Aanpassing tarieven milieustraat Oisterwijk

11 juni 2021

In juli besluit de gemeenteraad over aanpassing van de tarieven voor de milieustraat. Het college stelt de raad voor om de tarieven aan te passen, om te zorgen dat de milieustraat kostendekkend is en om beter aan te sluiten bij de tarieven van de milieustraat in Haaren. De aanpassing moet er ook voor zorgen dat de tarieven overzichtelijker en transparanter zijn voor inwoners. Zo worden tarieven die berekend werden op basis van een vast bedrag omgezet naar berekening per 0,5 m3. 

Analyse

De afgelopen maanden is een analyse uitgevoerd naar de verschillen in tarieven tussen de milieustraten in Haaren en Oisterwijk. In de analyse is gekeken naar de kostendekkendheid en de onderlinge verschillen in wijze van berekening. Ook is in de analyse gekeken naar de verschillen ten opzichte van milieustraten in de omgeving. Grote verschillen in tarieven kunnen leiden tot 'afvaltoerisme', waarbij inwoners van de ene gemeente het afval naar de milieustraat in de andere gemeente brengen. Hierdoor stijgen de kosten voor de gemeente waar meer afval wordt ingeleverd onevenredig.

Toekomst Milieustraten

Om het gebruik en de bezoekersaantallen bij de milieustraten in Oisterwijk en Haaren in evenwicht te brengen, zijn de tarieven zo goed mogelijk in balans gebracht. Ook worden de verruimde openingstijden voorlopig gehandhaafd en wordt een strengere toegangscontrole toegepast. De komende tijd wordt de ‘Startnotitie toekomstbestendige milieustraat gemeente Oisterwijk’, gericht op de toekomst van de milieustraten, verder uitgewerkt. Daarin wordt onder andere gekeken naar de mogelijkheden en toepasbaarheid van een pasjessysteem.