Beleidsregels Studietoeslag Gemeente Oisterwijk 2024

woensdag 3 april 2024
Type bekendmaking: beleidsregelBeleidsregels Studietoeslag Gemeente Oisterwijk 2024

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oisterwijk gelet op:

 

 • Titel 4.3 van de Algemene wet bestuursrecht;

 • Artikel 36b Participatiewet;

overwegende dat het college het nodig vindt beleid vast te stellen voor de toekenning van de studietoeslag;

 

besluit vast te stellen de beleidsregels studietoeslag Gemeente Oisterwijk 2024.

Artikel 1: Begripsbepalingen

 • 1.

  Alle begrippen die in deze beleidsregels worden gebruikt en die niet nader worden omschreven hebben dezelfde betekenis als in de Participatiewet en de Algemene wet bestuursrecht.

 • 2.

  In deze beleidsregels wordt verstaan onder:

  • a.

   Aanvraag: een verzoek om studietoeslag als bedoeld in artikel 36b lid 1 PW

  • b.

   Awb: Algemene wet bestuursrecht

  • c.

   PW: Participatiewet

  • d.

   Wajong: Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten

  • e.

   WSF: Wet studiefinanciering 2000

  • f.

   WTOS: Hoofdstuk 4 Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten

Artikel 2: Structurele medische beperking

 • 1.

  Structurele medische beperking: een fysieke en/of psychische beperking die voortkomt uit een in de persoon gelegen ziekte of medisch gebrek die voldoende ernstig is dat er een rechtstreeks verband bestaat tussen het gebrek en het structureel niet in staat zijn van het verdienen van inkomsten door belanghebbende naast de studie.

 • 2.

  Structureel: als er binnen een periode van 6 maanden na de aanvraag geen herstel of verbetering is te verwachten in de medische beperking, zodanig dat belanghebbende wel in staat is om naast de studie te werken en daar inkomen mee te verdienen.

 • 3.

  Er is in ieder geval geen sprake van een structurele medische beperking bij:

  • mantelzorg;

  • een gebroken ledemaat;

  • kortdurende beperkingen;

  • beperkingen die niet dusdanig ernstig zijn dat iemand naast de studie niet meer kan werken.

Artikel 3: Voorwaarden

Er bestaat recht op studietoeslag als belanghebbende:

 • a.

  als rechtstreeks gevolg van een ziekte of gebrek structureel niet in staat is naast de studie inkomsten te verwerven;

 • b.

  studiefinanciering ontvangt op grond van de WSF of een tegemoetkoming krijgt op grond van de WTOS. Het levenlanglerenkrediet van de WSF valt niet hieronder;

 • c.

  geen recht heeft op een uitkering op grond van de Wajong.

Artikel 4: Aanvraag

 • 1.

  De aanvraag voor studietoeslag wordt ingediend digitaal via aanvraagformulier studietoeslag.

 • 2.

  Belanghebbende verstrekt bij de aanvraag de volgende stukken:

  • a.

   een bewijs van het ontvangen van studiefinanciering op grond van de WSF of een tegemoetkoming op grond van de Wtos;

  • b.

   Kopie bewijs van inschrijving opleiding;

  • c.

   Bij stage: een kopie van de stageovereenkomst waaruit de hoogte van de stagevergoeding blijkt.

 • 3.

  Belanghebbende kan (indien aanwezig) bij de aanvraag een deskundigenverklaring verstrekken waarin staat waarom belanghebbende niet kan werken naast de studie.

Artikel 5: Toekennen en uitbetalen

 • 1.

  Als door het college is vastgesteld dat recht op studietoeslag bestaat, wordt de studietoeslag toegekend vanaf de dag waarop dit recht is ontstaan, voor zover deze dag niet ligt voor de dag waarop de belanghebbende de aanvraag om studietoeslag heeft ingediend. De studietoeslag wordt toegekend voor de duur van de opleiding.

 • 2.

  In afwijking van lid 1 wordt studietoeslag met terugwerkende kracht ook toegekend over een periode die is gelegen voor de dag waarop de belanghebbende de aanvraag om studietoeslag heeft ingediend als:

  • a.

   belanghebbende over deze periode voldoet aan de voorwaarden voor het recht op studietoeslag;

  • b.

   uit beoordeling vanuit verzoek van belanghebbende blijkt dat de aanvraagdatum eerder moet liggen.

  • c.

   In afwijking van lid 2a en 2b wordt studietoeslag niet met terugwerkende kracht toegekend over een periode die is gelegen voor 1 april 2022, en 5 jaar voorafgaand aan de dag waarop de belanghebbende de aanvraag om studietoeslag heeft ingediend.

 • 3.

  De studietoeslag wordt maandelijks uitbetaald.

 • 4.

  De studietoeslag die met terugwerkende kracht wordt toegekend, wordt na toekenning als een bedrag ineens uitbetaald.

Artikel 6: Hoogte studietoeslag

 • 1.

  De hoogte van de studietoeslag is gelijk aan de minimumbedragen genoemd in artikel 7a Besluit loonkostensubsidie Participatiewet 2021.

 • 2.

  Als uitgangspunt voor het bepalen van de hoogte van de studietoeslag geldt in de maand waarin de belanghebbende jarig wordt, een berekening naar rato over de dagen voorafgaand aan de verjaardagsdatum.

Artikel 7: Medisch advies

 • 1.

  Het college is verplicht een medisch advies te vragen aan een onafhankelijke deskundige voor de beoordeling of er sprake is van een structurele medische beperking.

 • 2.

  Het college vraagt het medisch advies aan bij een medisch adviesbureau.

 • 3.

  In afwijking van lid 1 kan het college alleen in deze situaties een medisch advies achterwege laten als:

  • a.

   direct duidelijk is dat er recht bestaat op studietoeslag gelet op de ernst/aard van de structurele medische beperking;

  • b.

   vaststaat dat belanghebbende geen studiefinanciering op grond van de WSF of tegemoetkoming op grond van de WTOS wordt ontvangen;

  • c.

   belanghebbende recht heeft op een Wajong uitkering;

  • d.

   belanghebbende werkt naast de studie, niet zijnde een stage.

 • 4.

  De factuur voor het medisch advies wordt betaalbaar gesteld na ontvangst.

Artikel 8: Nieuw medisch advies bij zicht op verbetering

Wanneer het eerste medisch advies daartoe aanleiding geeft, bepaalt het college dat binnen een bepaalde periode een nieuw medisch advies zal worden gevraagd om te beoordelen of belanghebbende nog steeds niet in staat is om naast de studie te werken.

Artikel 9: Hardheidsclausule

Het college kan in bijzondere gevallen in het voordeel van belanghebbende afwijken van het bepaalde in deze beleidsregels.

Artikel 10. Inwerkingtreding en intrekking beleidsregels en toepassingsbereik

Deze beleidsregels treden in werking met ingang van de dag na publicatie in het gemeenteblad en werken terug tot en met 1 april 2022.

Artikel 11. Citeertitel

Deze beleidsregels worden aangehaald als: Beleidsregels studietoeslag 2024 gemeente Oisterwijk.

Aldus vastgesteld op 19 maart 2024.

Het college van burgemeesters en wethouders van de gemeente Oisterwijk,

Secretaris,

Marco Wilke

Burgemeester

Hans Janssen