Nieuwe prestatieafspraken met woningcorporaties en huurdersvertegenwoordigers

15 december 2022

Op 15 december ondertekenden wethouder Logister namens gemeente Oisterwijk en de directeur-bestuurders van 3 woningcorporaties en de vertegenwoordigers van 3 huurdersorganisaties prestatieafspraken voor 2022 t/m 2027. 

De partijen werken actief samen aan een sterke volkshuisvesting in de gemeente Oisterwijk. Het uitgangspunt voor deze afspraken is de Woonzorgvisie. Deze is in april 2022 vastgesteld en daarbij is afgesproken om te komen tot meerjarenafspraken. De gezamenlijke volkshuisvestelijke ambities zijn vertaald in doelen en acties voor de komende 5 jaar (2022-2027). Elk jaar maken de partijen een jaarschijf. Hierin staan concrete afspraken voor het komende kalenderjaar.

Samenwerking

De gemeenten, de 3 woningcorporaties (woningstichting Leystromen, TBV Wonen en Woonveste) en de 3 huurdersvertegenwoordigers (Stichting Huurders Leystromen, Huurdersvereniging Heusden en HBO-TBV Wonen/Samen) werken al langer met prestatieafspraken. Dit jaar gaat het voor het eerst om meerjarenprestatie-afspraken. Dit geeft de partners de mogelijkheid om ook langere termijn doelen te stellen. Ook is er een nieuwe structuur afgesproken. 2 keer per jaar overleggen vertegenwoordigers van gemeente, corporaties en huurdersverenigingen om de voortgang te bespreken en te evalueren.

Ambities

In de meerjarenprestatie-afspraken zijn de volgende ambities beschreven:

 • Voldoende beschikbaarheid van woningen
  We spannen ons ervoor in dat er tijdig voldoende sociale huurwoningen in de gemeente Oisterwijk voor regulier woningzoekenden en aandachtsgroepen zijn. We streven ernaar dat iedere inwoner van Oisterwijk, ongeacht leeftijd, wooncarrière of doelgroep, woont in een bij de persoonlijke situatie en levensfase passende woning.
   
 • Betaalbare woningen
  We zetten ons ervoor in dat niemand in de knel komt door woonlasten, iedereen kan zijn lasten betalen. Voor knellende lasten bestaat een maatwerkvoorziening.
   
 • Wonen met zorg
  We willen dat iedere inwoner van de gemeente Oisterwijk een plek heeft in de samenleving en kan meedoen naar vermogen, ook als zorg nodig is, in hun vertrouwde omgeving. Zorgvragers krijgen een ‘zachte landing’.
   
 • Kwalitatief goede en duurzame woningen
  We streven ernaar dat inwoners van de gemeente Oisterwijk wonen in een kwalitatief goede en duurzame woning: goed geïsoleerd, wekken zelf (deels) energie op en zijn geschikt voor een alternatief voor fossiele brandstoffen.
   
 • Natuurinclusieve, leefbare en gezonde kernen en wijken
  De ambitie is dat Oisterwijkers wonen in een natuurinclusieve, schone, veilige en gemixte wijk. Wijken kennen een gevarieerde bevolkingssamenstelling en een mix van woonvormen. Wijken nodigen uit tot gezond gedrag en om andere buurtbewoners te ontmoeten. Wijken en woningen zijn groen, en goed toegerust op een veranderend klimaat.

Bijschrift foto:

Op de foto (van links naar rechts):

 • Frans Kivits, voorzitter huurdersvereniging Heusden (= de huurdersvereniging van Woonveste)
 • Jan van Gestel, secretaris HBO-TBV Wonen/Samen
 • Ine Sprangers, bestuurslid Stichting Huurders Leystromen
 • Dion Dankers, wethouder gemeente Oisterwijk
 • Eric Logister, wethouder gemeente Oisterwijk
 • Marie-Thérèse Dubbeldam, directeur-bestuurder Leystromen
 • Paul Kouijzer, directeur-bestuurder TBV Wonen
 • Eric van den Einden, directeur-bestuurder Woonveste