Begroting 2021: beleidsarm en solide

24 september 2020

Het college van Oisterwijk heeft de begroting voor het jaar 2021 vastgesteld. Het college presenteert een begroting met een verwacht positief resultaat. De begroting is beleidsarm en biedt een solide basis voor het welzijn van de 32.000 inwoners die onze gemeente met de komst van Haaren per 1 januari telt. Besluitvorming over de begroting vindt plaats door de gemeenteraad op 29 oktober. 

Het positieve resultaat dankt het college vooral aan de enorme bezuinigingsopgave waar de afgelopen periode aan is gewerkt. Wethouder Dankers: “dit is terug te zien in deze begroting. Vanaf 2021 bezuinigen we voor een bedrag van bijna € 5,4 miljoen. Op het moment van het opstellen van deze begroting zijn we pas een paar maanden bezig met de uitvoering van de bezuinigingsmaatregelen ingezet in 2020. Toch hebben we er alle vertrouwen in dat de bezuinigingsopgave daadwerkelijk gerealiseerd wordt. Dit zonder in te leveren op de kwaliteit van onze dienstverlening aan inwoners.”

Onzekerheid

Toch blijven we te maken hebben met een aantal onzekerheden. Het einde van de coronacrisis is nog niet in zicht. Wethouder Dankers: “We hebben dit jaar en zeker ook komend jaar een forse klus te klaren om de gevolgen van de crisis op te vangen. Dit heeft niet alleen effect op 2020, maar kan ook voor 2021 en verder nog gevolgen hebben voor de gemeente Oisterwijk.” Ook heeft de gemeente o.a. te maken met verwachte tegenvallende inkomsten vanuit het gemeentefonds. De begroting is daarom - in lijn met de PPN - beleidsarm en zonder nieuwe ambities. De nadruk ligt ook de komende periode op het stellen van prioriteiten, fasering in de tijd en het bijstellen van ambities. 

Doorkijk in verband met komst Haaren

De begroting 2021 moet voor 15 november 2020 worden ingediend bij de provincie. Daarom moet de huidige raad van Oisterwijk deze begroting vaststellen. De huidige raad mag echter nog geen besluiten nemen die betrekking hebben op het grondgebied van het dorp Haaren omdat de inwoners van het dorp nog niet zijn vertegenwoordigd in deze raad. Bovendien is de gemeente Haaren tot 1 januari 2021 nog een zelfstandige gemeente. Om toch al op hoofdlijnen inzicht te geven in de verwachte financiële consequenties van de komst van Haaren heeft het college als bijlage een (niet vast te stellen) doorkijk van de financiële invlechting van het dorp Haaren toegevoegd. De definitieve financiële invlechting van Haaren vindt vervolgens plaats in de vorm van een besluit tot begrotingswijziging door de nieuwe raad op 4 januari 2021. Haaren maakt dus formeel geen onderdeel uit van de besluitvorming over de begroting 2021. 

Samenwerking

Wethouder Dankers: “ik ben blij dat we met deze begroting een verwacht positief resultaat kunnen presenteren aan onze gemeenteraad en (toekomstige) inwoners. Dat is nodig, om onze reservepositie positief te houden en onze financiële buffer de komende jaren te verstevigen. 2021 is het jaar waarin een nieuwe en lange(re) bestuursperiode start voor onze gemeente. De 23 raadsleden die vanaf januari 2021 het gemeentebestuur vormen, formuleren samen met het college ambities voor onze mooie en gastvrije gemeente. Ambities voor een duurzame ontwikkeling van de 4 kernen die samen de gemeente Oisterwijk vormen." 

Bekijk de volledige begroting via oisterwijk.raadsinformatie.nl (agendapunt 8).