De jaarrekening 2020 van voormalige gemeente Haaren 

11 juni 2021

Het jaar 2020 stond voor de gemeente Haaren en de omliggende gemeenten in het teken van de herindeling van de gemeente Haaren en de voorbereidingen van een goede overdracht van de dorpen naar hun nieuwe gemeente. Per 1 januari 2021 is de gemeente Haaren opgeheven. Als rechtsopvolger heeft Oisterwijk de taak om de laatste jaarrekening van de gemeente Haaren vast te stellen. 

In 2020 is intensief samengewerkt door de gemeente Haaren en de zogenaamde ‘ontvangende gemeenten’. Door de inzet van velen is aan een ingewikkeld proces met tal van wettelijke, financiële, politieke en praktische hindernissen op een soepele manier invulling gegeven. Het doel? Zorgen voor een soepele overgang van de dorpen naar hun nieuwe gemeente. Doorlopende projecten zijn goed afgestemd, geborgd en overgedragen. 

Dienstverlening op peil

Met ingang van dit jaar hebben de vier ontvangende gemeenten de zorg voor de vier dorpen van Haaren overgenomen. Ook hebben de gemeenten hun nieuwe werknemers met open armen ontvangen. De dienstverlening door de gemeente Haaren is in 2020 voortgezet en op peil gebleven. Waar de kwaliteit van de dienstverlening dreigde te verminderen, zijn dossiers in goed overleg eerder overgedragen of is personeel van de ontvangende gemeenten ingezet.

Corona

Naast de herindeling stond 2020 vanaf eind februari in teken van de uitbraak van Corona. De pandemie had en heeft een enorme impact op onze samenleving. De gemeente Haaren heeft veel tijd en energie gestoken in het zo adequaat mogelijk uitvoeren van de landelijke en lokale maatregelen, zoals de regelingen TOZO en de compensatie vaste lasten 2020 voor lokale (vrijwilligers)organisaties. Daardoor is er waar mogelijk financieel bijgedragen aan het verzachten van het leed. Er is veel contact geweest met inwoners, verenigingen, basisscholen, kinderopvang en met ondernemers om ondersteuning te bieden.

Positief resultaat

In financieel opzicht sluit de jaarrekening 2020 van de gemeente Haaren met een voordeel van € 166.000,-. Wethouder Anne Cristien Spekle (financiën): “In de begroting werd eerder door de gemeente Haaren rekening gehouden met een tekort van € 2,5 miljoen. We zijn blij dat de jaarrekening wordt afgesloten met een positief resultaat.” De grootste verschillen met de begroting worden veroorzaakt door een voordeel op het sociaal domein, minder uitgaven op de herindelingsbudgetten, de vrijval van de risicovoorziening en minder uitgaven op de overhead. Nadelig was het resultaat op de grondexploitaties.

Opgeheven hoofd

Burgemeester Hans Janssen: “Wij constateren dat de voormalige gemeente Haaren met opgeheven hoofd en met grote gedrevenheid haar laatste jaar heeft vormgegeven. Graag maak ik daarvoor, namens het college, alle bestuurders en medewerkers een groot compliment. Aan ons en aan de collega’s van Vught, Boxtel en Tilburg is nu de mooie taak onze ‘nieuwe’ inwoners zich echt thuis te laten voelen in hun nieuwe gemeente.”

De jaarrekening van de voormalige gemeente Haaren wordt tijdens de raadsvergadering van 12 juli behandeld door de gemeenteraad van Oisterwijk. Kijk voor meer informatie en de stukken op www.oisterwijk.raadsinformatie.nl