Discussienota huisvesting arbeidsmigranten 29 april op agenda raad

08 april 2021

Inwoners leveren input in alle fasen van beleidsvorming

Het college heeft de discussienota huisvesting arbeidsmigranten vastgesteld en biedt deze aan de raad aan voor bespreking op 29 april tijdens een raadsontmoeting. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden om deel te nemen aan dit gesprek. De discussie is ook live te volgen.

Discussienota

Op 18 mei 2020 heeft de raad ingestemd met de ‘Startnotitie huisvesting arbeidsmigranten’. Hierin staat een plan van aanpak beschreven dat medio 2021 moet leiden tot een beleidskader huisvesting arbeidsmigranten. Ondertussen zijn de processtappen uitgewerkt en is een verkenning gedaan naar de behoefte aan huisvesting voor arbeidsmigranten. Ook zijn inwoners via het burgerpanel gevraagd naar hun mening over dit onderwerp. Op basis van die stappen zijn vier oplossingsrichtingen in beeld gebracht. Over deze vier mogelijkheden gaat de discussie tijdens de raadsontmoeting:
1.    Op agrarische bedrijven
2.    Op of aan de raad van bedrijventerreinen/bebouwde kom
3.    In woonkernen
4.    Op getransformeerde recreatieparken
Tijdens de raadsontmoeting wordt daarnaast een uitvraag gedaan of de raad nog een alternatieve, vijfde oplossingsrichting kent en of deze verder uitgewerkt moet worden. Aandachtpunten als omvang, (woon)kwaliteit en beheer van de verschillende varianten komen ook aan de orde.

Burgerpanel

In maart konden inwoners hun mening geven over de huisvesting van arbeidsmigranten via het burgerpanel. 596 inwoners hebben dat gedaan. Aan hen is gevraagd in hoeverre zij op de hoogte zijn van wat er speelt rondom dit onderwerp. Ook is hen gevraagd wat hun houding is ten opzichte van de aanwezigheid van arbeidsmigranten in de regio, hun eigen ervaringen met arbeidsmigranten en of zij zich zorgen maken. Ook is een aantal oplossingsrichtingen aan hen voorgelegd. De resultaten van het onderzoek staan op www.oisterwijk.nl/burgerpanel

Vervolg

Voorafgaand aan de raadsontmoeting vinden nog digitale excursies (12 april) en een digitale informatiemarkt (15 april) plaats. Ook wordt momenteel een klankbordgroep gevormd, die op 21 april een eerste bijeenkomst heeft. Deze klankbordgroep wordt nadrukkelijk gevraagd mee te werken aan een toetsings- en communicatiekader om huisvestingsaanvragen te kunnen beoordelen. Met alle hierboven genoemde input wordt een concept beleidskader opgesteld. In een raadsplein (1 juli) wordt dit besproken door de raad. Inwoners en stakeholders kunnen hierover met de raad in gesprek gaan. De vaststelling van het beleid huisvesting arbeidsmigranten staat op de planning voor 12 juli 2021.