Nieuwe bestuursovereenkomst Asielzoekerscentrum

24 februari 2022

Het college heeft in de vergadering van dinsdag 22 februari ingestemd met een nieuwe bestuursovereenkomst tussen de gemeente Oisterwijk en het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) over het AZC in Oisterwijk voor de periode 2022 tot en met 2047. De wensen en bedenkingen van de raad zijn verwerkt in de definitieve bestuursovereenkomst.

In de gemeente Oisterwijk is sinds 1990 een asielzoekerscentrum (AZC) gevestigd. Afspraken
daarover tussen het COA en de gemeente Oisterwijk zijn steeds vastgelegd in bestuursovereenkomsten. De huidige bestuursovereenkomst is in 2020 getekend en vervalt per juli 2022.

Een uitgebreide evaluatie van het asielzoekerscentrum (AZC) die in 2021 werd afgerond, leidde tot een concept bestuursovereenkomst. Deze is op 3 februari 2022 aan de raad voorgelegd voor wensen en bedenkingen.

Wensen en bedenkingen raad verwerkt in definitieve bestuursovereenkomst

Nadat de raad haar wensen en bedenkingen kenbaar heeft gemaakt, is het college opnieuw het gesprek aangegaan met het COA. Dat heeft geleid tot een aantal wijzigingen in het concept van de bestuursovereenkomst. Zo is de definitie van de TOPX lijst toegevoegd (een lijst van namen van personen en/of groepen die veel overlast en/of criminaliteit veroorzaken). Verder is een maximum van 490 capaciteitsplaatsen opgenomen. Wanneer deze capaciteit niet volledig wordt ingezet, kunnen maximaal 50 plaatsen worden ingezet voor andere doelgroepen op de lokale woningmarkt. Daarnaast zijn onder meer wijzigingen aangebracht over de voorgenomen nieuwbouw, onderwijsgebouwen en sportfaciliteiten voor alle bewoners. 

Vervolg

Op vrijdag 25 februari a.s. ondertekenen Hans Janssen, burgemeester van Oisterwijk en Joeri Kapteijns, bestuurslid van het COA, de bestuursovereenkomst met een looptijd van 25 jaar.