Perspectiefnota 2021-2024: keuzes voor de toekomst

18 april 2020

College Oisterwijk stelt Perspectiefnota 2021-2024 vast

Het college van Oisterwijk heeft op dinsdag 14 april de perspectiefnota (PPN) 2021-2024 vastgesteld en legt deze voor aan de raad. De komende periode bepalen 5 hoofdopgaven het perspectief van Oisterwijk.

De gemeente Oisterwijk is een prachtige gemeente om te wonen, werken en recreëren. In deze PPN legt het college het accent op het maken van keuzes voor de toekomst. Daadkracht, creativiteit en samenwerking helpen ons om, ondanks structurele financiële tegenvallers, dit mooie karakter te behouden. 

Haaren bij Oisterwijk

De komst van het dorp Haaren bij de gemeente Oisterwijk komt steeds dichterbij. Na de verkiezingen in november, is dat vanaf 1 januari 2021 een feit. We zorgen voor een soepele en hartelijke ontvangst van het mooie groene dorp bij onze gemeente. Ondertussen werken we door om de dienstverlening te borgen en om beleidsvraagstukken gezamenlijk op te pakken.

Jeugdzorg en Wet maatschappelijke ondersteuning

De enorme bezuiniging door het Rijk op met name de zorg voor de Jeugd raakt ons harder dan verwacht. Naast de acties die we regionaal oppakken, komen we lokaal met een Strijdplan Sociaal Domein. Een pakket aan maatregelen die de nodige besparingen moeten opleveren. Zodat we zorg kunnen blijven garanderen voor de mensen die dat écht nodig hebben.

Duurzaamheid

Richting 2050 hebben we een forse klus om klimaat- en energiebestendig te worden. In lijn met het landelijk klimaatbeleid, de Regionale Energie en Klimaat Strategie (REKS) en de gemeentelijke Duurzaamheidsagenda is het onze ambitie om in 2050 klimaatneutraal te zijn.

Financiën op orde

De afgelopen jaren zijn grote projecten gerealiseerd, zoals sportcomplex Den Donk, de cultuurcentra en de brede scholen. Projecten waar we jaren profijt van hebben, maar waar ook de nodige kapitaallasten mee zijn gemoeid. Deze drukken op onze financiële huishouding. Om de financiële positie van Oisterwijk niet verder te verslechteren, is het karakter van deze PPN beleidsarm en ligt de focus op maatregelen in de vorm van herprioritering, ambitiebijstelling en fasering in de tijd. 

Lokale en regionale samenwerking

De uitdagingen van Oisterwijk noodzaken ons tot meer samenwerking in het netwerk waar we deel van uitmaken. Een netwerk waarin we niet de enige zijn met een stevige financiële taakstelling. Samenwerking stimuleert creatieve ideeën en oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen en legt de (financiële) last op meerdere schouders. Hierdoor staan we samen sterker en geven we invulling aan de maatschappelijke ambities van Oisterwijk.

Keuzes voor de toekomst

Wethouder Dankers: “Door keuzes te durven maken, kunnen wij in deze PPN een meerjarig positief resultaat presenteren. Er is hard gewerkt om dit voor elkaar te krijgen. We hebben kritisch gekeken naar wat kan en wat moet, zodat we binnen elk domein de juiste keuzes maken in het belang van onze inwoners. En we zijn nog niet klaar. De komende tijd bouwen we verder aan een financieel gezonde gemeente.”

De Global Goals vormen daarbij een belangrijk uitgangspunt. De 17 goals stimuleren ons om breed en inclusief te handelen. Bovendien zetten de Global Goals de opgaven waar we als inwoners, medewerkers, college en raad voor staan in perspectief, zelfs in een financieel minder riante positie. Vanuit die gedachte gaan we graag de discussie aan met inwoners en hun volksvertegenwoordiging. Ieder vanuit haar of zijn perspectief, maar wij hopen vooral met het perspectief van Oisterwijk in het vizier.

De volledige PPN is na te lezen op www.oisterwijk.raadsinformatie.nl en wordt door de raad behandeld in de vergadering van 28 mei 2020.