College stelt bestuursrapportage vast

29 september 2022

Het college heeft de bestuursrapportage 2022 vastgesteld en legt deze voor besluitvorming voor aan de raad. Onderdeel van de rapportage is het reserveren van in totaal 2 miljoen euro. 1 miljoen is bedoeld voor het versnellen van de woningbouw in de gemeente en 1 miljoen voor het verzachten van gevolgen voor inwoners van de verschillende actuele crises. Besluitvorming vindt plaats op 3 november in de gemeenteraad.

De bestuursrapportage is een document waarin melding wordt gedaan van ontwikkelingen ten opzichte van de begroting. Dit kunnen zowel financiële voor- als nadelen zijn. Het college van burgemeester en wethouders rapporteert de afwijkingen aan de gemeenteraad. In de bestuursrapportage voor 2022 wordt een incidenteel voordeel van €3.401.000 gemeld. Het college stelt de raad voor hiervan 2 miljoen in te zetten voor het aanpakken van 2 actuele thema’s.

1 miljoen euro voor versnellen woningbouw

Bij de gemeenteraad en het college leeft een brede wens om de woningbouw in onze gemeente te versnellen. In de komende 10 jaar willen we 1500 passende woningen realiseren. Voor de versnelling in de woningbouw is een plan in concept gereed met maatregelen om deze ambitie te realiseren. Om dit te bekostigen wordt in de bestuursrapportage voorgesteld een ‘versnellingsfonds’ in te stellen ter grootte van € 1 miljoen. Vanuit dit fonds financieren we met name de voorbereidingsfase van de projecten. Met deze woningbouwontwikkelingen worden ook kosten terugverdiend. Deze komen weer terug in het fonds.

1 miljoen euro voor gevolgen crises

Er speelt momenteel veel in de wereld en in Nederland. De ene na de andere crisis dient zich aan (koopkrachtcrisis, energiecrisis, wooncrisis, stikstofcrisis, klimaatcrisis, opvangcrisis, arbeidsmarktcrisis). Ook onze inwoners ervaren hiervan (grote) gevolgen. In het college en met de raad is daarom gesproken over de huidige crises in Nederland en de rol die wij als gemeente kunnen spelen om de gevolgen te verzachten voor onze inwoners. Met de aangedragen ideeën wordt een plan met korte termijn maatregelen opgesteld die een impuls geven aan het verzachten van de gevolgen. Met het gereserveerde bedrag van € 1 miljoen kan het plan vervolgens worden uitgevoerd.

Inwoners met ideeën voor deze impuls worden opgeroepen zich te melden bij de gemeente.