Aanwijzingsbesluit toezichthouders en coördinator Bestuurlijk Interventieteam (BIT) Hart van Brabant

maandag 25 maart 2024
Type bekendmaking: ander besluit van algemene strekkingAanwijzingsbesluit toezichthouders en coördinator Bestuurlijk Interventieteam (BIT) Hart van Brabant

De burgemeester van Oisterwijk en het college van burgemeester en wethouders van Oisterwijk ieder voor zover het zijn eigen bevoegdheid betreft;

 

Overwegende dat:

 • de gemeenten Dongen, Gilze en Rijen, Goirle, Hilvarenbeek, Loon op Zand, Oisterwijk, Tilburg en Waalwijk samenwerken op het gebied van het integraal (bestuurlijk) toezicht en handhaving en daartoe onder meer een handhavingsteam (BIT Hart van Brabant) hebben opgericht;

 • Voornoemde gemeenten, voor het uitvoeren van bestuursrechtelijke controles door het BIT Hart van Brabant gebruik maken van elkaars toezichthouders, voor zover die in dienst zijn bij een van deze gemeenten en voldoende gekwalificeerd zijn voor het uitvoeren van dit toezicht;

 • het wenselijk is te voorzien in de aanwijzing van deze toezichthouders en de coördinator BIT in de zin van artikel 5.11 van de Algemene wet bestuursrecht in samenhang met de onderscheidenlijke wettelijke voor- schriften;

gelet op hoofdstuk 5 van de Algemene wet bestuursrecht, artikel 1 Ambtenarenwet 2017 en artikel 2, onderdeel d. en e. Uitvoeringsbesluit Ambtenarenwet 2017;

 

Besluiten

 • 1.

  De coördinator en medewerkers van het Bestuurlijk Interventieteam (BIT) Hart van Brabant (zie bijlage 1) aan te wijzen als toezichthouder van de gemeente Oisterwijk als bedoeld in artikel 5:11 van de Algemene wet bestuursrecht. De toezichthouders zijn belast met het houden van toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de navolgende wet- en regelgeving:

  • Alcoholwet

  • Algemene plaatselijke verordening gemeente Oisterwijk

  • Huisvestingswet 2014

  • Leegstandwet

  • Participatiewet

  • Wet basisregistratie personen

  • Wet maatschappelijke ondersteuning 2015

  • Wet milieubeheer

  • Wet op de kansspelen

  • Wet publieke gezondheid

  • Wet veiligheidsregio’s

  • Winkeltijdenwet

  • Woningwet

  • Omgevingswet

 • Inclusief alle op bovengenoemde wetten en verordeningen gebaseerde regelgeving. Evenals de voor voornoemde wet- en regelgeving in de plaats tredende wet- en regelgeving, voor zover de aard en strekking niet wezenlijk verandert. Mits en zolang wordt voldaan aan de overige bepalingen uit dit aanwijzingsbesluit.

 • 2.

  De aangewezen personen onder 1 zijn tevens aangewezen voor de uitvoering van een herstelsanctie, opgelegd in verband met de overtreding of de klaarblijkelijke dreiging van een overtreding van een wettelijke bepaling waarvoor zij onder 1 als toezichthouder zijn aangewezen, alsmede voor de uitvoering van een herstelsanctie die is opgelegd op grond van de Opiumwet of de Gemeentewet.

 • 3.

  Indien bij of krachtens wettelijk voorschrift uitdrukkelijk is bepaald dat alleen een ambtenaar als toezichthouder door ons kan worden aangewezen, dan geldt de betreffende aanwijzing bij onderdeel 1 alleen voor de personen die tevens als ambtenaar kunnen worden aangemerkt als bedoeld in artikel 1 Ambtenarenwet jo. artikel 2, onderdeel d. en e. Uitvoeringsbesluit Ambtenarenwet 2017.

 • 4.

  Een medewerker die op grond van dit besluit toezicht uitoefent op de naleving van een bepaald wettelijk voorschrift moet bij de gemeente waarbij hij in dienst is ook belast zijn met het houden van toezicht op dezelfde wettelijke voorschriften of voorschriften die naar aard of soort vergelijkbaar zijn. Een en ander moet blijken uit het legitimatiebewijs dat is uitgegeven door het betreffende bestuursorgaan van de eigen gemeente.

 • 5.

  De toezichthouders, gelet op artikel 18.7 Omgevingswet, de bevoegdheid wordt toegekend met medeneming van de benodigde apparatuur een woning te betreden zonder toestemming van de bewoner. Een en ander met inachtneming van de uitvoeringsvereisten uit de Algemene wet op het binnentreden (Awbi).

 • 6.

  Medewerkers die op grond van dit besluit zijn aangewezen als toezichthouder verrichten dit toezicht tijdens een BIT-actie onder de (bestuurlijke) verantwoordelijkheid van de burgemeester van Oisterwijk dan wel het college van burgemeester en wethouders van Oisterwijk. Eventuele nadere aanwijzingen van het bevoegde bestuursorgaan dienen stipt te worden opgevolgd.

 • 7.

  Bij de uitoefening van zijn/haar taak toont een toezichthouder desgevraagd het legitimatiebewijs dat is uitgegeven door het bestuursorgaan van de deelnemende gemeente waarbij hij/zij in dienst is alsmede een kopie van dit besluit;

 • 8.

  Dit besluit treedt in werking op de dag na die van de bekendmaking.

Oisterwijk, 5 maart 2024

De burgemeester, voor zover het zijn bevoegdheid betreft

Hans Janssen

Burgemeester

Het college, voor zover het haar bevoegdheid betreft

Marco Wilke

secretaris

Hans Janssen

burgemeester

Bijlage 1: Samenstelling Bestuurlijk Interventieteam (BIT) Hart van Brabant

Het BIT Hart van Brabant bestaat uit de volgende medewerkers:

 

 • -

  Coördinator BIT Hart van Brabant, in dienst van of gedetacheerd naar Taskforce RIEC Brabant-Zeeland;

 • -

  Integraal Toezichthouder en Bibob Coördinator, gemeente Dongen;

 • -

  Buitengewoon Opsporingsambtenaar, gemeente Dongen;

 • -

  Controleur BRP, afdeling Veiligheid en Vergunningen, gemeente Gilze en Rijen (ABG-gemeenten);

 • -

  Toezichthouder, afdeling Veiligheid en Vergunningen, gemeente Gilze en Rijen (ABG-gemeenten);

 • -

  Medewerker openbare orde en veiligheid, afdeling Veiligheid en Vergunningen, gemeente Gilze en Rijen (ABG-gemeenten);

 • -

  Toezichthouder omgevingsrecht & ondermijning, Team Toezicht en Handhaving, gemeente Goirle;

 • -

  Toezichthouder omgevingsrecht, Team Toezicht en Handhaving, gemeente Goirle;

 • -

  Buitengewoon Opsporingsambtenaar, gemeente Hilvarenbeek;

 • -

  Adviseur openbare orde, veiligheid en crisisbeheersing, gemeente Hilvarenbeek;

 • -

  Medewerker openbare orde, veiligheid en crisisbeheersing, gemeente Hilvarenbeek;

 • -

  Toezichthouder, gemeente Loon op Zand;

 • -

  Adviseur openbare orde en veiligheid, gemeente Loon op Zand;

 • -

  Medewerker openbare orde en veiligheid, gemeente Loon op Zand;

 • -

  Toezichthouder, afdeling Inwonerszaken en Veiligheid, gemeente Oisterwijk;

 • -

  Buitengewoon Opsporingsambtenaren, afdeling Inwonerszaken en Veiligheid, gemeente Oisterwijk;

 • -

  Handhaver (leefbaarheid en ondermijning), Afdeling Veiligheid en Wijken, Team Toezicht en Handhaving, gemeente Tilburg;

 • -

  Adviseur handhaving, gemeente Waalwijk;

 • -

  Senior adviseur handhaving, gemeente Waalwijk;

 • -

  Medewerker handhaving en opsporing, gemeente Waalwijk;

 • -

  Senior medewerker handhaving en opsporing, gemeente Waalwijk.