Besluitenlijst college 26 maart 2024 gemeente Oisterwijk

woensdag 3 april 2024
Type bekendmaking: overige overheidsinformatieBesluitenlijst college 26 maart 2024 gemeente Oisterwijk

 

Het college heeft in de vergadering van 26 maart 2024 de volgende besluiten genomen:

Architectenkeuze nieuwbouw Mgr Bekkersplein Haaren

Het college heeft besloten om de keuze van de beoordelingscommissie voor architectenbureau De Twee Snoeken voor het maken van een ontwerp voor de nieuwbouw op het Mgr. Bekkersplein in Haaren over te nemen. De raad wordt hierover geïnformeerd via een raadsinformatiebrief.

 

Vaststelling bestemmingsplan Holleneind 1, Haaren

Het college heeft besloten om het bestemmingsplan Holleneind 1, Haaren, waarmee wordt voorzien in de herbestemming van een intensieve veehouderij met akkerbouw naar een loon- en grondwerkbedrijf met akkerbouw aan het Holleneind 1 in Haaren, voor vaststelling aan de raad voor te leggen.

 

Uitvoeringsprogramma Toerisme en Recreatie 2024-2030

Het college heeft besloten om het uitvoeringsprogramma Toerisme en Recreatie 2024-2030 vast te stellen

 

Vaststelling bestemmingsplan "Hoge Raam 4 en 4a" Haaren

Het college van B&W heeft besloten om het bestemmingsplan Hoge Raam 4 en 4a Haaren voor vaststelling aan de raad voor te leggen. Het bestemmingsplan voorziet in de vormverandering (geen vergroting) van het agrarisch perceel aan de Hoge Raam 4a en de herbestemming van een agrarisch bouwvlak naar een recreatiebestemming aan de Hoge Raam 4-4b.

 

Overeenkomst Brabant Water

Het college heeft besloten een overeenkomst aan te gaan met Brabant Water voor het beheer en onderhoud van de brandkranen in de gemeente Oisterwijk. Bij aanvang van de overeenkomst voeren de gemeente en Brabant Water eerst een nulmeting uit. Hierna neemt Brabant Water het periodiek onderhoud van de brandkranen voor haar rekening

 

Europese aanbesteding schoonmaak binnensportaccommodaties

Het college heeft besloten om een nieuwe overeenkomst af te sluiten voor het schoonmaken van de binnensportaccommodaties. Hiervoor wordt een Europese aanbesteding gevolgd. Tevens is besloten mandaat en volmacht te verstrekken aan de gemeentesecretaris voor opdrachtverstrekking hiervoor en ondertekening van de benodigde documenten.

 

RIB Besluitvormingsproces Koersdocument Oostflank

Het college heeft besloten over het besluitvormingsproces betreffende Koersdocument Oostflank een raadsinformatiebrief naar de raad te sturen.