Tijdelijke wet maatregelen Covid-19: Ontheffing voor enkele regels mogelijk in uitzonderlijke gevallen

03 december 2020

De Tijdelijke wet maatregelen Covid-19 (hierna: Twm) is op 1 december in werking getreden. Doel van de wet is dat er een betere juridische basis komt voor de coronamaatregelen. De Twm beoogt de positie van het lokale bestuur en de lokale democratie in het bestrijden van de (gevolgen van) het virus te versterken.

Ontheffing coronamaatregelen

De burgemeester is bevoegd om in bijzondere gevallen voor een aantal van deze maatregelen ontheffing te verlenen. Dit geldt voor de regels over groepsvorming, de openstelling van publieke plaatsen en evenementen.
Voor de veilige-afstandsregel (op dit moment 1,5 meter) kan de burgemeester geen ontheffing verlenen. Hieronder leest u meer informatie hierover.

Aan welke eisen moet mijn verzoek tot ontheffing voldoen?

Een verzoek tot een ontheffing moet altijd gericht op een bijzonder, concreet geval. Of in een bijzonder geval een ontheffing aan de orde kan zijn, is afhankelijk van de concrete omstandigheden. Een verzoek tot een ontheffing moet in ieder geval aan de volgende eisen voldoen:

  • Een duidelijke omschrijving van de te verrichten activiteit en/of de plaats waar de ontheffing zal gelden.
  • Een duidelijke omschrijving waarom er sprake is van een bijzondere situatie waarvoor een ontheffing moet komen.
  • Een opgave van de maatregelen die getroffen zullen worden om de veilige afstand te kunnen waarborgen of andere maatregelen die genomen zijn om het risico op besmettingen te minimaliseren.
  • Een opgave van het aantal mensen dat aanwezig zal zijn.
  • Een opgave van de datum waarop de activiteit gaat plaatsvinden.

Wanneer wordt geen ontheffing verleend?

De burgemeester verleent geen ontheffing als het belang van de bestrijding van de epidemie in het geding is. Voordat de burgemeester een beslissing neemt omtrent de verlening van een ontheffing vraagt hij advies aan de gemeentelijke gezondheids-dienst(GGD). Bij de afweging van de betrokken belangen betrekt de burgemeester in ieder geval:

  • De aard van de plaats, de aard van de activiteit en het aantal personen waarop de te verlenen ontheffing betrekking heeft.
  • De gevolgen die verlening van de ontheffing zou hebben voor de naleving van het bepaalde in artikel 58f Wet publieke gezondheid (Wpg), eerste lid (veilige afstand), of van de krachtens artikel 58f , vierde (uitzonderingen) of vijfde lid (vrijstellingen), vastgestelde regels, in en buiten de plaats waarop de te verlenen ontheffing betrekking heeft.

Vragen?

Heeft u vragen over het aanvragen van een ontheffing van (een aantal) maatregelen? Neem dan contact op met de gemeente Oisterwijk, 013-5291311 of gemeente@oisterwijk.nl.