Burgemeester Hans Janssen neemt verbeteragenda Lokale Democratie in ontvangst

10 november 2022

Vanavond bood Jo Caris (inwoner Haaren) namens de begeleidingscommissie de verbeteragenda Quick Scan Lokale Democratie aan aan de voorzitter van de raad, burgemeester Hans Janssen. Inwoners, raad, college en ambtelijke organisatie hebben hier input voor gegeven.

Op 10 maart 2022 heeft de gemeenteraad opdracht gegeven om deel te nemen aan de Quick Scan Lokale Democratie van Democratie. De Quick Scan is een instrument dat inzicht geeft in de werking van de lokale democratie van de gemeente. Dit proces is uitgevoerd door de begeleidingscommissie: een samenwerking tussen inwoners uit Oisterwijk, Moergestel, Haaren en Heukelom en afgevaardigden van de raad, het college en ambtelijke organisatie. Er is een online vragenlijst uitgezet onder inwoners, raadsleden, collegeleden en medewerkers van de ambtelijke organisatie. In totaal hebben 727 personen de vragenlijst ingevuld. De resultaten van deze enquête vind je in het hoofdrapport dat als bijlage bij de verbeteragenda wordt aangeboden. De resultaten uit het hoofdrapport zijn uitgebreid besproken door de begeleidingscommissie en zijn de basis voor de verbeteragenda die is opgesteld.  

Resultaten

Oisterwijk is actief: inwoners willen kansen om zelf te werken aan de leefbaarheid in hun buurt. Aan de andere kant bestaat een gedeeld beeld dat de gemeente een belangrijke regierol heeft op verschillende thema’s. Communicatie over deze thema’s is ontzettend belangrijk voor de legitimiteit. Uit de hoofdrapportage blijkt dat er behoefte is aan betere informatievoorziening en aan luisteren. Inwoners moeten weten wanneer en hoe zij invloed kunnen uitoefenen, bij wie ze terecht kunnen en een terugkoppeling ontvangen over hun inbreng. 

Advies begeleidingscommissie

De begeleidingscommissie heeft vier verbeterpunten geformuleerd op basis van de Quick Scan Lokale Democratie. Deze verbeterpunten hangen samen met de thema’s burgerparticipatie, overheidsparticipatie, communicatie en samenwerking. De begeleidingscommissie adviseert in haar aanbiedingsbrief alle partijen om aan de slag te gaan met de verbeterpunten: breng in beeld welke activiteiten er momenteel al plaatsvinden op deze verbeterpunten, formuleer duidelijke verbeterdoelen en plan al een gezamenlijke evaluatie in om de voortgang te bespreken.

De begeleidingscommissie bedankt iedereen voor hun inbreng. De uitkomsten van deze vragenlijst zijn misschien niet representatief, maar wel ontzettend waardevol. De reacties geven namelijk inzicht in de werking van de lokale democratie van onze gemeente en zijn een startpunt om hierover het gesprek te voeren en zo het democratische samenspel in de gemeente Oisterwijk te verbeteren. Te beginnen met de punten die zijn opgenomen in de verbeteragenda!