Verkiezingen Provinciale Staten en Waterschappen

Op woensdag 15 maart kon je stemmen voor het waterschap en voor de provinciale staten. Door te stemmen bepaalde je mee wie de komende 4 jaar over de plannen van de provincie Noord-Brabant en het waterschap de Dommel beslissen. 

Provincie Noord-Brabant

De Statenleden van de Provinciale Staten zijn allemaal lid van een politieke partij. De politieke partijen hebben voor onze provincie Noord-Brabant plannen gemaakt. Een plan gaat door als meer dan de helft van alle Statenleden het plan goed vindt. Bij de verkiezingen stem je op iemand van een politieke partij. De Statenleden kiezen de leden van de Eerste Kamer. Door te stemmen kies je voor iemand die besluiten neemt voor provincie Noord-Brabant. 

Op de website van provincie Noord-Brabant lees je alles over de verkiezingen. 

Waterschap de Dommel

Het waterschap zorgt voor schoon water in de sloten, rivieren en meren. Ook zorgen zij voor goede dijken en het schoonmaken van rioolwater. Dit doen zij samen met de provincie.

Op de website van Waterschap de Dommel lees je alles over de waterschapsverkiezing. 

Uitslagen

Proces-verbaal van de stembureaus (model N 10-1)

Provinciale Staten

Waterschap

Overige uitslagen

Tellen van stemmen

Op 15 maart om 21.00 uur sluit de stemming. Om 21.00 uur starten de stembureaus met het tellen van de stemmen per lijst en per kandidaat. Hierbij mag je aanwezig zijn. De leden van het stembureau tellen eerst alle stempassen, kiezerspassen en volmachten. Zij legen daarna de stembus en sorteren de stembiljetten per lijst. Het tellen van de stemmen doen zij per lijst én per kandidaat. Ook wordt het aantal blanco en ongeldige stemmen geteld. De voorzitter rekent het totaal aantal uitgebrachte stemmen uit. Dit aantal moet gelijk zijn aan het aantal toegelaten kiezers. Als deze aantallen niet gelijk zijn, wordt er opnieuw geteld. Alle aantallen worden op het proces-verbaal genoteerd. Net als eventuele bezwaren van kiezers.

Zitting

Op donderdag 16 maart vanaf 11.00 uur controleert het gemeentelijk stembureau (GSB) op het gemeentekantoor de processen-verbaal. Deze zitting is openbaar. Na alle controles maakt de voorzitter van het GSB in het gemeentekantoor de uitkomsten van de tellingen bekend. Ook wordt van elke verkiezing een proces-verbaal met de uitslagen op deze website gepubliceerd. Dit gebeurt zo snel mogelijk na de zitting. Het gemeentelijk stembureau stelt dus de uitkomst van de verkiezing op gemeenteniveau vast. Op de website van Rijksoverheid vind je meer informatie over het tellen van stellen.

Definitieve uitslag

De Provincie Noord-Brabant en Waterschap de Dommel stellen tijdens een openbare zitting de definitieve uitslag en de zetelverdeling vast. Het waterschap heeft zitting op donderdag 23 maart. Vanaf 11.00 uur is dit openbaar. De provincie heeft zitting op vrijdag 24 maart om 9.00 uur. Op woensdag 29 maart treden de zittende leden van provinciale staten en het waterschapsbestuur af en volgt de installatie van de nieuwe leden.

Melding eventuele fouten

Iedereen die dat wil kan bij 1 van de centrale stembureaus een melding doen van eventuele fouten in de processen-verbaal van de stembureaus. Doe dit voor 22 maart 9.00 uur. Dat kan via het invullen van een digitaal formulier: