College Oisterwijk presenteert jaarrekening 2020

11 juni 2021

We kijken terug op een bijzonder jaar. Een jaar waarin onze gemeente, net als de rest van de wereld, getroffen werd door de coronapandemie. Sinds eind februari 2020 hebben we te maken met verschillende maatregelen om het virus in te dammen. Maatregelen die veel invloed hebben op de inwoners en ondernemers in onze gastvrije en ondernemende gemeente. Toch toont onze gemeente zich ook veerkrachtig.

De vele initiatieven en het omzien naar elkaar, zorgt voor onderlinge verbinding. Als gemeente vielen we afgelopen jaar niet stil en gingen we onverminderd door met de gestelde ambities en de voorbereidingen op de samenvoeging van Haaren bij Oisterwijk.

In de loop van 2020 kwam nog duidelijker op het netvlies dat onze gemeentefinanciën sterk onder druk staan. Met de inzet van een Taskforce keken we scherp naar onze uitgaven en inkomsten. Ook stelden we een Strijdplan Sociaal Domein op, om de excessief gegroeide kosten bij jeugdzorg en WMO terug te dringen. 

Gesterkt door ambitie

De nieuwe omstandigheden zijn gelukkig geen reden geweest om als gemeente stil te vallen. Zo stelden we o.a. onze regionale energie- en klimaatstrategie op, startten we met Loket Wegwijs Oisterwijk en zorgden we voor het onderhoud van 20.000 m2 infrastructuur. We begeleidden de ontwikkeling van 124 nieuwe woningen, waarvan 35 in de sociale huur. Ook richtten we de eerste fase van de openbare ruimte op Den Donk in.

Gesteund door goede raad

Daarnaast hebben we in 2020 een maximale inspanning geleverd om de beloofde ‘zachte landing’ van het dorp Haaren bij Oisterwijk te realiseren. Door de inzet van vele collega’s en door de nauwe samenwerking met de buurgemeenten is de ‘operatie geslaagd’. Natuurlijk blijven we attent op de nazorg. Maar er is reden om trots te zijn op de klus. Dat geldt ook voor het ‘coronaproof’ organiseren van de gemeenteraadsverkiezingen. 

Resultaat

Wethouder Anne Cristien Spekle (financiën): “Ik ben blij om te melden dat alle inspanningen hebben geleid tot een positief resultaat van € 2,9 miljoen. Dit is bovenop een reeds begroot voordeel van € 1 miljoen. We stellen de raad voor om van deze € 3,9 miljoen een bedrag van € 1,5 miljoen over te hevelen en te reserveren voor 2021. Door de overige 2,4 miljoen ten gunste te brengen van de algemene reserve, verhogen we onze weerstandscapaciteit. Gelet op de vele financiële onzekerheden en de erg krappe reserve is dit volgens ons college de verstandigste keuze.” 

Ambitieuze agenda

De raad, gegroeid naar 23 leden, heeft ons het veld ingestuurd met een ambitieuze agenda en een strak financieel kader. Dat zal de komende tijd veel van ons en van de raad vergen. We vertrouwen erop dat we op basis van het nieuwe vergadermodel en met de participatie van veel inwoners, in 2021 tot goede keuzes zullen komen.

De jaarrekening van de gemeente Oisterwijk wordt tijdens de raadsvergadering van 12 juli behandeld door de gemeenteraad. Kijk voor meer informatie en de stukken op www.oisterwijk.raadsinformatie.nl.