Beslissing op Bezwaar (kenmerk: 0140114).

donderdag 4 april 2024
Type bekendmaking: verkeersbesluit of -mededelingBeslissing op Bezwaar (kenmerk: 0140114).

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oisterwijk (hierna: het college);

gelezen het door belanghebbenden ingediende bezwaarschrift van 2 augustus 2022 tegen een namens het college genomen besluit van 28 juli 2022, waarin twee parkeerplaatsen in de Schaverij (zijkant van Schaverij 41) te Oisterwijk worden gereserveerd ten behoeve van het direct opladen van elektrische voertuigen;

gezien het advies d.d. 1 februari 2023 van de bezwaarschriftencommissie van de gemeente Oisterwijk met betrekking tot dit bezwaarschrift;

gelet op de inhoud van het namens het college ingediende verweerschrift, het verhandelde ter zitting d.d. 8 november 2022 en op artikel 7:11 van de Algemene wet bestuursrecht;

 

Besluit:

 • 1.

  het advies van de bezwaarschriftencommissie van 8 november 2022 op te volgen;

 • 2.

  het door belanghebbenden ingediende bezwaarschrift ontvankelijk en gegrond te verklaren en het bestreden primaire besluit van 28 juli 2022 te herroepen en daarmee het verzoek van de aanvrager af te wijzen.

   

Nadere motivering

De bezwaarschriftencommissie heeft in haar advies geconstateerd dat het primaire besluit niet voldeed aan het zorgvuldigheidsbeginsel, evenredigheidsbeginsel en motiveringsbeginsel. De bezwaarschriftencommissie adviseert het college dan ook om de parkeerdruk ter plaatse te onderzoeken, te onderzoeken welke nadelige gevolgen de aanwijzing van de locatie voor bezwaarmakers heeft en zich een oordeel te vormen of deze gevolgen onevenredig zijn voor bezwaarmakers. De bezwaarschriftencommissie adviseert ook te reageren op het argument dat er in de omgeving andere plekken geschikt zijn voor het laden van elektrische voertuigen.

Dit nader onderzoek kan naar oordeel van de bezwaarschriftencommissie tot de volgende twee resultaten leiden:

 • 1.

  dat het besluit, onder een nadere motivering op voornoemde punten, in stand kan blijven;

 • 2.

  dat het besluit, als gevolg van het nader onderzoek, niet in stand kan blijven en moet worden herroepen.

Het college heeft per abuis het parkeeronderzoek dat in november 2022 niet meegenomen ten tijde van het primaire verkeersbesluit.

Uit dit parkeeronderzoek is gebleken dat de parkeerdruk hoog is in de omgeving van de locatie van de laadpaal Schaverij 41 op maatgevende momenten (Parkeeronderzoek KVL-terrein e.o -Gemeente Oisterwijk, november 2022). Op korte loopafstand is een alternatieve locatie gevonden met een parkeerdruk die lager is, deze locatie wordt in een nieuw verkeersbesluit aangewezen om in de behoefte van laadpalen op het KVL-terrein te voorzien. Voor deze alternatieve locatie blijkt uit het parkeeronderzoek dat de parkeerdruk op drie van de vijf gemeten momenten tussen de 0% en 70% ligt, met op het maatgevende moment een maximum van 100% in de nachtelijke uren. Daarbij moet opgemerkt worden dat binnen een loopafstand van 25 meter een parkeerkoffer beschikbaar is waar de parkeerdruk op hetzelfde maatgevende moment 46% is. In deze parkeerkoffer zijn meer parkeerplaatsen beschikbaar dan er op het wegvak naast Schaverij 12 tekort zijn.

Dit heeft geleid tot herroeping van het besluit. Het college heeft een nieuw verkeersbesluit genomen dat is afgestemd met bezwaarmakers en de aanvrager. Op dit nieuw genomen verkeersbesluit zijn geen bezwaren ontvangen.

In overleg met de Provincie Noord Brabant is besloten de fysieke laadvoorziening nabij Schaverij 41 in stand te laten. Vooral uit het oogpunt van doelmatigheid; desinvesteringen voorkomen; inspelen op de laadbehoefte (van de nu en toekomst) en aansluiten bij de actuele ontwikkelingen etc. ligt het voor de hand om het verkeersbord te verwijderen en de laadpaal te behouden.

Daarmee komt de reservering weliswaar te vervallen en is het vak direct beschikbaar en toegankelijk voor alle voertuigen. Zowel elektrische als brandstof auto’s.

Dat overeenkomstig artikel 24 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW) overleg is gepleegd met de korpschef van de Politie Zeeland - West Brabant en zij positief hebben geadviseerd.

 

Beroepsclausule

Tegen dit besluit op bezwaar kan, binnen 6 weken na de dag van bekendmaking van dit besluit, beroep ingesteld worden door:

- Bezwaarmakers

- Belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen bezwaar hebben gemaakt tegen het bestreden verkeersbesluit van 28 juli 2022.

Het beroepschrift dient op grond van artikel 6:5 van de Algemene wet bestuursrecht te zijn ondertekend en bevat tenminste:

 • 1.

  naam en adres;

 • 2.

  dagtekening;

 • 3.

  een omschrijving van het besluit op bezwaar;

 • 4.

  de gronden waarop het beroepschrift rust (motivering);

Het beroepschrift kunt u indienen bij de rechtbank Zeeland-West-Brabant, team bestuursrecht, postbus 90006, 4800 PA Breda. U bent voor het instellen van beroep griffierecht verschuldigd. Voor meer informatie kunt u zich wenden tot de rechtbank Zeeland-West-Brabant.

Het indienen van beroep heeft geen opschortende werking. Is het toch belangrijk dat de uitvoering van het besluit direct tegengehouden wordt? Dan kunt u, naast het beroepschrift, om een voorlopige voorziening vragen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda. Een dergelijk verzoek kunt u alleen indienen, als u beroep heeft gemaakt.

 

Als u het beroepschrift of een verzoek om voorlopige voorzieningen digitaal wilt indienen, dan kan dit via www.rechtspraak.nl, via het digitaal loket bestuursrecht.

 

Oisterwijk, 04-04-2024

 

Namens het college,

 

Marco Wilke

Gemeentesecretaris