Subsidie controle Coronatoegangsbewijzen

Voor de evenementenbranche, horeca, sportverenigingen, culturele instellingen en wijkcentra die coronatoegangsbewijzen (CTB) moeten controleren, is er de tijdelijke subsidieregeling 'controle coronatoegangsbewijs'. Het doel van deze subsidie is bijdragen aan een betere naleving van de controle op het CTB. Lees eerst de informatie op deze pagina goed door, voor je start met de aanvraag.

Deze subsidie is voor de evenementenbranche, horeca, sportverenigingen, culturele instellingen en wijkcentra

Vanuit het Rijk is extra geld beschikbaar gesteld voor de controle op het coronatoegangsbewijs (CTB). Maak je kosten voor de controle van het CTB, dan kun je die kosten onder bepaalde voorwaarden bij ons declareren. Heb je in de periode 22 september tot en met 31 december 2021 controle op de CTB moeten uitvoeren, dan mag je een aanvraag voor subsidie controle CTB doen.

 • Het maximaal toe te kennen subsidiebedrag per aanvraag bedraagt €2.000
 • Wij hebben in totaal € 73.357,20,- gereserveerd voor de subsidie
 • Als de totale hoogte van de aangevraagde bedragen het beschikbare subsidiebedrag overschrijdt dan wordt een verdeelsleutel toegepast bij de toekenning van de individuele vergoeding

De regels

 • Aanvragen kun je doen tot en met 9 januari 2022
 • Een aanvraag doe je online via het subsidieportaal door het versturen van een volledig ingevuld formulier ‘Aanvraag subsidie naleving controleplicht CTB voor de evenementenbranche, horeca, sportverenigingen, culturele instellingen en wijkcentra’  met de bijbehorende bijlagen
 • Na 9 januari 2022 worden alle aanvragen beoordeeld. Alleen complete aanvragen nemen we in behandeling
 • Voordat we een besluit nemen, kunnen we na je aanvraag vragen om aanvullende informatie. Bijvoorbeeld bewijzen/facturen van de werkelijk gemaakte kosten
 • Voor bekostiging vanuit de bijdrage komen de volgende kosten ter ondersteuning van de naleving van artikel 6.30 van de Trm in aanmerking:
 1. Verschuldigde loonkosten van werknemers en arbeidskrachten
 2. Verschuldigd vakantiegeld, verschuldigde pensioenafdrachten en sociale zekerheidslasten, in verband met de loonkosten, bedoeld onder 1
 3. In geval van externe inhuur, de kosten van werving, selectie, administratie en aansturing van werknemers en arbeidskrachten
 4. Materiële kosten die de controle van het coronatoegangsbewijs en identiteitsdocument faciliteren
 5. Verschuldigde BTW, voor zover deze is verschuldigd over de kosten bedoeld onder 1 tot en met 4. Kosten worden dus vergoed inclusief de betaalde btw. Voor deze betaalde btw kan geen beroep worden gedaan op het btw compensatiefonds

Voorwaarden

 • Voor het doen van een aanvraag neem je de voorwaarden van de subsidieregeling Ondersteuning controles CoronaToegangsbewijs  voor de evenementenbranche, horeca, sportverenigingen, culturele instellingen en wijkcentra  in acht
 • Alleen kosten voor het controleren op het CTB in de periode van 22 september 2021 tot en met 31 december 2021 komen voor vergoeding in aanmerking
 • Op het moment dat er gewerkt wordt met tickets/toegangsbewijzen bij een besloten feest/activiteit komt de helft van het bedrag voor de gemaakte kosten in aanmerking voor deze kostenvergoeding
 • Alleen kosten die gemaakt worden voor het controleren bij bijeenkomsten die door de organisatie zelf is georganiseerd komen voor vergoeding in aanmerking. Bij het, op welke wijze dan ook, ter beschikking stellen van een lokaal of ruimte ten behoeve van een andere organisatie, worden de kosten voor de controle aan die andere organisatie toegerekend
 • Organisaties die gebruikmaken van vrijwilligers bij de controle op het CTB komen ook in aanmerking voor de subsidie. Wat betreft de vergoedingen worden de maximale vrijwilligersvergoedingen zoals bepaald door de Belastingdienst als maatstaf gehanteerd

Voor vergoeding vanuit de Rijksbijdrage komen niet in aanmerking:

 • Kosten voor verplichtingen die zijn aangegaan voor 22 september 2021 (dus dat zijn ook de reguliere loonkosten)
 • Kosten voor activiteiten waarvoor al een specifieke uitkering of een andere financiële bijdrage door het Rijk is verstrekt
 • Kosten van activiteiten waarvoor op grond van de Wet op de omzetbelasting 1968 recht op aftrek van omzetbelasting bestaat, dan wel recht bestaat op compensatie op grond van de Wet op het btw-compensatiefonds