College stelt programmaplan versneld bouwen vast

06 oktober 2022

De ambitie voor woningbouw in Oisterwijk is stevig: gemiddeld 150 woningen per jaar de komende 10 jaar. Dit vraagt om de nodige organisatorische veranderingen. Het college heeft daarom het programmaplan ‘Versneld bouwen in Oisterwijk 2023 – 2033 vastgesteld.

De gemeente Oisterwijk wil vaart zetten achter de bouw van woningen. In 2020 is een prioriteitenlijst gemaakt van locaties die in aanmerking komen voor gebiedsontwikkeling. In het coalitieakkoord is deze ambitie bevestigd, maar is ook aangegeven dat de huidige financiële situatie tot keuzes dwingt. Daarnaast heeft de raad op 16 juni 2021 een motie aangenomen waarin onder andere opdracht wordt gegeven om aan de slag te gaan met een versnelling van de woningbouw.

Om die ambitie waar te maken, zijn ingrepen in het proces nodig. Wethouder Eric Logister legt uit: “In de motie van de raad wordt gevraagd om de doorlooptijden van procedures te verkorten en regels te vereenvoudigen. Dat kan niet zomaar binnen de huidige werkwijze. Daarom stellen we voor om met een versnellingsteam te gaan werken. Een organisatieonderdeel dat zich kan focussen op de versnellingsopgave, aangestuurd door een programmamanager, werkend volgens een specifiek proces.”

In het programmaplan is een set van maatregelen opgenomen om de woningbouwproductie te versnellen:

  • Het instellen van een programmaorganisatie;
  • Het aanstellen van een programmamanager;
  • Het instellen van een programmatoets;
  • Het werken conform een specifiek werkproces;
  • Het instellen van een stuurgroep;
  • Het vaststellen van een stedenbouwkundig kader.

Deze set van maatregelen zorgt voor versnelling van de woningbouw én realisatie van de juiste woningen.

1 miljoen euro voor versnellen woningbouw

In de bestuursrapportage (Berap) wordt de raad voorgesteld om van het voordelige resultaat 1 miljoen euro te reserveren om een ‘versnellingsfonds’ in te stellen. De Berap wordt behandeld in de raadsvergadering van 3 november 2022. De bestemmingsreserve vult zich overigens in de loop van de tijd met exploitatiebijdrages van derden en te openen grondexploitaties wanneer overeenkomsten worden gesloten of grondexploitaties worden geopend.