Burgemeester Hans Janssen reageert op bestuursakkoord PGB, VVD en D66

30 december 2020

Burgemeester Hans Janssen heeft het bestuursakkoord 'Gezamenlijk perspectief over grenzen heen ' van de partijen PGB, VVD en D66 ontvangen. Hieronder leest u zijn reactie op het akkoord.

 

Geachte dames en heren,

Op 24 december jl. ontving ik van u de uitkomst van uw onderhandelingen die u in de afgelopen weken tot stand heeft gebracht. Onder dankzegging voor uw aanbieding reageer ik conform artikel 35 Gemeentewet graag op de inhoud van uw akkoord.

De herindeling van Haaren brengt de bijzondere situatie met zich mee dat er geen sprake is van een demissionaire periode van het huidige college van Oisterwijk. Dat is voor u de reden geweest om voortvarend aan de slag te gaan met het vraagstuk ‘Wie met wie?” en vervolgens met het politieke programma voor de komende (ruim) 5 jaar.

U heeft niet gekozen voor de formule van het raadsprogramma. Daardoor zullen we scherper dan in de afgelopen jaren te maken krijgen met de situatie van coalitie vs. oppositie. Des te belangrijker is het daarom dat u de winst van de vorige raadsperiode koestert: een opener debat met minder ingebouwde vanzelfsprekendheden. Het vraagt van u om te waken voor een machteloos gevoel bij de oppositie. Van de oppositie vraagt het om niet tegen te zijn om het tegen-zijn. Van álle raadsleden vraagt het om open te staan voor elkaars argumenten en daarbij steeds in het oog te houden dat iedereen het beste voorheeft met de inwoners van onze gemeente.

In dat verband geeft het mij vertrouwen dat u in uw akkoord vaak benadrukt hoe belangrijk het is om samen met inwoners, bedrijven, raad, college en ambtelijke organisatie de juiste koers te bepalen en die vervolgens daadkrachtig uit te voeren. Wie zei het ook alweer? “Alleen ga je sneller, samen kom je verder.”

Uw akkoord bevat met name hoofdlijnen van beleid. Deze hoofdlijnen maken enerzijds duidelijk dat sprake er is van bestuurlijke continuïteit in de aandacht voor brede duurzaamheid; actieve participatie; wijkgerichtheid; financiële degelijkheid, soberheid en doelmatigheid; veiligheid; inclusiviteit; ondernemerschap; proactief woningbouwbeleid.

Hoewel alle kernen even belangrijk zijn, benadruk ik dat de recente enquête van de dorpsraad in Moergestel wat mij betreft aanleiding is om scherp te kijken naar wat nodig is om bij de dorpen het gevoel van ‘op achterstand staan’ weg te nemen of te voorkomen. Samen met een soepele ingroei van Haaren is dat een belangrijk aandachtspunt in deze periode.

Het formuleren van een Visie 2050 is een goede zaak. Maar een dergelijke visie kan leiden tot extra plannen, terwijl het aantal ambities en plannen al talrijk is. Aan het slot van uw akkoord somt u er een twintigtal op. In het licht van het strakke financiële keurslijf dat u zichzelf oplegt en van de bestaande ambtelijke capaciteit, ontstaat de vraag hoeveel plannen daadwerkelijk uitgevoerd kunnen worden. Natuurlijk zal ik nadrukkelijk stimuleren en regisseren dat het college tijdig het gevraagde overzicht van prioritering en planning tot stand brengt. Maar laten we ervoor waken dat we niet op voorhand teleurstellingen organiseren. De energie en durf, de voortvarendheid en daadkracht die u in uw slotalinea aankondigt, zijn in dat opzicht meer dan nodig. Met name ook om niet alles te willen doen, om echte keuzes maken en om koersvast te blijven ten opzichte van de planning.  

Met genoegen constateer ik dat u bereid bent ‘Gezamenlijk Perspectief’ te creëren ‘Over Grenzen Heen’. Een tijd waarin sommige grenzen op slot gaan en sommigen terugverlangen naar oude grenzen, is het zaak om open te staan voor wie anders is en voor wat vreemd is. Om samen te werken met anderen. Met de gemeenten in de regio, met hogere overheden, met veiligheidsinstanties, met het bedrijfsleven. En vooral ook met de mensen voor wie we als gemeentebestuur werken. Mensen die allemaal verschillend zijn, maar die allemaal rekenen op een betrouwbare overheid die inderdaad “Ja, mits’’ durft te zeggen.

Ik wens u succes met de afronding van de ambitieuze opdracht die u zich gesteld heeft. Ik zal als voorzitter van raad en college al het mogelijke doen om samen met alle leden van raad, college en commissies en samen met alle gemeentelijke medewerkers de komende periode tot een succesvolle en perspectiefrijke periode te maken.

Met vriendelijke groet,

 

Hans Janssen
Burgemeester