Subsidie controle Coronatoegangsbewijzen

Voor de evenementenbranche, horeca, sportverenigingen, culturele instellingen en wijkcentra die coronatoegangsbewijzen (CTB) moesten controleren, is er de tijdelijke subsidieregeling 'controle coronatoegangsbewijs'. Het doel van deze subsidie is tegemoetkomen aan de kosten die zijn gemaakt voor de naleving van de controle op CTB. Lees eerst de informatie op deze pagina goed door, voor je start met de aanvraag.

Deze subsidie is voor de evenementenbranche, horeca, sportverenigingen, culturele instellingen en wijkcentra

Vanuit het Rijk is extra geld beschikbaar gesteld voor de controle die bedrijven moesten doen op het coronatoegangsbewijs (CTB). Heb je kosten gemaakt voor de controle van het CTB, dan kun je die kosten onder bepaalde voorwaarden bij ons declareren. Heb je in de periode 1 januari tot en met 26 maart 2022 controle op de CTB moeten uitvoeren, dan mag je een aanvraag voor subsidie controle CTB doen. Houd er hierbij rekening mee dat de controle op CTB gold van 26 januari 2022 tot en met 25 februari 2022 en er enkel een 1G beleid gold van 26 februari 2022 tot en met 23 maart 2022.

 • Wij hebben in totaal € 103.702,- gereserveerd voor de subsidie
 • Als de totale hoogte van de aangevraagde bedragen het beschikbare subsidiebedrag overschrijdt dan wordt een verdeelsleutel toegepast bij de toekenning van de individuele vergoeding

De regels

 • Aanvragen kun je doen tot en met 28 april 2022
 • Een aanvraag doe je online via het subsidieportaal door het versturen van een volledig ingevuld formulier ‘Aanvraag subsidie naleving controleplicht CTB voor de evenementenbranche, horeca, sportverenigingen, culturele instellingen en wijkcentra’  met de bijbehorende bijlagen. Hierbij moet je gebruik maken van de rekentool onderaan deze pagina.
 • Na 28 april 2022 worden alle aanvragen beoordeeld. Alleen complete aanvragen nemen we in behandeling
 • Voordat we een besluit nemen, kunnen we na je aanvraag vragen om aanvullende informatie. Bijvoorbeeld bewijzen/facturen van de werkelijk gemaakte kosten
 • Voor bekostiging vanuit de bijdrage komen de volgende kosten ter ondersteuning van de naleving van artikel 6.30 van de Trm in aanmerking:
 1. Verschuldigde loonkosten van werknemers en arbeidskrachten
 2. Verschuldigd vakantiegeld, verschuldigde pensioenafdrachten en sociale zekerheidslasten, in verband met de loonkosten, bedoeld onder 1
 3. In geval van externe inhuur, de kosten van werving, selectie, administratie en aansturing van werknemers en arbeidskrachten
 4. Materiële kosten die de controle van het coronatoegangsbewijs en identiteitsdocument faciliteren
 5. Verschuldigde BTW, voor zover deze is verschuldigd over de kosten bedoeld onder 1 tot en met 4. Kosten worden dus vergoed inclusief de betaalde btw. Voor deze betaalde btw kan geen beroep worden gedaan op het btw compensatiefonds

Voorwaarden

 • Voor het doen van een aanvraag neem je de voorwaarden van de 'tijdelijke subsidieregeling naleving coronatoegangsbewijzen (CTB) voor ondernemers en vrijwilligersorganisaties januari - maart 2022'  in acht
 • Alleen kosten voor het controleren op het CTB in de periode van 26 januari tot en met 26 maart 2022 komen voor vergoeding in aanmerking
 • Alleen kosten die gemaakt worden voor het controleren bij bijeenkomsten die door de organisatie zelf is georganiseerd komen voor vergoeding in aanmerking. Bij het, op welke wijze dan ook, ter beschikking stellen van een lokaal of ruimte ten behoeve van een andere organisatie, worden de kosten voor de controle aan die andere organisatie toegerekend
 • Organisaties die gebruikmaken van vrijwilligers bij de controle op het CTB komen ook in aanmerking voor de subsidie. Wat betreft de vergoedingen worden de maximale vrijwilligersvergoedingen zoals bepaald door de Belastingdienst als maatstaf gehanteerd. Je moet voor de berekening de rekentool gebruiken die onderaan deze webpagina staat.

Voor vergoeding vanuit de Rijksbijdrage komen niet in aanmerking:

 • Kosten voor verplichtingen die zijn aangegaan voor 1 januari 2022 (dus dat zijn ook de reguliere loonkosten)
 • Kosten voor activiteiten waarvoor al een specifieke uitkering of een andere financiële bijdrage door het Rijk is verstrekt
 • Kosten van activiteiten waarvoor op grond van de Wet op de omzetbelasting 1968 recht op aftrek van omzetbelasting bestaat, dan wel recht bestaat op compensatie op grond van de Wet op het btw-compensatiefonds