-22

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oisterwijk,

Gelet op:

Op grond van artikel 15, eerste lid, van de wegenverkeerswet 1994 en artikel 12 van het Besluit Administratieve Bepalingen (BABW) genoemde verkeerstekens alsmede voor onderborden voor zover daarvoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd en de Algemene wet bestuursrecht (Awb).

Overwegende:

In het binnengebied van KVL, dat ten zuiden van de Laan van KVL en ten noorden van de Almystraat ligt, worden drie zaken als probleem gezien: de snelheid van het gemotoriseerd verkeer, sluipverkeer in het gebied en zoekverkeer voor een parkeerplaats. Het ontwerp is interactief en met bewoners tot stand gekomen. Uit het oogpunt van het verzekeren van de veiligheid van de verkeersdeelnemers op de weg wordt het wenselijk geacht onderstaand verkeersbesluit te nemen.

Overwegingen ten aanzien van het besluit:

[

dat er overleg is gepleegd met bewoners op 4-3-2024;

dat er tijdens deze avond twee varianten zijn besproken;

dat het verschil tussen deze varianten de rijrichting van het verkeer op het Ketelhuis tussen de huisnummer 2-20 is (op bijgaande kaart aangegeven met C);

dat de aanwezigen een afvaardiging zijn van de bewoners van de wijk KVL;

dat alle aanwezigen het unaniem eens waren om op het Ketelhuis tussen huisnummer 2-20 éénrichtingsverkeer in te stellen komende vanuit de richting van Laan van KVL in de zuidelijke richting (op bijgaande kaart aangegeven met C);

dat met het instellen van éénrichtingsverkeer in zuidelijke richting het Ketelhuis verkeersveiliger zal zijn op de hoek van Ketelhuis 20 in verband met de aanwezigheid van de uitrit van de parkeergarage die behoort bij het appartementencomplex aan het Ketelhuis, huisnummers

22-64;

dat het verkeer van de parkeergarage van het appartementencomplex aan het Ketelhuis, huisnummers 22-64 éénmaal een bocht hoeft te maken en daarmee de complexiteit van de handeling die de bestuurders moeten uitvoeren eenvoudiger is en daarmee het overzicht op de verkeerssituatie eenvoudiger;

dat éénrichtingsverkeer wordt ingesteld op de weg Laan van KVL 36.56/66.154 vanaf de Laan van KVL in zuidelijke richting (op bijgaande kaart aangegeven met A);

dat daarmee de parkeervakken aan de oostelijk deel van de Laan van KVL 36.56/66.154 beter te bereiken zijn (op bijgaande kaart aangegeven met A);

dat het verkeer vanaf de Almystraat dat aan de oostelijke kant van het hotel in noordelijke richting rijdt niet rechtdoor kan op de Laan van KVL 36.56/66.154 en daarmee de snelheid van het verkeer beperkt wordt (op bijgaande kaart aangegeven met D);

dat er éénrichtingsverkeer in westelijke richting wordt ingesteld op de Laan van KVL tussen het hotel en het appartementencomplex met huisnummers 40–154 (op bijgaande kaart aangegeven met E);

dat dit aansluit op het éénrichtingsverkeer op de Laan van KVL 36.56/66.154 vanaf de Laan van KVL in zuidelijke richting (op bijgaande kaart aangegeven met A);

dat éénrichtingsverkeer wordt ingesteld op Laan van KVL 58.60/62.64 in noordelijke richting (op bijgaande kaart aangegeven met B);

dat dit aansluit op het éénrichtingsverkeer op het wegvak Laan van KVL tussen Almystraat 12, het hotel, en het appartementencomplex met huisnummers 40–154 (op bijgaande kaart aangegeven met E);

dat de straten waar éénrichtingsverkeer ingesteld wordt te smal zijn voor tweerichtingsverkeer;

dat het éénrichtingsverkeer wordt uitgezonderd voor fietsers en bromfietsers en dit zal worden aangegeven met onderbord OB54;

dat de straat tussen Almystraat 20-68 en Ketelhuis 22 -64 afgesloten wordt voor motorvoertuigen (op bijgaande kaart aangegeven met F);

dat de straat tussen Ketelhuis 22-64 en Almystraat 12, het hotel, afgesloten wordt voor motorvoertuigen (op bijgaande kaart aangegeven met G);

dat de straten die worden afgesloten voor motorvoertuigen wel toegankelijk zijn voor fietsers en bromfietsers;

dat voor Looierij een doodlopende weg wordt ingesteld om sluipverkeer te voorkomen (op bijgaande kaart aangegeven met H);

dat voor Laan van KVL 16-18 een doodlopende weg wordt ingesteld om sluipverkeer te voorkomen (op bijgaande kaart aangegeven met I);

dat het verkeer voor de bedrijfsmatige voorzieningen aan de zuidzijde van het plangebied met deze maatregelen zoveel mogelijk worden gedwongen zich aan de zuidzijde van het plangebied af te wikkelen;

dat bewoners van de wijk daardoor zo min mogelijk worden belast met bedrijfsmatig verkeer;

dat in het masterplan KVL het instellen van éénrichtingsverkeer op het Ketelhuis, Laan van KVL 36.56/66.154 (op bijgaande kaart aangegeven met A); en Laan van KVL 58.60/62.64 (op bijgaande kaart aangegeven met B) als randvoorwaarde is opgenomen;

dat de genoemde weg c.q. weggedeelten onder beheer zijn en gelegen zijn binnen de gemeentegrenzen van de gemeente Oisterwijk;

dat overeenkomstig artikel 24 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW) overleg is gepleegd met de korpschef van de Politie Zeeland - West Brabant en zij positief hebben geadviseerd;

Overzichtstekening

BESLUIT

Op grond van vorenstaande overwegingen besluiten burgemeester en wethouders om éénrichtingsverkeer in te stellen in zuidelijke richting op Ketelhuis, éénrichtingsverkeer in te stellen op de weg Laan van KVL 36.56/66.154 vanaf de Laan van KVL in zuidelijke richting, éénrichtingsverkeer in westelijke richting in te stellen op de Laan van KVL tussen het hotel en het appartementencomplex met huisnummers 40–154, éénrichtingsverkeer in te stellen op Laan van KVL 58.60/62.64 in noordelijke richting door middel van het aanbrengen van de onderstaande verkeersborden: 4x C3 (Eenrichtingsverkeer), 4x C2 (gesloten verklaring in een richting) en 8x OB54 (uitgezonderd fietsers en bromfietsers).

Oisterwijk, 8 april 2024

het college,

Namens deze,

E. de Landmeter

Teamleider Openbare Ruimte, Vastgoed en Vergunningen

Mededelingen

Bezwaar- of beroepsclausule

Bent u het niet eens met dit besluit? Binnen zes weken na de dag van publicatie van dit besluit in het elektronisch gemeenteblad, kunt u tegen dit besluit een bezwaarschrift indienen. U kunt het bezwaarschrift schriftelijk of digitaal indienen.

Het bezwaarschrift bevat ten minste:

1. De datum, uw naam, adres en handtekening;

2. Een omschrijving van het besluit waartegen uw bezwaarschrift is gericht (datum en kenmerk van het besluit);

3. De reden waarom u bezwaar maakt.

Als u het bezwaarschrift schriftelijk wilt indienen dan richt u het bezwaarschrift aan:

Het college van burgmeester en wethouders van de gemeente Oisterwijk, postbus 10101, 5060 GA Oisterwijk.

Als u het bezwaarschrift digitaal wilt indienen, dan kan dit via het elektronisch online formulier “Bezwaar indienen” op onze website: www.oisterwijk.nl/bestuur-en-politiek/klachten-en-bezwaar

Tevens kunt u gelijktijdig met of na het indienen van het bezwaarschrift – bij een spoedeisend belang – een voorlopige voorziening vragen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Breda, team bestuursrecht, postbus 90006,4800 PA Breda. Dit kan alleen als u het bezwaarschrift al bij het college van burgemeester en wethouders heeft ingediend. Met uw verzoek aan de Voorzieningenrechter van de rechtbank moet u een kopie van uw bezwaarschrift meesturen. Als u van deze mogelijkheid gebruikt maakt, wordt u griffierecht berekend.