Verwerken persoonsgegevens

Wij verwerken veel persoonsgegevens. Dit is nodig om de gemeentelijke diensten en producten aan de inwoners te kunnen leveren en om de gemeentelijke taken te kunnen vervullen. Op deze pagina lees je welke persoonsgegevens we verwerken, met welk doel en wat jouw rechten zijn met betrekking tot de persoonsgegevens die wij van je hebben.

Waarom wij persoonsgegevens verwerken

Om onze taken en dienstverlening uit te kunnen voeren moeten we soms overeenkomsten sluiten. Daarvoor kan het noodzakelijk zijn om persoonsgegevens te verwerken.
Het komt ook voor dat we persoonsgegevens verwerken om levensbelangen van mensen te beschermen.
Tenslotte vragen we soms jouw toestemming voor het verwerken van jouw persoonsgegevens. Hierbij leggen we je altijd de keuze voor om toestemming te weigeren zonder dat dit betekent dat wij dan een dienst waar je recht op hebt niet leveren.

De doelen

We verzamelen persoonsgegevens altijd voor een bepaald doel. Dat doel moet duidelijk zijn en vooraf bekend. We zorgen ervoor dat je weet wat het doel is als wij jouw persoonsgegevens vragen. Wij mogen jouw persoonsgegevens vervolgens niet zo maar voor een ander doel gebruiken. In sommige gevallen is in de wet geregeld dat wij persoonsgegevens wel voor een ander doel mogen gebruiken. Dat is bijvoorbeeld in sociale wetgeving het geval voor fraude bestrijding of in regelgeving voor veiligheid en openbare orde. Daarbij zijn waarborgen opgenomen om te voorkomen dat er misbruik van gemaakt wordt.

Soms hebben wij eerder al gegevens van je gekregen voor een bepaalde dienst die we ook voor een andere dienst die je aanvraagt kunnen gebruiken. Dan kunnen we ze niet altijd zomaar gebruiken. Voor het gebruik van gegevens uit een eerdere registratie hebben we vaak jouw toestemming nodig. Je hebt dan altijd de keuze om die toestemming te weigeren. Je zult de gegevens die nodig zijn voor de nieuw aangevraagde dienst dan wel opnieuw moeten verstrekken.

We verwerken zo min mogelijk persoonsgegevens

Persoonsgegevens mogen we dus alleen voor een duidelijk doel verwerken. Daar hoort bij dat we niet meer persoonsgegevens verwerken dan we nodig hebben voor dat doel. We zullen ook alleen noodzakelijke verwerkingshandelingen toepassen.

Vernietigen

Persoonsgegevens die niet meer nodig zijn vernietigen we. Als gemeente zijn we in veel gevallen gebonden aan termijnen in wetgeving voor het bewaren van gegevens. Die termijnen kunnen verschillen per doel van de verwerking en per wettelijke regeling.

Beveiligen

De persoonsgegevens die wij verwerken moeten juist blijven en niet terecht komen bij mensen of organisaties die ze niet mogen hebben. Daarom beveiligen wij de persoonsgegevens en hebben afspraken met medewerkers over geheimhouding. De beveiliging bestaat uit maatregelen over toegang tot ruimten en automatiseringssystemen, het bijhouden wie er wijzigingen in gegevens aanbrengen, afspraken over wie welke gegevens mag verwerken enzovoort. De gemeenten hebben hiervoor met elkaar een beveiligingssysteem dat speciaal voor gemeenten is opgezet. Periodiek wordt getoetst of dit beveiligingssysteem nog voldoet en of wij dit ook daadwerkelijk toepassen.

Welke persoonsgegevens verwerken wij

In de wetgeving is er onderscheid tussen enkele categorieën persoonsgegevens:

  • Persoonsgegevens die niet nader zijn omschreven. Dit kunnen bijvoorbeeld zijn: naam, adres, woonplaats, e-mailadres, het adres van een internetverbinding, het adres van een smartphone, telefoonnummer, geboortedatum, IBAN enzovoort.
  • Bijzondere categorieën persoonsgegevens: ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen, of het lidmaatschap van een vakbond, verwerking van genetische gegevens, biometrische gegevens met het oog op de unieke identificatie van een persoon, of gegevens over gezondheid, of gegevens met betrekking tot iemands seksueel gedrag of seksuele gerichtheid.
  • Strafrechtelijke gegevens.
  • Burgerservicenummer.

Voor de laatste 3 categorieën geldt dat ze alleen verwerkt mogen worden als dat op basis van wettelijke regelingen is toegestaan.
Wij verwerken alle categorieën persoonsgegevens. Welke van jouw gegevens we verwerken hangt onder andere af van de diensten die wij aan jou leveren en de verplichtingen die je hebt.

Jouw rechten

Je mag de persoonsgegevens die wij van je verwerken:

Inzien

Je kunt ons vragen om inzage in de persoonsgegevens die wij van je verwerken, voor welke doelen wij dat doen, waarom we dat mogen doen, hoe lang we de gegevens waarschijnlijk bewaren, van wie we de persoonsgegevens hebben gekregen, wie de persoonsgegevens van ons ontvangen en of we besluiten nemen op grond van een volledig geautomatiseerd proces van verwerking van persoonsgegevens en wat de opzet van dat geautomatiseerde proces is. Je kunt een online formulier gebruiken om recht van inzage aan te vragen. Hiervoor heb je DigiD nodig.

Laten rectificeren (corrigeren)

Als je fouten tegenkomt in de persoonsgegevens die wij van je verwerken dan moeten wij de gegevens corrigeren of aanvullen. Lees meer over het verzoek om rectificatie van persoonsgegevens. 

Opvragen om mee te nemen of over te laten dragen

Je kunt jouw gegevens opvragen om ze mee te nemen naar een andere organisatie of ze daarnaar toe laten sturen. Dit is vooral bedoeld voor als je bijvoorbeeld naar een andere internetprovider of een ander energiebedrijf gaat. Als je in een andere gemeente gaat wonen is dit grotendeel al geregeld. Het kan wellicht bij sommige voorzieningen zoals maatschappelijke ondersteuning of jeugdzorg aan de orde zijn. Hierin zal dan echter vooral de zorgaanbieder een rol spelen. Lees meer over het verzoek om persoonsgegevens mee te nemen of over te dragen

Laten wissen

Je kunt verlangen dat wij persoonsgegevens van je wissen. Dat kan als wij gegevens van je verwerken op basis van toestemming en je die toestemming hebt ingetrokken. Het kan ook als de gegevens niet meer nodig zijn voor het doel waarvoor we ze verwerkten. Voor gemeenten gelden er echter wettelijke verplichtingen voor het bewaren van gegevens. Daardoor zullen we niet altijd kunnen voldoen aan een vraag om wissen van persoonsgegevens. Lees meer over het verzoek om  persoonsgegevens te wissen.

Verwerking laten beperken

Als je wilt dat jouw persoonsgegevens niet verwerkt blijven worden in afwachting van een besluit op een verzoek om correctie of een bezwaar tegen verwerking, dan kun je om beperking van deverwerking vragen. Jouw gegevens blijven dan wel opgeslagen, maar worden alleen met jouw toestemming verwerkt in de periode dat de beperking geldt. Lees meer over het verzoek om beperking van de verwerking van persoonsgegevens. 

Bezwaar maken

Je kunt bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens als die verwerking plaatsvindt vanwege vervulling van een taak van algemeen belang die wij hebben of een taak in het kader van uitoefening van openbaar gezag die aan ons is opgedragen. Als jouw belangen, rechten of vrijheden zwaarder moeten wegen dan de uitoefening van onze taken, dan moeten wij de verwerking stoppen.
Je kunt ook bezwaar maken tegen een besluit op grond van geautomatiseerde verwerking van jouw persoonsgegevens. Lees meer over bezwaar tegen verwerking  en bezwaar tegen besluit op grond van geautomatiseerde verwerking. 

Een klacht indienen of verzoek bij de Autoriteit persoonsgegevens

Als je vindt dat niet goed met jouw persoonsgegevens of jouw verzoeken of bezwaren daarover om gaan, dan kun je een klacht indienen bij de landelijke toezichthouder. Dit is de Autoriteit persoonsgegevens. Je kunt daar ook om advies of bemiddeling vragen.

Autoriteit persoonsgegevens
Postbus 93374
2509 AJ DEN HAAG
0900 2001 201 (ma t/m vrij 9.00 – 17.00)

Functionaris gegevensbescherming

De functionaris gegevensbescherming is een onafhankelijke functionaris. Deze functionaris houdt toezicht op hoe wij als gemeente omgaan met persoonsgegevens. De functionaris gegevensbescherming adviseert ons ook over de bescherming van persoonsgegevens.

Je kunt contact opnemen met de Functionaris gegevensbescherming via:

fg@oisterwijk.nl

Meer informatie

Op de website van de Autoriteit persoonsgegevens staat veel informatie over het verwerken van persoonsgegevens:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl