College Oisterwijk presenteert jaarrekening 2021

07 juni 2022

Het college van Oisterwijk heeft besloten de jaarrekening 2021 aan de raad voor te leggen voor besluitvorming. 2021 is het eerste jaar geweest waarin het dorp Haaren integraal onderdeel is van de gemeente Oisterwijk.

Gestempeld door corona

Het COVID-19 virus drukte ook op 2021 zijn stempel. In sommige maanden was er voorzichtige openheid, in de meeste maanden golden de beperkingen van ontmoeten en samenkomen. Als gemeentebestuur hebben we getracht zo goed mogelijk deze beperkingen in goede banen te leiden. Deels door toezicht en handhaving, deels door het realiseren van compenserende maatregelen voor de getroffen groepen. Maar duidelijk is dat twee jaren corona een grote impact hebben gehad. Op de jeugd, op bedrijven, op het verenigingsleven, op de zorg, op ieders persoonlijke welbevinden en op de gemeentelijke organisatie. Gelukkig is er steeds veerkracht, creativiteit en ondernemingsgeest getoond.

Gewerkt aan ambities

Corona heeft de gemeentelijke programmering gelukkig niet verlamd. Dienstverlening heeft met de aanpak ‘Dienstverlenen doe je samen’ een impuls gekregen. Dat geldt ook voor duurzaamheid. De vastgestelde Regionale Energie- en Klimaatstrategie en Transitievisie Warmte vormen de basis voor de Oisterwijkse bijdrage aan een gezondere leefwereld en aan een mondiale omslag in het omgaan met natuurlijke hulpbronnen. Mede door corona bereikten we in 2021 een ruime halvering van de CO2-uitstoot.
Wonen is en blijft een kernthema. In 2021 zijn 92 woningen gebouwd. Op basis van ons afwegingskader voor woonprojecten konden we principeverzoeken voor in totaal 305 woningen goedkeuren. 
Op sociaal gebied slagen we erin om onze inwoners steeds meer maatwerk te bieden. Loket Wegwijs is daarin een belangrijke component, maar zeker ook- en steeds meer - is dat de directe leefomgeving van mensen. Familie, buren, verenigingen, instellingen staan aan de lat om het mooie woord ‘samenredzaam’ invulling te geven. Deels omdat de gemeente niet alles (financieel) kan dragen, maar ook omdat deze aanpak meer kans biedt op duurzame oplossingen. 

Gespaard voor later

Deze jaarstukken 2021 laten - meer dan we verwacht en begroot hadden - een positief resultaat van 7,9 miljoen zien. Wethouder Anne Cristien Spekle: “Dat is goed nieuws. Omdat de onzekerheden groot zijn en blijven, is het gunstig onze spaarpot te kunnen vullen tot 12,7 miljoen. Ook omdat er in deze bestuursperiode nog veel zaken te doen zijn. Van zwembad tot gemeenschapshuis, van wegenonderhoud tot groenvoorziening, van Park Beekdal tot Energiehub De Baars. Dan helpt een stevig fundament.”

De jaarrekening van de gemeente Oisterwijk wordt tijdens de raadsvergadering van 11 juli behandeld door de gemeenteraad. Kijk voor meer informatie en de stukken op www.oisterwijk.raadsinformatie.nl