Omgevingsvergunning gedeeltelijke sloop van Haarendael

22 december 2021

Op 21 december heeft het college van B&W ingestemd met de ontwerpbeschikking omgevingsvergunning voor de gedeeltelijke sloop van Haarendael. De vergunning heeft betrekking op het zogenoemde u-gebouw dat grotendeels verwoest werd door een felle brand op 31 augustus 2019. De ontwerpbeschikking omgevingsvergunning ligt zes weken ter inzage vanaf 7 januari 2022.

Sloop onvermijdelijk

Het college acht gedeeltelijke sloop van het rijksmonument onvermijdelijk. De situatie ter plekke is in de eerste plaats onveilig. Bij de brand in 2019 is veel asbest vrijgekomen. Ook zijn de muren instabiel en kunnen hangende gebouwdelen naar beneden komen. Daarbij komt dat een groot deel van de gevels van het u-gebouw, vanwege de constructief zeer slechte staat, niet in hun geheel hergebruikt kunnen worden in een nieuw ontwerp. Het college gaat akkoord met de gedeeltelijke sloop van Haarendael onder de voorwaarden dat het sloopproces zorgvuldig wordt aangepakt, met respect voor het behoud van de historische waarden. 

Sloop en herontwikkeling

Sloop van het u-gebouw is een stap naar een nieuwe toekomst voor Landgoed Haarendael. Een deel van het landgoed is nu afgesloten en onbereikbaar. Zodra dit gebied is veiliggesteld, wordt het mogelijk om te werken aan de toekomst door bijvoorbeeld de kapel te restaureren of de Breviertuin op te knappen en toegankelijk te maken. Achter de schermen wordt met verschillende partijen, waaronder de ontwikkelaar, al enige tijd gesproken over een nieuwe invulling van het gehele landgoed. Een invulling die recht doet aan de historie, de landschappelijke en culturele waarde en de verbinding met het dorp Haaren. Over de plannen is nog niet besloten. Aanvang van het sloopproces hierop laten wachten, zou echter verdere achteruitgang van de huidige restanten en omliggende gebouwen betekenen. Dit acht het college onwenselijk.

Betrokkenheid belanghebbenden

Treedt de omgevingsvergunning voor de sloop in werking, dan wordt de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (RCE) op verschillende manieren betrokken bij het sloopproces, zoals bij de beoordeling over behoud van gebouwelementen. Bij de nadere uitwerking van het plan voor de toekomst voor het landgoed als geheel worden diverse belanghebbende partijen betrokken. Dit gebeurt in verschillende stappen en samenstellingen. 

Ter inzage

De ontwerpbeschikking omgevingsvergunning wordt vanaf 7 januari 2022 gedurende zes weken ter inzage gelegd. Tijdens de terinzagelegging mag iedereen een zienswijze indienen op de ontwerpbeschikking. Het college betrekt eventuele zienswijzen in de definitieve besluitvorming.