Beëindiging veehouderij Oisterwijksebaan 2 en 2a

02 september 2022

Wethouder Logister van de gemeente Oisterwijk, gedeputeerde Ronnes van de Provincie Noord-Brabant en de heer de Rooij van varkensbedrijf De Rooij Heukelom BV hebben vandaag overeenkomsten getekend om het varkensbedrijf aan de Oisterwijksebaan 2 - 2a in Heukelom vóór 1 september 2023 te beëindigen. De gemeenteraad heeft in 2020 al besloten in te stemmen met een vergoeding voor beëindiging van het bedrijf van € 1,6 miljoen euro. Door nu gebruik te maken van de piekbelastersregeling voor stikstof is het voor de veehouderij mogelijk om het bedrijf definitief te beëindigen.

Geuroverlast

De geurcontour van het bedrijf zorgt voor geuroverlast voor zo’n 1100 woningen in de omgeving. Het bedrijf valt binnen de top 20 van geuroverlastgevende bedrijven van Noord-Brabant. Omwonenden, college en raad hebben al jaren de wens om het varkensbedrijf op die locatie te saneren. 

Overeenstemming over sanering

De gemeenteraad besloot op 28 mei 2020 al om een overeenkomst aan te gaan om de varkenshouderij te saneren. In deze overeenkomst was overeenstemming bereikt over het uitkoopbedrag van 1,6 miljoen euro. Dit uitkoopbedrag was exclusief een bijdrage uit de Saneringsregeling Varkenshouderij. Deelname aan deze regeling werd echter afgewezen, waardoor sanering van het bedrijf op dat moment niet haalbaar was voor de ondernemer. 

Piekbelastersregeling

Samen met de ondernemer hebben we gezocht naar andere mogelijkheden om tot beëindiging van het bedrijf te komen. Het bedrijf heeft op verzoek van de gemeente vorig jaar ingetekend op de piekbelastersregeling van de Provincie Noord-Brabant. De provincie heeft aangegeven dat het bedrijf hiervoor wel in aanmerking komt omdat het gelegen is binnen een straal van 2 km van een Natura2000 gebied en het gebied met teveel stikstof belast. De beëindiging van het varkensbedrijf heeft een aanmerkelijke afname van de stikstofdepositie op kwetsbare natuurgebieden tot gevolg. Naast geuroverlast wordt ook de uitstoot van ammoniak en fijnstof beëindigd.

Herbestemming

Over de herbestemming van de locatie zijn voorwaarden opgesteld. Zo is het houden van vee uitgesloten en wordt alle bedrijfsbebouwing ten behoeve van varkens gesloopt, inclusief de mestsilo. Daarnaast is onder meer een voorwaarde opgenomen over kwalitatieve erfbeplanting.

Overeenkomsten getekend

Voor de beëindiging van het varkensbedrijf is een overeenkomst opgesteld tussen de Provincie Noord-Brabant en de ondernemer. De eerdere overeenkomst tussen de gemeente Oisterwijk en de ondernemer is aangepast. Beide overeenkomsten zijn vandaag getekend. Wethouder Eric Logister tekende namens het college: “Met de ondertekening van deze overeenkomst komt een bevredigend einde aan een langlopend traject. Fijn dat we hier in goed overleg met de ondernemer en de Provincie de geuroverlast voor omwonenden en uitstoot van ammoniak en fijnstof beëindigen.”

Minder stikstof op Natura2000

De piekbelastersregeling heeft tot doel het verminderen van de stikstof op stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden. Erik Ronnes, gedeputeerde Stikstof: “De reductie van stikstof door de aankoop van dit bedrijf zal zeker helpen de stikstofbelasting op de Kampina en de Oisterwijkse Vennen te reduceren. Het feit dat dit mooi samen valt met een verbetering van het woon- en leefklimaat in Heukelom en Oisterwijk is een win-win. De heer De Rooij is de eerste ondernemer die gebruik maakt van de piekbelastersregeling in Brabant, we verwachten met nog zeven ondernemers een overeenkomst aan te kunnen gaan en stikstofemissies daarmee verder te reduceren.”