Onderzoek naar brand Fire-Up 13 juni 2022 afgerond

15 september 2022

Het college heeft kennis genomen van het onafhankelijke rapport over de brand bij Fire-Up op 13 juni 2022. Het college neemt, in zoverre dat nog niet gedaan is, alle aanbevelingen ter hand. Ook gaat het college op korte termijn in gesprek met de diverse partijen en betrokkenen.

Brand Fire-Up

Op 13 juni 2022 woedde een hevige brand bij Fire-Up International B.V te Oisterwijk die het magazijn van het bedrijf verwoestte. Naast dat het incident vroeg om forse inzet van de hulpdiensten en gemeente veroorzaakte de brand ook maatschappelijke onrust en frustratie bij naastgelegen bedrijven en omwonenden. Gezien de historie (meerdere branden in relatief korte tijd) gaf het college een onafhankelijke onderzoeksbureau opdracht om onderzoek te doen naar de brand. 

Onderzoek afgerond

Het onderzoek is inmiddels afgerond. Op basis van het bestuderen van documentatie en gesprekken met betrokkenen bevat het rapport verschillende conclusies en aanbevelingen met betrekking tot de vergunningensituatie, naleving van de voorschriften en feitelijke invulling ten tijde van de brand. Het college neemt de aanbevelingen over en gaat hiermee, voorzover dat nog niet is gebeurd, aan de slag.

Conclusies en aanbevelingen

Uit het onderzoek komt onder meer naar voren dat broei de meest waarschijnlijke oorzaak van de brand was. Een samenvatting van de belangrijkste conclusies en aanbevelingen staat in de raadsinformatiebrief op het raadsinformatiesysteem. 

Reactie van het college op de aanbevelingen

Het onderzoeksbureau heeft een aantal aanbevelingen voor de omgevingsdienst Midden en West Brabant, Fire-Up International B.V. en het college van de gemeente Oisterwijk. Het college onderschrijft alle aanbevelingen en gaat voor zover dat nog niet gebeurt aan de slag met c.q. toezien op de uitvoering hiervan.