Gewijzigde behandeling van ruimtelijke plannen door de inwerkingtreding Omgevingswet

30 december 2021
Meer over gewijzigde behandeling van ruimtelijke plannen door de inwerkingtreding Omgevingswet

Op 1 januari 2023 treedt de Omgevingswet in werking. Vanaf het moment dat de Omgevingswet in werking  treedt, kennen we geen wijzigings- en bestemmingsplannen meer.
Dan spreken we over 1 omgevingsplan. Dat heeft gevolgen voor jouw aanvraag voor wijzigings- en bestemmingsplanprocedures.  

Doe je aanvraag herziening bestemmingsplan vóór 1 augustus 2022

Bestemmingsplannen die vóór inwerkingtreding van de Omgevingswet als ontwerp ter inzage worden gelegd, vallen nog onder de huidige wet- en regelgeving. Het voorbereiden en ter inzage leggen van een bestemmingsplan vraagt  de nodige voorbereidingstijd binnen de gemeente. Wil je een aanvraag doen voor herziening van een bestemmingsplan? Dien de conceptaanvraag wijzigings- of bestemmingsplan dan in vóór 1 augustus 2022. Er is dan nog voldoende tijd om het bestemmingsplan op basis van het huidige recht ter inzage te leggen en vast te stellen. Daarmee voorkom je dat je het plan moet ‘ombouwen’ tot een wijziging omgevingsplan volgens de Omgevingswet. Plannen die ná 1 januari 2023 ter inzage worden gelegd, moeten opgesteld worden als een wijziging van het omgevingsplan.

Optie aanvraag omgevingsvergunning

Mocht het niet haalbaar zijn om  je aanvraag vóór 1 augustus 2022 in te dienen, dan is het wellicht een optie om een omgevingsvergunning volgens het huidige recht aan te vragen in plaats van een aanvraag herziening bestemmingsplan. Hiervoor geldt namelijk de datum van de aanvraag als peildatum voor het toe te passen recht. Dien je een aanvraag voor 1 januari 2023 in, dan geldt het huidige recht. Aanvragen die binnengekomen zijn na die datum worden behandeld volgens de Omgevingswet. Wil je weten of dit voor jou een optie is? Neem dan contact op met team vergunningen.

Waar moet je aanvraag voor 1 augustus 2022 aan voldoen?

De aanvraag bestemmingsplan moet volledig zijn voor 1 augustus 2022, dus compleet met alle stukken. De aanvraag moet het volgende bevatten:

 • een schriftelijk verzoek tot wijziging van het geldende bestemmingsplan waarin rekening is gehouden met het collegebesluit tot principemedewerking
 • een concept wijzigings- of bestemmingsplan bestaande uit:
  - Toelichting van het bestemmingsplan (artikel 3.1.6 Bro)
  - Regels  
  - Verbeelding    
  - Bijbehorende onderzoeken (alle relevante onderzoek zijn uitgevoerd en bijgevoegd)    
 • het verslag van het omgevingsdialoog. Initiatiefnemer moet op tijd, maar uiterlijk voor 1 september 2022, een omgevingsdialoog houden over het plan zodat deze in de beoordeling van het plan worden kan worden meegenomen